MSYS2 gcc

 win7 安装MSYS2 gcc

http://msys2.github.io/

pacman -S gcc


Administrator@MS-20160620NYOE MINGW64 /g/qpai/server/tdengine-master
$ pacman -S gcc
正在解决依赖关系...
正在查找软件包冲突...

软件包 (9) binutils-2.25.1-1 cloog-0.18.3-1 isl-0.14.1-1 mpc-1.0.3-1
      msys2-runtime-devel-2.4.1.16860.40c26fc-1 msys2-w32api-headers-5.0.0.4574.ce1ad45-1
      msys2-w32api-runtime-5.0.0.4574.ce1ad45-1 windows-default-manifest-6.4-1
      gcc-4.9.2-6

下载大小:  12.37 MiB
全部安装大小: 236.32 MiB

:: 进行安装吗? [Y/n] y
:: 正在获取软件包......
错误:无法从 repo.msys2.org : Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transferred the last 10 seconds 获取文件 'gcc-4.9.2-6-x86_64.pkg.tar.xz'
 gcc-4.9.2-6-x86_64       1089.0  B -114.37K/s --:-- [------------------------------]  gcc-4.9.2-6-x86_64        16.3 KiB -63.30K/s --:-- [------------------------------]  0 gcc-4.9.2-6-x86_64        23.2 KiB -30.92K/s --:-- [------------------------------]  0 gcc-4.9.2-6-x86_64        34.2 KiB -11.07K/s --:-- [------------------------------]  0 gcc-4.9.2-6-x86_64        11.8 MiB 10.5K/s 19:12 [##############################] 100%
(9/9) 正在检查密钥环里的密钥                [##############################] 100%
(9/9) 正在检查软件包完整性                 [##############################] 100%
(9/9) 正在加载软件包文件                  [##############################] 100%
(9/9) 正在检查文件冲突                   [##############################] 100%
(9/9) 正在检查可用硬盘空间                 [##############################] 100%
:: 正在处理软件包的变化...
(1/9) 正在安装 binutils                  [##############################] 100%
(2/9) 正在安装 mpc                     [##############################] 100%
(3/9) 正在安装 isl                     [##############################] 100%
(4/9) 正在安装 cloog                    [##############################] 100%
(5/9) 正在安装 msys2-runtime-devel             [##############################] 100%
(6/9) 正在安装 msys2-w32api-headers            [##############################] 100%
(7/9) 正在安装 msys2-w32api-runtime            [##############################] 100%
(8/9) 正在安装 windows-default-manifest          [##############################] 100%
(9/9) 正在安装 gcc                     [##############################] 100%


©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页