linux shell中"(())"双括号运算符的使用

 • 学习shell中的运算符及逻辑运算,各种结构,各种注意事项已经学疯了,还好shell中有双括号的存在,安利一下。
 • 那些该死的运算符,[[]]/[]/test 逻辑运算、let、expr 通通可以抛弃了

语法结构

((表达式1,表达式2,…))

特点:

1.我们可以像c语言那样去写自己的结构
2.在双括号里面变量可以不加 $符号
3.可以像其他逻辑运算符号一进行逻辑运算 四则运算
4.支持for循环while循环if条件判断
5.可以写多个表达式 中间用逗号分隔

使用实例:

在这里插入图片描述输出结果:
在这里插入图片描述
如果双括号带:$,将获得表达式值,赋值给左边变量。

进行逻辑运算:

#!/bin/sh

a=1;
b=“ab”;

echo $((a>1?8:9));

((b!=“a”))&& echo “err2”;
((a<2))&& echo “ok”;

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

运行结果:
9
err2
ok

扩展流程控制语句(逻辑关系式)

#!/bin/sh

num=100;
total=0;

for((i=0;i<=num;i++));
do
((total+=i));
done
echo $total;

total=0;
i=0;
while((i=5050));then
echo “ok”;
fi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

运算结果:
5050
5050
ok

终于可以丢掉之前 那些语法结构复杂的逻辑测试了

                </div>
      <link href="https://csdnimg.cn/release/phoenix/mdeditor/markdown_views-b6c3c6d139.css" rel="stylesheet">
                      <div class="more-toolbox">
      <div class="left-toolbox">
        <ul class="toolbox-list">
          
          <li class="tool-item tool-active is-like "><a href="javascript:;"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#csdnc-thumbsup"></use>
          </svg><span class="name">点赞</span>
          <span class="count"></span>
          </a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-collection "><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_824&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-Collection-G"></use>
          </svg><span class="name">收藏</span></a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-share"><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;1582594662_002&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-fenxiang"></use>
          </svg>分享</a></li>
          <!--打赏开始-->
                      <!--打赏结束-->
                      <li class="tool-item tool-more">
            <a>
            <svg t="1575545411852" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="5717" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="200" height="200"><defs><style type="text/css"></style></defs><path d="M179.176 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5718"></path><path d="M509.684 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5719"></path><path d="M846.175 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5720"></path></svg>
            </a>
            <ul class="more-box">
              <li class="item"><a class="article-report">文章举报</a></li>
            </ul>
          </li>
                    </ul>
      </div>
            </div>
    <div class="person-messagebox">
      <div class="left-message"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao">
        <img src="https://profile.csdnimg.cn/B/F/6/3_xie_qi_chao" class="avatar_pic" username="xie_qi_chao">
                    <img src="https://g.csdnimg.cn/static/user-reg-year/1x/2.png" class="user-years">
                </a></div>
      <div class="middle-message">
                  <div class="title"><span class="tit"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}" target="_blank">解启超</a></span>
                    </div>
        <div class="text"><span>发布了357 篇原创文章</span> · <span>获赞 54</span> · <span>访问量 3万+</span></div>
      </div>
              <div class="right-message">
                    <a href="https://im.csdn.net/im/main.html?userName=xie_qi_chao" target="_blank" class="btn btn-sm btn-red-hollow bt-button personal-letter">私信
          </a>
                            <a class="btn btn-sm attented bt-button personal-watch" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}">已关注</a>
                </div>
            </div>
        </div>
</article>
发布了323 篇原创文章 · 获赞 301 · 访问量 9503
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览