c++模板类 各种函数在类外实现

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wwzhang0307/article/details/53008806
#include <iostream>
using namespace std;
/*模板类 各种函数在类外的实现*/

template <typename T>
class AA
{
public:
  AA(T a, T b);
  void printAA();
  AA operator+(AA &tmp);
  //友元函数重载<<
  friend ostream& operator<< <T>(ostream& out, AA<T>& tmp);
private:
  T a;
  T b;
};

template <typename T>
AA<T>::AA(T a, T b)
{
  this->a = a;
  this->b = b;
}

template <typename T>
void AA<T>::printAA()
{
  cout << "a:" << a << " b:" << b << endl;
}
//类外实现函数时,加T的地方有 函数返回值,类名:: ,形参变量
template <typename T>
AA<T> AA<T>::operator+(AA<T> &tmp)
{
  AA tt(this->a + tmp.a, this->b + tmp.b);
  return tt;
}

//友元函数重载<<
template <typename T>
ostream& operator<< (ostream& out, AA<T>& tmp)
{
  out << "a=" << tmp.a << " b=" << tmp.b << endl;
  return out;
}
int main()
{
  AA<int> tmp(5, 6);
  AA<int> tmp1(5, 7);
  AA<int> tmp2 = tmp1 + tmp;
  tmp2.printAA();
  cout << tmp2 << endl;
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页