CMU Bomb Lab(2)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wcs_152/article/details/79954263
00000000004010f4 <phase_6>:
 4010f4:  41 56          push  %r14
 4010f6:  41 55          push  %r13
 4010f8:  41 54          push  %r12
 4010fa:  55           push  %rbp
 4010fb:  53           push  %rbx
 4010fc:  48 83 ec 50       sub  $0x50,%rsp
 401100:  49 89 e5        mov  %rsp,%r13
 401103:  48 89 e6        mov  %rsp,%rsi
 401106:  e8 51 03 00 00     callq 40145c <read_six_numbers>#;初始化
 40110b:  49 89 e6        mov  %rsp,%r14
 40110e:  41 bc 00 00 00 00    mov  $0x0,%r12d


 401114:  4c 89 ed        mov  %r13,%rbp
 401117:  41 8b 45 00       mov  0x0(%r13),%eax    #;num0给eax
 40111b:  83 e8 01        sub  $0x1,%eax
 40111e:  83 f8 05        cmp  $0x5,%eax
 401121:  76 05          jbe  401128 <phase_6+0x34>
 401123:  e8 12 03 00 00     callq 40143a <explode_bomb>
 401128:  41 83 c4 01       add  $0x1,%r12d
 40112c:  41 83 fc 06       cmp  $0x6,%r12d
 401130:  74 21          je   401153 <phase_6+0x5f>
 401132:  44 89 e3        mov  %r12d,%ebx

 401135:  48 63 c3        movslq %ebx,%rax      #;每个数不相等<=6
 401138:  8b 04 84        mov  (%rsp,%rax,4),%eax
 40113b:  39 45 00        cmp  %eax,0x0(%rbp)
 40113e:  75 05          jne  401145 <phase_6+0x51>
 401140:  e8 f5 02 00 00     callq 40143a <explode_bomb>
 401145:  83 c3 01        add  $0x1,%ebx
 401148:  83 fb 05        cmp  $0x5,%ebx
 40114b:  7e e8          jle  401135 <phase_6+0x41>

 40114d:  49 83 c5 04       add  $0x4,%r13
 401151:  eb c1          jmp  401114 <phase_6+0x20>


 401153:  48 8d 74 24 18     lea  0x18(%rsp),%rsi
 401158:  4c 89 f0        mov  %r14,%rax
 40115b:  b9 07 00 00 00     mov  $0x7,%ecx
 401160:  89 ca          mov  %ecx,%edx
 401162:  2b 10          sub  (%rax),%edx     #;每个数7-num[i]
 401164:  89 10          mov  %edx,(%rax)
 401166:  48 83 c0 04       add  $0x4,%rax      #rax里是地址
 40116a:  48 39 f0        cmp  %rsi,%rax
 40116d:  75 f1          jne  401160 <phase_6+0x6c> 40116f:  be 00 00 00 00     mov  $0x0,%esi
 401174:  eb 21          jmp  401197 <phase_6+0xa3>
 401176:  48 8b 52 08       mov  0x8(%rdx),%rdx  #你输入的7-num[i]控制着栈里值的顺序
 40117a:  83 c0 01        add  $0x1,%eax
 40117d:  39 c8          cmp  %ecx,%eax    
 40117f:  75 f5          jne  401176 <phase_6+0x82>
 401181:  eb 05          jmp  401188 <phase_6+0x94>
 401183:  ba d0 32 60 00     mov  $0x6032d0,%edx
 401188:  48 89 54 74 20     mov  %rdx,0x20(%rsp,%rsi,2) 
 # ;将rdx即0x6032d0+?之类的地址传送到栈里的位置
 40118d:  48 83 c6 04       add  $0x4,%rsi
 401191:  48 83 fe 18       cmp  $0x18,%rsi
 401195:  74 14          je   4011ab <phase_6+0xb7>
 401197:  8b 0c 34        mov  (%rsp,%rsi,1),%ecx #num[i]在这里
 40119a:  83 f9 01        cmp  $0x1,%ecx
 40119d:  7e e4          jle  401183 <phase_6+0x8f>
 40119f:  b8 01 00 00 00     mov  $0x1,%eax
 4011a4:  ba d0 32 60 00     mov  $0x6032d0,%edx
 4011a9:  eb cb          jmp  401176 <phase_6+0x82>
 4011ab:  48 8b 5c 24 20     mov  0x20(%rsp),%rbx #0x20(%rsp)里是地址
 4011b0:  48 8d 44 24 28     lea  0x28(%rsp),%rax #rax里是地址
 4011b5:  48 8d 74 24 50     lea  0x50(%rsp),%rsi
 4011ba:  48 89 d9        mov  %rbx,%rcx    #结合下文rbx实际上也是地址
                              # 32到80,6*8=48
 4011bd:  48 8b 10        mov  (%rax),%rdx   
 4011c0:  48 89 51 08       mov  %rdx,0x8(%rcx)  
 #将rdx的值从栈里再一个一个移动到内存里
 #以这种进栈出栈的方式完成对内存里数值次序的改变
 4011c4:  48 83 c0 08       add  $0x8,%rax     
 4011c8:  48 39 f0        cmp  %rsi,%rax
 4011cb:  74 05          je   4011d2 <phase_6+0xde>
 4011cd:  48 89 d1        mov  %rdx,%rcx
 4011d0:  eb eb          jmp  4011bd <phase_6+0xc9>


