golang 生成 解析 json

一、json 简介

在介绍这部分之前先简要介绍一下Json语法

JSON 语法是 JavaScript 语法的子集。JSON 语法是 JavaScript 对象表示法语法的子集。

数据在名称/值对中
数据由逗号分隔
大括号保存对象
中括号保存数组


1.JSON名称/值对

"name" : "value"

2.JSON值
可以是:

数字(整数或浮点数)
字符串(在双引号中)
逻辑值(true 或 false)
数组(在中括号中)
对象(在大括号中)
null

3.JSON数据
JSON 数字可以是整型或者浮点型

{ "age":30 }

4.JSON对象
JSON 对象在大括号({})中书写:
对象可以包含多个名称/值对:

{
  "name": "runoob",
  "alexa": 10000,
  "sites": {
    "site1": "www.runoob.com",
    "site2": "m.runoob.com",
    "site3": "c.runoob.com"
  }
}

5.JSON数组
JSON 数组在中括号中书写:
数组可包含多个对象:

{
  "sites": [
    {
      "name": "菜鸟教程",
      "url": "www.runoob.com"
    },
    {
      "name": "google",
      "url": "www.google.com"
    },
    {
      "name": "微博",
      "url": "www.weibo.com"
    }
  ]
}

6.JSON布尔值

{ "flag":true }

7.JSON null

{ "runoob":null }

二、json 解析到结构体

//JSON解析到结构体
package main
import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "os"
)
type Server struct {
  ServerName string
  ServerIP  string
}
type Serverslice struct {
  Servers []Server
}
func main() {
  var s Serverslice
  str := `{"servers":
  [{"serverName":"Guangzhou_Base","serverIP":"127.0.0.1"},
  {"serverName":"Beijing_Base","serverIP":"127.0.0.2"}]}`
  err:=json.Unmarshal([]byte(str), &s)
  if err!=nil{
    fmt.Println(err)
  }
  fmt.Println(s)
  fmt.Println(s.Servers[0].ServerName)
}

三、json 转 map

package main
 
 
import (
  "fmt"
  "encoding/json"
)
 
func main() {
 
  b := []byte(`{"IP": "127.0.0.1", "name": "SKY"}`)
 
  m := make(map[string]string)
 
  err := json.Unmarshal(b, &m)
  if err != nil {
 
    fmt.Println("Umarshal failed:", err)
    return
  }
 
 
  fmt.Println("m:", m)
 
  for k,v :=range m {
    fmt.Println(k, ":", v)
  }
}

输出结果:

m: map[IP:127.0.0.1 name:SKY]
name : SKY
IP : 127.0.0.1

四、生成json

package main
import (
  "encoding/json"
  "fmt"
)
type Server struct {
  ServerName string `json:"serverName,string"`
  ServerIP  string `json:"serverIP,omitempty"`
}
type Serverslice struct {
  Servers []Server `json:"servers"`
}
func main() {
  var s Serverslice
  s.Servers = append(s.Servers, Server{ServerName: "Guangzhou_Base", ServerIP: "127.0.0.1"})
  s.Servers = append(s.Servers, Server{ServerName: "Beijing_Base", ServerIP: "127.0.02"})
  b, err := json.Marshal(s)
  if err != nil {
    fmt.Println("JSON ERR:", err)
  }
  fmt.Println(string(b))
}

 

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值