DB2监控

     收集的一些DB2监控方法.

工具监控最方便:
   1. toad for db2
   2. db2top 

代码或命令监控:
-- 管理视图列表
 db2 list tables for schema SYSIBMADM

-- 是到数据库快照,并存入文件
 db2 get snapshot for all on xcldb > db2snlog.txt

 -- 查找并重新绑定无效包 
 -- 查出 myuser 模式下的所有无效包
 db2 "select pkgname,valid from syscat.packages where pkgschema ='MYUSER' and valid != 'Y' "
 -- 利用查出的 pkgname ,使用 Rebind 重新绑定
 db2 rebind package MYUSER.P1223213 resolve any

-- 表空间的存储状态
 db2 get snapshot for tablespaces on xcldb

-- 查看所有用户定义(tabschema not like 'SYS%' )表的状态
-- N 为正常  C 为 Set Integrity Pending 即需要手工进行完整性检查   X为Inoperative 既表不可用
 db2 "select tabname,colcount,status from syscat.tables where tabschema not like 'SYS%' order by tabname"

-- 查看连接 
 db2 list applications

-- 查看备份
 db2 list history backup all for xcldb 

--查看内存使用
   db2mtrk -i       //显示当前实例的内存使用情况
   db2mtrk -i  -v   //显示当前实例的内存使用的详细信息
   db2mtrk -d       //显示数据库的内存使用情况
   db2mtrk -d -v    //显示数据库的内存使用情况的详细信息
   db2mtrk -p       //显示代理进程专用内存使用率
   db2mtrk -h       //显示帮助信息

--检查错误日志 
  DB2在运行出现警告或错误时,会写入db2diag.log中.
  UNIX/Linux   sqllib/db2dump 目录下
  Windows :  c:\doc... \all users\applicatoin Data\IBM\DB2\<DB2拷贝名\数据库实例名
    Vista之后在  c:\proramData\IBM\DB2\数据库实例名

-- 检查日志
  db2 connect to xcldb
  db2 get db cfg|grep "Path to log files"
  db2 get db cfg|grep LOGFILSIZ
--转到日志目录下,查看日志文件大小是不是一样.
  ls -lrt 日志路径
  Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 1024


[db2inst1@O11g64 bin]$ ./db2 get db cfg|grep "Path to log files"
 Path to log files = /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
[db2inst1@O11g64 bin]$ ls -lrt /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
[db2inst1@O11g64 bin]$ db2 get db cfg|grep LOGFILSIZ
 Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 1024

-- 如果有TSM,检查是否归档到 TSM 上了
  db2adutl query db xcldb


MAIL:xcl_168@aliyun.com

Blog:http://blog.csdn.net/xcl168


发布了247 篇原创文章 · 获赞 21 · 访问量 82万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览