 4011d2:  48 c7 42 08 00 00 00  movq  $0x0,0x8(%rdx)   
 4011d9:  00 
 4011da:  bd 05 00 00 00     mov  $0x5,%ebp


 4011df:  48 8b 43 08       mov  0x8(%rbx),%rax #取0x6032d0之类的地址里的值
 4011e3:  8b 00          mov  (%rax),%eax  
 4011e5:  39 03          cmp  %eax,(%rbx)
 4011e7:  7d 05          jge  4011ee <phase_6+0xfa># 要求每次b[i]大于等于b[i+1]
 4011e9:  e8 4c 02 00 00     callq 40143a <explode_bomb>
 4011ee:  48 8b 5b 08       mov  0x8(%rbx),%rbx     #i++
 4011f2:  83 ed 01        sub  $0x1,%ebp
 4011f5:  75 e8          jne  4011df <phase_6+0xeb>


 4011f7:  48 83 c4 50       add  $0x50,%rsp
 4011fb:  5b           pop  %rbx
 4011fc:  5d           pop  %rbp
 4011fd:  41 5c          pop  %r12
 4011ff:  41 5d          pop  %r13
 401201:  41 5e          pop  %r14
 401203:  c3           retq  

可以说很难了
6个数字
在栈里面存放为7-a[i]
查看0x6032d0处

(gdb) x/24 0x6032d0
0x6032d0 <node1>:  332 1  6304480 0
0x6032e0 <node2>:  168 2  6304496 0
0x6032f0 <node3>:  924 3  6304512 0
0x603300 <node4>:  691 4  6304528 0
0x603310 <node5>:  477 5  6304544 0
0x603320 <node6>:  443 6  0  0

正确的 顺序(从大到小)
7-{顺序}

4 3 2 1 6 5

0000000000401204 <fun7>:
 401204:  48 83 ec 08       sub  $0x8,%rsp
 401208:  48 85 ff        test  %rdi,%rdi
 40120b:  74 2b          je   401238 <fun7+0x34>
 40120d:  8b 17          mov  (%rdi),%edx
 40120f:  39 f2          cmp  %esi,%edx
 401211:  7e 0d          jle  401220 <fun7+0x1c>
 401213:  48 8b 7f 08       mov  0x8(%rdi),%rdi
 401217:  e8 e8 ff ff ff     callq 401204 <fun7>
 40121c:  01 c0          add  %eax,%eax
 40121e:  eb 1d          jmp  40123d <fun7+0x39>
 401220:  b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
 401225:  39 f2          cmp  %esi,%edx
 401227:  74 14          je   40123d <fun7+0x39>
 401229:  48 8b 7f 10       mov  0x10(%rdi),%rdi
 40122d:  e8 d2 ff ff ff     callq 401204 <fun7>
 401232:  8d 44 00 01       lea  0x1(%rax,%rax,1),%eax
 401236:  eb 05          jmp  40123d <fun7+0x39>
 401238:  b8 ff ff ff ff     mov  $0xffffffff,%eax
 40123d:  48 83 c4 08       add  $0x8,%rsp
 401241:  c3           retq  

0000000000401242 <secret_phase>:
 401242:  53           push  %rbx
 401243:  e8 56 02 00 00     callq 40149e <read_line>
 401248:  ba 0a 00 00 00     mov  $0xa,%edx
 40124d:  be 00 00 00 00     mov  $0x0,%esi
 401252:  48 89 c7        mov  %rax,%rdi
 401255:  e8 76 f9 ff ff     callq 400bd0 <strtol@plt>
 40125a:  48 89 c3        mov  %rax,%rbx
 40125d:  8d 40 ff        lea  -0x1(%rax),%eax
 401260:  3d e8 03 00 00     cmp  $0x3e8,%eax
 401265:  76 05          jbe  40126c <secret_phase+0x2a>
 401267:  e8 ce 01 00 00     callq 40143a <explode_bomb>
 40126c:  89 de          mov  %ebx,%esi
 40126e:  bf f0 30 60 00     mov  $0x6030f0,%edi
 401273:  e8 8c ff ff ff     callq 401204 <fun7>
 401278:  83 f8 02        cmp  $0x2,%eax
 40127b:  74 05          je   401282 <secret_phase+0x40>
 40127d:  e8 b8 01 00 00     callq 40143a <explode_bomb>
 401282:  bf 38 24 40 00     mov  $0x402438,%edi
 401287:  e8 84 f8 ff ff     callq 400b10 <puts@plt>
 40128c:  e8 33 03 00 00     callq 4015c4 <phase_defused>
 401291:  5b           pop  %rbx
 401292:  c3           retq  
 401293:  90           nop
 401294:  90           nop
 401295:  90           nop
 401296:  90           nop
 401297:  90           nop
 401298:  90           nop
 401299:  90           nop
 40129a:  90           nop
 40129b:  90           nop
 40129c:  90           nop
 40129d:  90           nop
 40129e:  90           nop
 40129f:  90           nop

老夫困了
不想看了

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页