C Primer Plus 第六版 第10章 编程练习

C Primer Plus 第六版 第10章 编程练习

1.修改程序清单 10.7 的 rain.c 程序,用指针进行计算(仍要声明并初始化数组)。

#include <stdio.h>
#define MONTHS 12  
#define YEARS  5  
int main(void)
{
  const float rain[YEARS][MONTHS] =
  {
    {4.3,4.3,4.3,3.0,2.0,1.2,0.2,0.2,0.4,2.4,3.5,6.6},
    {8.5,8.2,1.2,1.6,2.4,0.0,5.2,0.9,0.3,0.9,1.4,7.3},
    {9.1,8.5,6.7,4.3,2.1,0.8,0.2,0.2,1.1,2.3,6.1,8.4},
    {7.2,9.9,8.4,3.3,1.2,0.8,0.4,0.0,0.6,1.7,4.3,6.2},
    {7.6,5.6,3.8,2.8,3.8,0.2,0.0,0.0,0.0,1.3,2.6,5.2}
  };
  int year, month;
  float subtot, total;

  printf(" YEAR  RAINFALL (inches)\n");
  for (year = 0, total = 0; year < YEARS; year++)
  {
    for (month = 0, subtot = 0; month < MONTHS; month++)
      subtot += *(*(rain+year)+month);
    printf("%5d %15.1f\n", 2010 + year, subtot);
    total += subtot;
  }
  printf("\nThe yearly average is %.1f inches.\n\n",
      total/YEARS);
  printf("MONTHLY AVERAGES:\n\n");
  printf(" Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep ");
  printf(" Oct Nov Dec\n");

  for (month = 0; month < MONTHS; month++)
  {
    for (year = 0, subtot =0; year < YEARS; year++)
      subtot += *(*(rain+year)+month);
    printf("%4.1f ", subtot/YEARS);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

2.编写一个程序,初始化一个 double 类型的数组,然后把该数组的内容拷贝至 3 个其他数组中(在 main() 中声明这 4 个数组)。使用带数组表示法的函数进行第 1 份拷贝。使用带指针表示法和指针递增的函数进行第 2 份拷贝。把目标数组名和待拷贝的元素个数作为前两个函数的参数。第 3 个函数以目标数组名、源数组名和指向源数组的最后一个元素后面元素的指针。也就是说,给定以下声明,则函数调用如下所示:

copy_arr(target1, source, 5);
copy_ptr(target2, source, 5);

copy_ptrs(target3, source, source+5);

print(source,5);
print(target1,5);
print(target2,5);
print(target3,5);
#include <stdio.h>

void copy_arr(double ar[], double so[], int n);
void copy_ptr(double *ar, double *so, int n);
void copy_ptrs(double *ar, double *so, double *end);
void print(double *ar, int n);

int main(void)
{
  double source[5] = {1.1,2.2,3.3,4.4,5.5};
  double target1[5];
  double target2[5];
  double target3[5];

  copy_arr(target1, source, 5);
  copy_ptr(target2, source, 5);

  copy_ptrs(target3, source, source+5);

  print(source,5);
  print(target1,5);
  print(target2,5);
  print(target3,5);
}

void copy_arr(double ar[], double so[], int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; i++)
    ar[i] = so[i];
}

void copy_ptr(double *ar, double *so, int n)
{
  while (--n >= 0)
    *(ar++) = *(so++);
}

void copy_ptrs(double *ar, double *so, double *end)
{
  while (so < end)
  {
    *(ar++) = *(so++);
  }
}

void print(double *ar, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%.1f ",ar[i]);
  }
  printf("\n");
}

3.编写一个函数,返回存储在 int 类型的数组中的最大值,并在一个简单的程序中测试该函数。

#include <stdio.h>

int maxar(int ar[], int n);

int main(void)
{
  int ar[10]={12,2,9,8,7,6,5,4,11,2};

  printf("最大值为:%d\n",maxar(ar,10));

  return 0;
}

int maxar(int ar[], int n)
{
  int i;
  int max = ar[0];

  for (i = 1; i < n; i++)
    if (max < ar[i])
      max = ar[i];

  return max;
}

4.编写一个函数,返回存储在 double 类型数组中最大值的下标,并在一个简单的程序中测试该函数。

#include <stdio.h>

int maxar(double ar[], int n);

int main(void)
{
  double ar[10]={1.1,2.2,4.4,3.3,9.9,
          5.5,10.10,8.8,7.7,11.11};
  printf("最大值下标为:%d\n",maxar(ar,10));

  return 0;
}

int maxar(double ar[], int n)
{
  int i;
  int index = 0;

  for (i = 1; i < n; i++)
    if (ar[index] < ar[i])
      index = i;

