NB-iot模块上云步骤

一、进行实物连接

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

二、打开WH-NB75-B5调试助手,读取相关参数

在这里插入图片描述

三、在云上添加设备模板,SN以及IMEI可通过调试助手直接查询

在这里插入图片描述

四、通过联网监测模块,可以直接连接有人云COAP服务器

在这里插入图片描述
这里要注意,COAP服务器过去是针对某一特定的服务商的物联网卡进行连接,在NB-iot模块升级到NB75-B5以后,也可连接普通服务器

五、如果要进行数据采集上云(有人云),还需对modbus协议进行学习

#include "modbus.h"	 

const u8 chCRCHTalbe[] = // CRC 
{
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
};

const u8 chCRCLTalbe[] = // CRC
{
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};


u16 CRC16_ccitt(u8 *pchMsg,u16 wDataLen)
{
	u8 chCRCHi = 0xFF; 
	u8 chCRCLo = 0xFF; 
	u16 wIndex;    
	
	while (wDataLen--)	  
	{	    
	  	wIndex = chCRCLo ^ *pchMsg++ ; 
	  chCRCLo = chCRCHi ^ chCRCHTalbe[wIndex]; 
	  chCRCHi = chCRCLTalbe[wIndex] ;
	} 
	return ((chCRCHi << 8) | chCRCLo) ;
}//u8 MB_Judge_Msg(u8 dev_addr,u8 msg[],u16 len)
//{
//	u8 send_buf[5] = {0};
//	u16 crc16_result = 0;
//	if(len < 2) 
//		return 0x00;
//	if(msg[0] != dev_addr)
//	{
//		#ifndef DEBUG_COMMUNICATE	
//			if(msg[0] != 0x00)
//				return 0x00; 
//		#endif
//	}
//	if((msg[1] == 0x03) || (msg[1] == 0x10))
//		return msg[1];
//	else	
//	{
//		send_buf[0] = msg[0];
//		send_buf[1] = msg[1] | 0x80;
//		send_buf[2] = 0x01;
//		
//		crc16_result = CRC16_ccitt(send_buf, 3);

//		send_buf[3] = (u8)( crc16_result & 0x00ff); 
//		send_buf[4] = (u8)((crc16_result & 0xff00)>>8); 
//	
//		RS485No1_Send_Data(send_buf ,5);
//	}
//	return 0x00;
//}

//u8 MB_Judge_ReadMsg(u8 msg[],u16 len,MB_ReadTypDef *result)
//{
//	result->dev_addr = msg[0];					 
//	if(len != 8) 
//		return 0x04;					 
//	result->func_code = msg[1];					 
//	if(result->func_code != 0x03) 
//		return 0x01;
//	result->regis_num= (msg[4]<<8 ) | msg[5];	 
//	if(result->regis_num<0x0001 || result->regis_num>0x007d)
//		return 0x03;	
//	result->start_addr = (msg[2]<<8) | msg[3];	 
//	result->crc16 = CRC16_ccitt(msg,6);			 
//	if(result->crc16 != ((msg[7]<<8)|msg[6]) )
//		return 0x04;	 
//	return 0xff;

//}


//u8 MB_Rsp_Read_MutiRegister(u8 dev_addr,u8 by_num,u8 val[])
//{
//	u8 send_buf[260] = {0};
//	u8 i=0;
//	u16 crc16_result=0;
//	send_buf[0] = dev_addr;					
//	send_buf[1] = 0x03;						
//	send_buf[2] = by_num;					

//	for(i=0;i<by_num;i++)					
//	{
//		send_buf[3+i] = val[i];
//	}

//	crc16_result = CRC16_ccitt(send_buf, 3+by_num);

//	send_buf[3 + by_num] = (u8)( crc16_result & 0x00ff);     //CRC
//	send_buf[4 + by_num] = (u8)((crc16_result & 0xff00)>>8); 
//	RS485No1_Send_Data(send_buf ,5+by_num);	
//								
//	return 0xff;
//}//u8 MB_ErroRsp_Read_MutiRegister(u8 dev_addr, u8 erro_code)
//{
//	u8 send_buf[5];
//	u16 crc16_result = 0;
//	send_buf[0] = dev_addr;     
//	send_buf[1] = 0x83;              
//	send_buf[2] = erro_code;     
//	crc16_result = CRC16_ccitt(send_buf,3);
//	send_buf[3] = (u8)( crc16_result & 0x00ff);    
//	send_buf[4] = (u8)((crc16_result & 0xff00)>>8); 
//	RS485No1_Send_Data(send_buf ,5);	

//	return 0xff;	
//}//u8 MB_Judge_WriteMsg(u8 msg[], u16 len, MB_WriteTypDef *result)
//{
//	u8 i = 0;
//	if(len<7 || len > 260) return 0x04;
//	result->dev_addr = msg[0];        
//	result->func_code = msg[1];       
//	if(result->func_code != 0x10) 
//		return 0x01;
//	result->regis_num= msg[5];         
//	result->by_num = msg[6];           
//	if(result->regis_num<0x0001 || result->regis_num>0x007b)
//		return 0x03;
//	if(result->by_num != result->regis_num * 2)
//		return 0x03;
//	
//	result->start_addr = (msg[2]<<8) | msg[3];	
//	if((u32)result->start_addr+result->regis_num*2 > 0xffff) 
//		return 0x02;

//	result->crc16 = CRC16_ccitt(msg,len-2);		
//	if(result->crc16 != ((msg[len-1]<<8)|msg[len-2]) )
//		return 0x04;
//	if(len != result->by_num + 9) 
//		return 0x04;
//	
//	for(i=0; i<result->by_num; i++)
//	{
//		result->val[i] = msg[7+i];
//	}
//	return 0xff;

//}                
//u8 MB_Rsp_Write_MutiRegister(u8 dev_addr,u16 start_addr,u8 regis_num)
//{
//	u8 send_buf[8] = {0};
//	u16 crc16_result = 0;
//	send_buf[0] = dev_addr;					
//	send_buf[1] = 0x10;						
//	
//	send_buf[2] = (u8)((start_addr & 0xff00)>>8);			   
//	send_buf[3] = (u8)(start_addr & 0x00ff);        

//	send_buf[4] = (u8)((regis_num & 0xff00)>>8);       
//	send_buf[5] = (u8)(regis_num & 0x00ff);         

//	crc16_result = CRC16_ccitt(send_buf,6);

//	send_buf[6] = (u8)( crc16_result & 0x00ff);    
//	send_buf[7] = (u8)((crc16_result & 0xff00)>>8); 
//	RS485No1_Send_Data(send_buf ,8);      

//	return 0xff;
//}//u8 MB_ErroRsp_Write_MutiRegister(u8 dev_addr,u8 erro_code)
//{
//	u8 send_buf[5];
//	u16 crc16_result=0;
	if(dev_addr > 8 ) return 0x00;
//	send_buf[0] = dev_addr;     
//	send_buf[1] = 0x90;             
//	send_buf[2] = erro_code;     
//	crc16_result = CRC16_ccitt(send_buf,3);
//	send_buf[3] = (u8)( crc16_result & 0x00ff);     //CRC
//	send_buf[4] = (u8)((crc16_result & 0xff00)>>8); 
//	RS485No1_Send_Data(send_buf ,5);     

//	return 0xff;	
//}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页