Codeforces Round #487 (Div. 2) C. A Mist of Florescence

版权声明:学习笔记 https://blog.csdn.net/u013167299/article/details/80683876

问题: 构造出一个n*m的网格使得其包含 ‘A’,’B’,’C’,’D’的块, 他们的个数分别是a,b,c,d(大于等于1,小于等于100)
同一块的定义是2个格子有公共的边,而且他们的颜色也是相同的,
AA:是一个块, AB是2个块,A是一个,B是一个。

构造的网格最大是50*50的,输出任何一个结果都可以
结合数据范围,可以考虑 ‘A’作为背景, 在A上填b-1个‘B’,
‘B’作为背景,在上填写c-1个‘C’, 依次类推

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 10;
const int N = maxn;
typedef long long ll;
#define gcd __gcd

char a[55][55];


void init_color(int row_start, int row_end, char ch, char next_ch, int cnt)
{
  for (int i = row_start; i < row_end; ++i)
  {
    for (int j = 0; j < 50; ++j)
    {
      a[i][j] = ch;
    }
  }  if (cnt > 0)
  {
    bool ok = false;
    int y = 0;
    for (int i = row_start+1; i < row_end-1; i++)
    {
      y++;
      if (y<=2)
      {
        for (int j = ok ? 0 : 1; j < 49; j+=2)
        {
          a[i][j] = next_ch;
          cnt -- ;
          if (cnt <= 0) return;
        }
      }
      else y=0;
      ok = !ok;
    }

  }

}


int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);

  int A, B, C, D;
  cin >> A >> B >> C >> D;

  init_color(0, 10, 'A', 'B', B-1);
  init_color(10, 20, 'B', 'C', C-1);
  init_color(20, 30, 'C', 'D', D-1);
  init_color(30, 40, 'D', 'A', A-1);

  printf("40 50\n");

  for (int i = 0; i < 40; ++i)
  {
    printf("%s\n", a[i]);
  }

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页