Js关闭当前页面/窗口(兼容浏览器问题)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/xiaobing_hope/article/details/44158479

js关闭当前页面/窗口(兼容浏览器问题)

jswindow.close()函数是关闭当前页面的函数,但是要做到兼容所有浏览器实现关闭当前窗口并不是直接使用window.close()函数就可以解决。

Window自带的关闭当前窗口的方法:

window.close()

一般情况下,直接使用在ie中它会出现一个提示:“您查看的网页正在试图关闭窗口。是否关闭窗口?”,如何才能不弹出这个提示? 

兼容所有浏览器并不出现提示窗口的关闭当前页面函数

function CloseWebPage(){

  if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE") > 0) {

   if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 6.0") > 0) {    //适用于ie6不带提示关闭窗口

    window.opener = null;

    window.close();

   } else {

    window.open('', '_top');         //ie7之后不提示关闭窗口

    window.top.close();

   }

  }

  else if (navigator.userAgent.indexOf("Firefox") > 0) {        //Firefox不提示关闭窗口

   window.location.href = 'about:blank ';

  } else {

   window.opener = null;

   window.open('', '_self', '');        //其他浏览器

   window.close();

  }

 }没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