  return index;
}

5.编写一个函数,返回存储在 double 类型数组中的最大值和最小值的差值,并在一个简单的程序中测试该函数。

#include <stdio.h>

double diffar(double ar[], int n);

int main(void)
{
  double ar[10]={10.1,2.2,3.5,6.5,1.0,22.3,5.5,6.6,7.7,8.8};

  printf("差值为:%f\n",diffar(ar,10));

  return 0;
}

double diffar(double ar[], int n)
{
  int i;
  double max,min;
  max = min = ar[0];

  for (i = 0; i < n; i++)
    if (min > ar[i])
      min = ar[i];

  for (i = 0; i < n; i++)
    if (max < ar[i])
      max = ar[i];

  return (max-min);
}

6.编写一个函数,把 double 类型数组中的数据倒序排列,并在一个简单的程序中测试该函数。

#include <stdio.h>

void revorde(double ar[], int n);
void print(double ar[], int n);

int main(void)
{
  double ar[10]={10.2,45.2,111.43,22.45,99.1,223.3,
          55.44,66.55,66.77,77.88};

  print(ar,10);
  revorde(ar,10);
  print(ar,10);

  return 0;
}

void revorde(double ar[], int n)
{
  int i,j;
  double temp;

  for (j = 0; j < n-1; j++)
    for (i = j+1; i < n; i++)
      if (ar[j] > ar[i])
      {
        temp = ar[j];
        ar[j] = ar[i];
        ar[i] = temp;
      }
}

void print(double ar[], int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%.2f ",ar[i]);
  }
  putchar('\n');
}

7.编写一个程序,初始化一个 double 类型的二维数组,使用编程练习 2 中的一个拷贝函数把该数组中的数据拷贝至另一个二维数组中 (因为二维数组是数组的数组,所以可以使用处理一维数组的拷贝函数来处理数组中的每个子数组)。

#include <stdio.h>

void copy(double *ar, double *so, int n);
void print(double (*ar)[5], int n);

int main(void)
{
  int i;
  double ar[5][5]={1,2,3,4,5,
    				 6,7,8,9,10,
  				 11,12,13,14,15,
  				 16,17,18,19,20,
           21,22,23,24,25};
  double so[5][5];

  for (i = 0; i < 5; i++)
    copy(ar[i],so[i],5);

  print(so,5);

  return 0;
}

void copy(double *ar, double *so, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < 5; i++)
    *(so+i) = *(ar+i);
}

void print(double (*ar)[5], int n)
{
  int i,j;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
      printf("%.1f ",*(*(ar+i)+j));
    putchar('\n');
  }
}

8.使用编程练习 2 中的拷贝函数,把一个内含 7 个元素的数组中第 3~第 5 个元素拷贝至内含 3 个元素的数组中。该函数本身不需要修改,只需要选择合适的实际参数(实际参数不需要是数组名和数组大小,只需要是数组元素的地址和待处理元素的个数)。

#include <stdio.h>

void copy_arr(int *ar, int *so, int n);
void print(int *ar, int n);

int main(void)
{
  int so[7]={1,2,3,4,5,6,7};
  int ar[3];

  copy_arr(ar,so+2,3);
  print(ar,3);

  return 0;
}

void copy_arr(int *ar, int *so, int n)
{
  int i;

  for (i=0;i<n;i++)
    ar[i] = so[i];
}

void print(int *ar, int n)
{
  int i;

  for (i=0;i<n;i++)
    printf("%d ",ar[i]);
  printf("\n");
}

9.编写一个程序,初始化一个 double 类型 3 x 5 二维数组,使用一个处理变长数组的函数将其拷贝至另一个二维数组中。还要编写一个以变长数组为形参的函数以显示两个数组的内容。这两个函数应该能处理任意 N x M 数组。

#include <stdio.h>

void copy(int n, int m, double so[n][m], double ar[n][m]);
void print(int n, int m, double ar[n][m]);

int main(void)
{
  double so[5][5]={{1,2,3,4,5},
           {6,7,8,9,10},
           {11,12,13,14,15}};
  double ar[5][5];
  copy(5,5,so,ar);
  print(5,5,so);
  print(5,5,ar);

  return 0;
}

void copy(int n, int m, double so[n][m], double ar[n][m])
{
  int i,j;

  for (i=0;i<n;i++)
    for (j=0;j<m;j++)
      ar[i][j] = so[i][j];
}

void print(int n, int m, double ar[n][m])
{
  int i,j;

  for (i=0;i<n;i++)
  {
    for (j=0;j<5;j++)
      printf("%.2f ",ar[i][j]);
    printf("\n");
  }
}

