英语四级单词

// ==UserScript==
// @name        背单词
// @description     边上网边刷英语四级单词
// @namespace      Xiaomaxin
// @version       1.31
// @author        Xiaomaxin
// @include       *
// @require       http://cdn.bootcss.com/jquery/1.12.4/jquery.min.js
// @grant        none
// @run-at        document-body
// @license       CC-BY-NC-ND-4.0
// ==/UserScript==
(function() {
  //英语四级4612词
	var a = new Array("abandon [əˈbændən] vt.丢弃;放弃,抛弃","ability [əˈbiliti] n.能力;能耐,本领","able [ˈeibl] a.有能力的;出色的","abnormal [æbˈnɔːməl] a.不正常的;变态的","aboard[əˈbɔːd] ad.在船(车)上;上船","about [ˈəbaut] prep.关于;在…周围","above [əˈbʌv] prep.在…上面;高于","abroad [əˈbrɔːd] ad.(在)国外;到处","absence [ˈæbsəns] n.缺席,不在场;缺乏","absent [ˈæbsənt] a.不在场的;缺乏的","absolute [ˈæbsəluːt] a.绝对的;纯粹的","absolutely [ˈæbsəluːtli] ad.完全地;绝对地","absorb [əbˈsɔːb] vt.吸收;使专心","abstract [ˈæbstrækt] a.抽象的 n.摘要","abundant [əˈbʌndənt] a.丰富的;大量的","abuse [əˈbjuːz] vt.滥用;虐待 n.滥用","academic [ˌækəˈdemik] a.学院的;学术的","academy [əˈkædəmi] n.私立中学;专科院校","accelerate [ækˈseləreit] vt.(使)加快;促进","acceleration [ækˌseləˈrei∫ən] n.加速(度)","accent [ˈæksənt] n.口音,腔调;重音","accept [əkˈsept] vt.vi.接受;同意","acceptable [əkˈseptəbl] a.可接受/合意的","acceptance [əkˈseptəns] n.接受,验收;承认","access [ˈækses] n.接近;通道,入口","accessory [ækˈsesəri] n.同谋,从犯;附件","accident [ˈæksidənt] n.意外的;事故","accidental [ˌæksiˈdentl] a.偶然的;非本质的","accommodate [əˈkɔmədeit] vt.容纳;供应,供给","accommodation [əˌkɔməˈdei∫ən] n.招待设备;预定铺位","accompany [əˈkʌmpəni] vt.陪伴,陪同;伴随","accomplish [əˈkɔmpli∫] vt.达到(目的);完成","accord [əˈkɔːd] vt.使一致;给予","accordance [əˈkɔːdəns] n.一致;和谐;授予","accordingly [əˈkɔːdiŋli] ad.因此,所以;照着","account [əˈkaunt] n.记述;解释;帐目","accumulate [əˈkjuːmjuleit] vt.积累 vi.堆积","accuracy [ˈækjurəsi] n.准确(性);准确度","accurate [ˈækjurit] a.准确的,正确无误的","accuse [əˈkjuːz] vt.指责;归咎于","accustom [əˈkʌstəm] vt.使习惯","accustomed [əˈkʌstəmd] a.惯常的;习惯的","ache [eik] vi.痛;想念 n.疼痛","achieve [əˈt∫iːv] vt.完成,实现;达到","achievement [əˈt∫iːvmənt] n.完成;成就/绩","acid [ˈæsid] n.酸;酸的,酸性的","acquaintance [əˈkweintəns] n.认识;了解;熟人","acquire [əˈkwaiə] vt.取得;获得;学到","acre [ˈeikə] n.英亩(=6.07 亩)","across [əˈkrɔs] prep.横过;在…对面","act [ækt] vi.行动;见效 n.行为","action [ˈæk∫ən] n.行动;作用;功能","active [ˈæktiv] a.活跃的;积极的","activity [ækˈtiviti] n.活动;活力;行动","actor [ˈæktə] n.男演员;演剧的人","actress [ˈæktris] n.女演员","actual [ˈæktjuəl] a.实际的;现行的","actually [ˈækt∫uəli] ad.实际上;竟然","acute [əˈkjuːt] a.尖的,锐的;敏锐的","ad [æd] n.广告","adapt [əˈdæpt] vt.使适应;改编","add [æd] vt.添加,附加,掺加","addition [əˈdi∫ən] n.加,加法;附加物","additional [əˈdi∫ənl] a.附加的,追加的","address [əˈdres] n.地址;演说;谈吐","adequate [ˈædikwit] a.足够的;可以胜任的","adjective [ˈædʒiktiv] n.形容词 a.形容词的","adjust [əˈdʒʌst] vt.调整,调节;校正","administration [ədminisˈtrei∫ən] n.管理;管理部门","admire [ədˈmaiə] vt.钦佩,羡慕,赞赏","admission [ədˈmi∫ən] n.