java实现开根号的运算

java基础 同时被 2 个专栏收录
102 篇文章 2 订阅
69 篇文章 0 订阅

今天我们来看一下这道题,java如何实现开根号的运算。大家都知道,java,c++,python等都有直接的函数可以给我们用,但是面试官这个时候让我们手撕源码,这个时候怎么做呢,来,不要慌!!!

如果某个数字正好可以开根号为2个整数,例如1,4,9等,那就很简单了。

如果某个数字不可以正好开根号为2个整数,而且要保留几位精度,例如:2,3,5等,我们该怎么办呢?????

首先我们可以把这个数字分成整数部分和小数部分,分别计算。

例如√5≈2.236  我们可以先算出整数部分为2,然后在根据保留几位精度,去计算小数部分。依次计算十分位、百分位和千分位等,然后把整数位+十分位+百分位+千分位+。。。,结果就是我们想要的结果了。

来看代码

import java.math.BigDecimal;

/**
 * @Auther: liuhaidong
 * Data: 2020/4/21 0021、20:55
 * Description:
 * @version: 1.0
 */
public class Test6 {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(Math.sqrt(5));
    System.out.println(MathSqure(5, 6));
  }
  //需要开根号的数据
	//需要保留的精度,即几位小数
  public static double MathSqure(int n, int m){
    double[] arr = new double[m];
    if(m >0){
      arr = sc(m);
    }
    int s = sq(n);
    return sb(n, s, arr);
  }
  /**
   * 计算要保留几位小数
   * @param m
   * @return
   */
  public static double[] sc(int m){
    double[] arr = new double[m];
    int num = 0;
    while(num != m){
      double f = 1;
      for(int i=0;i<=num;i++){
        f = f*10;
      }
      arr[num] = 1/f;
      num++;
    }
    return arr;
  }
  /**
   * 计算整数位
   * @param n
   * @return
   */
  public static int sq(int n){
    if( n == 1){
      return 1;
    }
    int tmp = 0;
    for(int i=1;i<=n/2+1;i++){
      if(i*i == n){
        tmp = i;
        break;
      }
      if(i*i > n){
        tmp = i-1;
        break;
      }
    }
    return tmp;
  }  /**
   * 开根号
   * @param n
   * @param j
   * @param arr
   * @return
   */
  public static double sb(int n, double j, double[] arr){
    double tmp = j;
    for(int p=0;p<arr.length;p++){
      if(p>0){
        j = tmp;//计算过后的值(整数位+小数位的和,赋值给j,下面继续运算)
      }
      for(int i=1;i<=9;i++){//小数位只有九位{0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9}
        tmp = i*arr[p]+j;//i*arr[p],相当于每次加0.1,0.2 ...
        if(tmp*tmp == n){
          return tmp;
        }
        if(tmp*tmp >n){
          //避免丢失精度
          BigDecimal c1 = new BigDecimal(Double.toString(tmp));
          BigDecimal c2 = new BigDecimal(Double.toString(arr[p]));
          tmp = c1.subtract(c2).doubleValue();
          break;
        }
      }
    }
    return tmp;
  }
}

思路继续讲解。

小于2.3 

把2.2记录在这里 

 

小于2.24

记录2.23

 依次这样做。

本公众号分享自己从程序员小白到经历春招秋招斩获10几个offer的面试笔试经验,其中包括【Java】、【操作系统】、【计算机网络】、【设计模式】、【数据结构与算法】、【大厂面经】、【数据库】期待你加入!!!

1.计算机网络----三次握手四次挥手
2.梦想成真-----项目自我介绍
3.你们要的设计模式来了
4.震惊!来看《这份程序员面试手册》!!!
5.一字一句教你面试“个人简介”
6.接近30场面试分享
7.你们要的免费书来了

 • 4
  点赞
 • 2
  评论
 • 11
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

评论 2 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:撸撸猫 设计师:马嘣嘣 返回首页

打赏作者

haikuotiankongdong

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值