10.编写一个函数,把两个数组中相对应的元素相加,然后把结果存储在第 3 个数组中。也就是说,如果数组 1 中包含的值是 2、4、5、8,数组 2 中包含的值是 1、0、4、6,那么该函数把 3、4、9、14 赋给第 3 个数组。函数接受 3 个数组名和一个数组大小。在一个简单的程序中测试该函数。

#include <stdio.h>

void sum(int *ar1, int *ar2, int *ar3, int n);
void print(int *ar, int n);

int main(void)
{
  int ar1[4]={1,3,5,7};
  int ar2[4]={2,4,6,8};
  int ar3[4];

  sum(ar1,ar2,ar3,4);

  print(ar1,4);
  print(ar2,4);
  print(ar3,4);

  return 0;
}

void sum(int *ar1, int *ar2, int *ar3, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; i++)
      *(ar3+i) = *(ar1+i) + *(ar2+i);
}

void print(int *ar, int n)
{
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    printf("%5d",ar[i]);
  printf("\n");
}

11.编写一个程序,声明一个 int 类型的 3 x 5 二维数组,并用合适的值初始化它。该程序打印数组中的值,然后个值翻倍(即是原值的 2 倍),并显示出各元素的新值。编写一个函数显示数组的内容,在编写一个函数把各元素的值翻倍。这两个函数都以函数名和行数作为参数。

#include <stdio.h>

void print(int (*ar)[5], int n);
void dou(int (*ar)[5], int n);

int main(void)
{
  int ar[3][5]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

  print(ar,3);
  dou(ar,3);
  print(ar,3);

  return 0;
}

void print(int ar[][5], int n)
{
  int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    for (j=0;j<5;j++)
      printf("%5d",ar[i][j]);
    printf("\n");
  }
}

void dou(int (*ar)[5], int n)
{
  int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
    for (j=0;j<5;j++)
      ar[i][j] *= 2;
}

12.重写程序清单 10.7 的 rain.c 程序,把 main() 中的主要任务都改成用函数来完成。

#include <stdio.h>
#define MONTHS 12
#define YEARS 5

float year(const float (*ar)[MONTHS], int n);
void month(const float (*ar)[MONTHS], int n);
int main(void)
{
  float sum;
  const float rain[YEARS][MONTHS] =
  {
    {4.3,4.3,4.3,3.0,2.0,1.2,0.2,0.2,0.4,2.4,3.5,6.6},
    {8.5,8.2,1.2,1.6,2.4,0.0,5.2,0.9,0.3,0.9,1.4,7.3},
    {9.1,8.5,6.7,4.3,2.1,0.8,0.2,0.2,1.1,2.3,6.1,8.4},
    {7.2,9.9,8.4,3.3,1.2,0.8,0.4,0.0,0.6,1.7,4.3,6.2},
    {7.6,5.6,3.8,2.8,3.8,0.2,0.0,0.0,0.0,1.3,2.6,5.2}
  };

  printf(" YEAR  RAINFALL (inches)\n");
  sum=year(rain,YEARS);
  printf("\nThe yearly average is %.1f inches.\n\n",
         sum / YEARS);
  printf("MONTHLY AVERAGES:\n\n");
  printf(" Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep ");
  printf(" Oct Nov Dec\n");
  month(rain,MONTHS);

  return 0;
}

float year(const float (*ar)[MONTHS], int n)
{
  int i,j;
  float total = 0;
  float sum = 0;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0, total = 0; j < MONTHS; j++)
      total += ar[i][j];
    printf("%5d %15.1f \n", 2010+i,total);
    sum += total;
  }
  return sum;
}

void month(const float (*ar)[MONTHS], int n)
{
  int i,j;
  float total = 0;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0, total = 0; j < YEARS; j++)
      total += ar[j][i];
    printf("%4.1f ", total/YEARS);
  }
  printf("\n");
}

13.编写一个程序,提示用户输入 3 组数,每组数包含 5 个 double 类型的数(假定用户都正确地响应,不会输入非数值数据)。改程序完成以下任务。

a.把用户输入的数据存储在 3 x 5 的数组中
b.计算每组(5 个)数据的平均值
c.计算所有数据的平均值
d.找出这 15 个数据中的最大值
e.打印结果
每个任务都要用单独的函数来完成(使用传统 C 处理数组的方式)。完成任务 b ,要编写一个计算并返回一维数组平均值的函数,利用循环调用该函数 3 次。对于处理其他任务的函数,应该把整个数组作为参数,完成任务 c 和 d 的函数应该把结果返回主调函数。

