JAVA-快速查找算法

版权声明:文章为作者良心产物,转载请注明出处. https://blog.csdn.net/u014455765/article/details/50218053

快速查找算法,可以根据想要找的是第几个大的数,每次循环都能固定下来一个数在数组完整排完序之后的位置,每次循环都能定一个数的位置,如果当前固定的数的位置和用户要找的第几个数匹配,则就直接返回。例如我要找第二大的数,如果循环一次固定的数的下标是1,那就是当前需要找的数。

代码如下:

  // 快速查找算法
  public static int quickSelect(int[] arr, int selectIndex) {
    int s = 0;
    int i = s+1;
    while(i < arr.length) {
      if(arr[i] < arr[0]) {
        int t = arr[s+1];
        arr[s+1] = arr[i];
        arr[i] = t;
        s += 1;
        i = s+1;
        continue;
      }
      i++;
    }

    // i找到最后之后将下表为s的值和第一个值交换
    int temp = arr[0];
    arr[0] = arr[s];
    arr[s] = temp;

    if(selectIndex-1 == s) {
      return arr[s];
    }else {
      // 将数组不需要的切掉  用后一部分去回调
      int arrs[] = new int[arr.length - s];
      for(int j = s; j < arr.length; j++) {
        arrs[j-s] = arr[j];
      }
      quickSelect(arrs, selectIndex);
    }
    return 0;
  }
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页