bzoj1121 [POI2008]激光发射器SZK

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wanherun/article/details/78067765

题目

计算几何?

不,不存在的。

结论:答案为n/2。。

感性认识,光路可逆,对吧233

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n; 
inline char nc()
{
  static char buf[100000],*p1=buf,*p2=buf;
  return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;
}
inline int read()
{
  int x=0,b=1;
  char c=nc();
  for(;!(c<='9'&&c>='0');c=nc())if(c=='-')b=-1;
  for(;c<='9'&&c>='0';c=nc())x=x*10+c-'0';
  return x*b;
}
inline void write(int x)
{
  if(x==0)putchar('0');
  else
  {
    char buf[15];
    int len=0;
    if(x<0)putchar('-'),x=-x;
    while(x)buf[++len]=x%10+'0',x/=10;
    for(int i=len;i>=1;i--)putchar(buf[i]);
  }
  putchar(' ');
}
int main()
{
  freopen("in.txt","r",stdin);
  cin>>n;
  cout<<n/2;
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页