PyQt5 设置窗口全屏显示

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/wzxxtt62267018/article/details/84649987

调用窗口的主程序如下,起作用的是window.showFullScreen()这个方法。

if __name__=='__main__':
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    
    window = MyMainWindow()
   
    window.showFullScreen()
    sys.exit(app.exec_())

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页