linux下查看/var/log/wtmp文件的方法

/var/log/wtmp是一个二进制的文件,记录用户登录的次数和持续的时间。

last命令就是利用这个文件记录的信息显示出来的。

查询结果如下:

lenovo@lenovo-Lenovo-Product:~$ last
lenovo   pts/18       :0               Wed Sep 16 20:04 - 09:48  (13:43)    
lenovo   pts/17       :0               Wed Sep 16 17:59   still logged in   
lenovo   pts/15       :0               Tue Sep 15 18:10   still logged in   
lenovo   pts/13       :0               Tue Sep 15 16:01   still logged in   
lenovo   pts/1        :0               Tue Sep 15 16:01   still logged in   
lenovo   pts/10       :0               Tue Sep 15 15:50   still logged in   
lenovo   pts/1        :0               Tue Sep 15 15:50 - 15:50  (00:00)    
lenovo   pts/1        :0               Tue Sep 15 11:40 - 15:23  (03:43)    
lenovo   pts/17       :0               Tue Sep 15 10:01 - 10:17  (00:16)    
lenovo   pts/17       :0               Mon Sep 14 21:01 - 21:11  (00:10)    
lenovo   pts/17       :0               Mon Sep 14 20:27 - 20:52  (00:24)    
lenovo   pts/13       :0               Mon Sep 14 19:26 - 11:19  (15:53)    
lenovo   pts/10       :0               Mon Sep 14 10:46 - 11:19 (1+00:33)   
lenovo   pts/9        :0               Fri Sep 11 18:41 - 18:41  (00:00)    
lenovo   pts/13       :0               Fri Sep 11 18:40 - 19:23 (3+00:43)   
lenovo   pts/9        :0               Fri Sep 11 18:31 - 18:41  (00:09)    
lenovo   pts/15       :0               Fri Sep 11 17:26 - 11:19 (3+17:53)   

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读