java单选框能调整大小吗_java setBounds 不能改变JRadioButton的位置大小,求指点

不论我setBounds()里面的参数怎么改,出来的单选框总是没有变化,怎么回事呢?求指点importjava.awt.Dimension;importjava.awt.Toolkit;importjavax.swing.ButtonGroup;importjavax.swin...

不论我 setBounds()里面的参数怎么改,出来的单选框总是没有变化,怎么回事呢?

求指点

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Toolkit;

import javax.swing.ButtonGroup;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JRadioButton;

public class landWindow extends JFrame{

JRadioButton adminButton=new JRadioButton("管理员");

JRadioButton keFu1Button=new JRadioButton("客服1");

JRadioButton keFu2Button=new JRadioButton("客服2");

JPanel JPLand;

landWindow(){

setTitle("登录窗口");

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

setSize(500,400);

setVisible(true);

adminButton.setBounds(50, 80, 100, 100);

keFu1Button.setBounds(100, 80, 100, 100);

keFu2Button.setBounds(150, 80, 100, 100);

ButtonGroup land=new ButtonGroup();

land.add(adminButton);

land.add(keFu1Button);

land.add(keFu2Button);

JPLand=new JPanel();

this.add(JPLand);

JPLand.add(adminButton);

JPLand.add(keFu1Button);

JPLand.add(keFu2Button);

Toolkit toolkit=Toolkit.getDefaultToolkit();

Dimension screen=toolkit.getScreenSize();

int x=screen.width-this.getWidth()>>1;

int y=((screen.height-this.getHeight())>>1)-32;

this.setLocation(x, y);

}

public static void main(String[] args) {

landWindow landWindow=new landWindow();

}

}

展开

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

李济斌GYM

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值