C++作业6
(1)项目三:矩阵求和
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}},i,j,sum=0;
	cout<<"该三阶方阵为:"<<endl;
	for(i=0;i<3;i++)
		for(j=0;j<3;j++)
		{
			cout<<a[i][j]<<" ";
			if(j==2)
				cout<<endl;
		}
	for(i=0;i<3;i++)
		for(j=0;j<3;j++)
			if((i+j)%2==0)
				sum=a[i][j]+sum;
	cout<<"两条对角线上所有的元素之和:"<<sum<<endl;
	return 0;
}

(2)项目四:字符删除
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
  int i,l,k=0,n=0;
  char s[50],*p,key;
	cout<<"请输入任意字符串:";
  cin.get(s,50);
  l=strlen(s);
  p=s;
	cout<<"请输入你想要删除的字符:";
	cin>>key;
  for(i=0;i<l;i++)
  {
    if(*(p+i)==key)
		{
			while(*(p+i)==*(p+i+1))//删除相邻重复该字符
			{
				for(k=i;k<l;k++)
					*(p+k)=*(p+k+1);
				n++;
			}
			for(k=i;k<l;k++)
				*(p+k)=*(p+k+1);
			n++;
		}
  }
	cout<<"该字符串处理后结果为:";
  for(i=0;i<l-n;i++)
    cout<<*(p+i);
  cout<<endl;
  return 0;
}

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

c++作业6

项目一 项目二

huangminKK huangminKK

2016-05-19 08:13:41

阅读数:239

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

C++作业6

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