MatConvNet compiled with '-R2018a' and linked with '-R2017b'

modify line 620 to:

args = horzcat({'-outdir', mex_dir}, ...
flags.base, flags.mexlink, ...
'-R2018a',...
{['LDFLAGS=$LDFLAGS ' strjoin(flags.mexlink_ldflags)]}, ...
{['LDOPTIMFLAGS=$LDOPTIMFLAGS ' strjoin(flags.mexlink_ldoptimflags)]}, ...
{['LINKLIBS=' strjoin(flags.mexlink_linklibs) ' $LINKLIBS']}, ...
objs) ;

Then, I modified line 359 to be:

flags.mexlink = {'-lmwblas'};

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试