LeetCode_1:两数之和(Python + Java)

LeetCode 专栏收录该内容
2 篇文章 0 订阅
 • ​​​​​​题目描述:

        给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素不能使用两遍。

 

 • 示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

 

 • 解法一:暴力接法,最简单也是最让人容易想到的方法,但运行效率低,耗费内存多且时间长。在两次循环中各取出一个元素相加,如果等于目标数则返回元素下表。
#Python
def twoSum(nums, target):
  list = []                 #储存下标       
  for i in range(len(nums)):         #第一次循环遍历nums列表
    for j in range(i + 1, len(nums)):   #第二次循环遍历下标为i的后面的nums列表值
      if nums[i] + nums[j] == target:  #判断是否存在两元素和为target
        list.append(i)         #储存前一下标
        list.append(j)         #储存后一下标
      else:
        continue
  return list
//Java
class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    int[] l = new int[2];
    for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) {
      for (int j = i+1; j < nums.length; j++) {
        if(nums[i] + nums[j] == target){
          l[0] = i;
          l[1] = j;
        }
      }
    }
    return l;
  }
}

 

 

 • 解法二:用target减去取出的元素,查看剩下的元素是否在数组中
#Python
class Solution:
  def twoSum(self,nums,target):
    for x in range(len(nums)):
      value = target - nums[x]
      if value in nums: 
        y = nums.index(value)
        if x == y:  #判断元素下标是否相同
          continue
        else:
          return x,y
          break
//Java
class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    int[] l = new int[2];
    for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) {
      int value = target - nums[i];
      for (int j = i+1; j < nums.length; j++) {
        if(value == nums[j]){
          l[0] = i;
          l[1] = j;
        }
      }
    }
    return l;
  }
}

 

 

 • 解法三:哈希表
#Python
def twoSum(nums, target):
  hashmap = {}
  for i, value in enumerate(nums):
    d = target - value
    if d in hashmap:
      return [hashmap.get(d), i]
    hashmap[value] = i
//Java 仿照python版
class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    int[] l = new int[2];
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      int value = target - nums[i];
      if(map.containsKey(value)){
        l[0] = i;
        l[1] = map.get(value);
      }
      map.put(nums[i], i);
    }
    return l;
  }
}

 

//Java 上面Java版的原版
class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    int[] l = new int[2];
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      map.put(nums[i], i);
    }
    System.out.println(map);

    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      int value = target - nums[i];
      if(map.containsKey(value) && map.get(value) != i){
        l[0] = i;
        l[1] = map.get(value);
      }
    }
    return l;
  }
}

 哈希表解法参考与力扣官方解法。

 

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

爱学习的杨子

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值