#include <stdio.h>

#define N 3
#define M 5

void input(double (*ar)[M]);
void mean(double (*ar)[M], double *sum);
void means(double (*ar)[M], double *sums);
void sort(double (*ar)[M], double *max);
void print(double (*ar)[M],double *sum, double *sums, double *max);
int menu(void);

int main(void)
{
  int ch;
  double ar[N][M];
  double sum[M],sums,max;

  while ((ch = menu()) != 0)
  {
    switch (ch)
    {
      case 1 : input(ar);break;
      case 2 : mean(ar,sum);break;
      case 3 : means(ar,&sums);break;
      case 4 : sort(ar,&max);break;
      case 5 : print(ar,sum,&sums,&max);break;
    }
  }
  return 0;
}

int menu(void)
{
  int ch;
  puts("======================");
  puts("1) 输入3x5的数据   |");
  puts("2) 每组数据的平均值 |");
  puts("3) 所有数据的平均值 |");
  puts("4) 数据中的最大值  |");
  puts("5) 打印结果     |");
  puts("0) 退出       |");
  while (scanf("%d",&ch) != 1)
  {
    while (getchar() != '\n');
    puts("请输入<0-5>:");
  }
  while (getchar() != '\n');

  return ch;
}

void input(double (*ar)[M])
{
  int i,j;

  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    printf("请输入第%d组数据%d个:\n",i+1,M);
    for (j = 0; j < M; j++)
      scanf("%lf",&ar[i][j]);
  }
}

void mean(double (*ar)[M], double *sum)
{
  int i,j;
  double total=0;

  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    for (j = 0, total = 0; j < M; j++)
    {
      total += ar[i][j];
    }
    sum[i] = total / M;
  }
}

void means(double (*ar)[M], double *sums)
{
  int i,j;
  double total=0;

  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    for (j = 0; j < M; j++)
    {
      total += ar[i][j];
    }
  }
  *sums = total / (N * M);
}

void sort(double (*ar)[M], double *max)
{
  int i,j;
  *max = ar[0][0];

  for (i = 0; i < N; i++)
    for (j = 0; j < M; j++)
      if (*max < ar[i][j])
        *max = ar[i][j];
}

void print(double (*ar)[M],double *sum, double *sums, double *max)
{
  int i,j;

  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    printf("第%d组数据为:\n",i+1);
    for (j = 0; j < M; j++)
      printf("%6.1lf ",ar[i][j]);
    putchar('\n');
  }

  for (i = 0; i < N; i ++)
  {
    printf("第%d组数据的平均值为:%lf\n",i+1,sum[i]);
  }
  printf("数据的最大值为:%lf\n",*max);
}

14.以变长数组作为函数形参,完成编程练习 13。

#include <stdio.h>

#define N 3
#define M 5

void input(int n, int m, double ar[n][m]);
void mean(int n, int m, double ar[n][m]);
void means(int n, int m, double ar[n][m]);
void sort(int n, int m, double ar[n][m]);
int menu(void);

int main(void)
{
  int ch;
  double ar[N][M];

  while ((ch = menu()) != 0)
  {
    switch (ch)
    {
      case 1 : input(N,M,ar);break;
      case 2 : mean(N,M,ar);break;
      case 3 : means(N,M,ar);break;
      case 4 : sort(N,M,ar);break;
    }
  }
  return 0;
}

int menu(void)
{
  int ch;
  puts("======================");
  puts("1) 输入3x5的数据   |");
  puts("2) 每组数据的平均值 |");
  puts("3) 所有数据的平均值 |");
  puts("4) 数据中的最大值  |");
  puts("0) 退出       |");
  while (scanf("%d",&ch) != 1)
  {
    while (getchar() != '\n');
    puts("请输入<0-4>:");
  }
  while (getchar() != '\n');

  return ch;
}

void input(int n, int m, double ar[n][m])
{
  int i,j;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("请输入第%d组数据%d个:\n",i+1,m);
    for (j = 0; j < m; j++)
      scanf("%lf",&ar[i][j]);
  }

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("第%d组数据为:\n",i+1);
    for (j = 0; j < m; j++)
      printf("%6.1lf ",ar[i][j]);
    putchar('\n');
  }
}

void mean(int n, int m, double ar[n][m])
{
  int i,j;
  double total=0;
  double sum[m];

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0, total = 0; j < m; j++)
    {
      total += ar[i][j];
    }
    sum[i] = total / m;
  }

  for (i = 0; i < n; i ++)
  {
    printf("第%d组数据的平均值为:%lf\n",i+1,sum[i]);
  }
}

void means(int n, int m, double ar[n][m])
{
  int i,j;
  double sums;
  double total=0;

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < m; j++)
    {
      total += ar[i][j];
    }
  }
  sums = total / (n * m);

  printf("所有数据的平均值为:%4.1lf\n",sums);
}

void sort(int n, int m, double ar[n][m])
{
  int i,j;
  double max;
  max = ar[0][0];

  for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < m; j++)
      if (max < ar[i][j])
        max = ar[i][j];

  printf("数据最大值为:%4.1lf\n",max);
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师: 上身试试
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读