xpages viewPanel 添加按钮

    原来做的操作viewPanel的按钮在另一行,最近要求在viewPanel的导航栏左边加入按钮,在网上找找还真找到,这里做个记录。

 

<xp:viewPanel rows="10" id="viewPanel2"
							viewStyleClass="nobottom table"
							dataTableStyleClass="table talbe_main" rowClasses="linkdoc">
							<xp:this.facets>
							  <xp:div styleClass="toolbar" xp:key="viewTitle">
						      <xp:button id="crud_newapplication"
						      	value="你好呀" styleClass="btn btn-outline btn-primary">
						      	
						      </xp:button>
							  </xp:div>		
								<xp:pager partialRefresh="true"
									layout="Previous Group Next" xp:key="headerPager"
									id="pager3">
								</xp:pager>
							</xp:this.facets>
</xp:viewPanel>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