Mit6.004-lab03-FSMs

一、 FSMs

A:128、6;
B:32;
C:0.7n;
D:12.5n

二、 状态转换图

A:d
B:b
C:a
D:
在这里插入图片描述

三、 格式正确的括号字符串检查器

s1:向右
s2:遇到“)”向左
s3:遇到末尾"-"向左
states s1 s2 s3
action s1 ( s1 0 l
action s1 0 s1 1 l
action s1 - s3 - r
action s1 ) s2 0 r
action s1 1 s1 1 l
action s3 1 s3 1 r
action s3 0 halt 0 -
action s3 - halt 1 -
action s2 0 s1 1 l
action s2 - halt 0 -
action s2 1 s2 1 r

四、 时序逻辑

在这里插入图片描述
memory中的值:
0b00001
0b00101
0b01100
0b01000
0b01111
0b10011
0b10000
0b10100
0b10100
0b01000
0b00010
0b10110
0
0
0
0
0b00001
0b00001
0b00000
0b00000
0b00011
0b00011
0b00000
0b00000
0b00000
0b00000
0b00010
0b00010
0
0
0
0

 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值