允许进入;承认","admit [ədˈmit] vt.承认;准许…进入","adopt [əˈdɔpt] vt.收养;采用;采取","adult [ˈædʌlt] n.成年人 a.成年的","advance [ədˈvɑːns] vi.前进;提高 n.进展","advanced [ədˈvɑːnst] a.先进的;高级的","advantage [ədˈvɑːntidʒ] n.优点,优势;好处","adventure [ədˈvent∫ə] n.冒险;惊险活动","adverb [ˈædvəːb] n.副词","advertisement [ədˈvəːtismənt] n.广告;公告;登广告","advice [ədˈvais] n.劝告;忠告;意见","advisable [ədˈvaizəbl] n.明智的;可取的","advise [ədˈvaiz] vt.劝告;建议;通知","aeroplane [ˈeərəplein] n.飞机","affair [əˈfeə] n.事情,事件;事务","affect [əˈfekt] vt.影响;感动","affection [əˈfek∫ən] n.慈爱,爱;爱慕","afford [əˈfɔːd] vt.担负得起…;提供","afraid [əˈfreid] a.害怕的;担心的","africa [ˈæfrikə] n.非洲","african [ˈæfrikən] a.非洲的 n.非洲人","after [ˈɑːftə] prep.在…以后;次于","afternoon [ˈɑːftəˈnuːn] n.下午,午后","afterward [ˈɑːftəwəd] ad.后来,以后","again [əˈgein] ad.又一次;而且","against [əˈgeinst] prep.倚在;逆,对着","age [eidʒ] n.年龄;时代 vt.变老","agency [ˈeidʒənsi] n.经办;代理;代理处","agent [ˈeidʒənt] n.代理人,代理商","aggressive [əˈgresiv] a.侵略的;好斗的","ago [əˈgəu] ad.以前","agony [ˈægəni] n.极度痛苦","agree [əˈgriː] vi.同意;持相同意见","agreement [əˈgriːmənt] n.协定,协议;同意","agriculture [ˈægrikʌlt∫ə] n.农业,农艺;农学","ahead [əˈhed] ad.在前;向前;提前","aid [eid] n.帮助,救护;助手","aim [eim] vi.瞄准,针对;致力","air [eə] n.空气;空中;外观","aircraft [ˈeəkrɑːft] n.飞机,飞行器","airline [ˈeəlain] n.航空公司;航线","airplane [ˈeəˌplein] n.飞机","airport [ˈeəpɔːt] n.机场,航空站","alarm [əˈlɑːm] n.惊恐,忧虑;警报","alcohol [ˈælkəhɔl] n.酒精,乙醇","alike [əˈlaik] a.同样的,相同的","alive [əˈlaiv] a.活着的;活跃的","all [ɔːl] a.全部的 prep.全部","allow [əˈlau] vt.允许,准许;任","alloy [ˈælɔi] n.合金;(金属的)成色","almost [ˈɔːlməust] ad.几乎,差不多","alone [əˈləun] a.单独的 ad.单独地","along [əˈlɔŋ] prep.沿着 ad.向前","aloud [əˈlaud] ad.出声地,大声地","alphabet [ˈælfəbit] n.字母表,字母系统","already [ɔːlˈredi] ad.早已,已经","also [ˈɔːlsəu] ad.亦,也;而且,还","alter [ˈɔːltə] vt.改变,变更;改做","alternative [ɔːlˈtəːnətiv] n.替换物;取舍,抉择","although [ɔːlˈðəu] conj.尽管,虽然","altitude [ˈæltitjuːd] n.高,高度;高处","altogether [ˌɔːltəˈgeðə] ad.完全;总而言之","aluminium [ˌæljuːˈminjəm] n.铝","always [ˈɔːlweiz] ad.总是,一直;永远","a.m (缩)上午,午前","amaze [əˈmeiz] vt.使惊奇,使惊愕","ambition [æmˈbi∫ən] n.雄心,抱负,野心","ambulance [ˈæmbjuləns] n.救护车;野战医院","america [əˈmerikə] n.美洲;美国","american [əˈmerikən] a.美洲的 n.美国人","among [əˈmʌŋ] prep.在…之中","amongst [əˈmʌŋst] prep 在…之中(=among)","amount [əˈmaunt] n.总数;数量;和","ampere [ˈæmpiər] n.安培","amplify [ˈæmplifai] vt.放大,增强;扩大","amuse [əˈmjuːz] vt.逗…乐;给…娱乐","analyse [ˈænəlaiz] vt.分析,分解,解析","analysis [əˈnælisis] n.分析,分解,解析","ancestor [ˈænsistə] n.祖宗,祖先","anchor [ˈæŋkə] n.锚 vi.抛锚,停泊","ancient [ˈein∫ənt] a.古代的,古老的","and [ænd] conj.和,又,并,则","angel [ˈeindʒəl] n.天使,神差,安琪儿","anger [ˈæŋgə] n.怒,愤怒 vt.使发怒","angle [ˈæŋgl] n.角,角度","angry [ˈæŋgri] a.愤怒的,生气的","animal [ˈæniməl] n.动物,兽 a.动物的","ankle [ˈæŋkl] n.踝,踝节部","announce [əˈnauns] vt.宣布,宣告,发表","announcer [əˈnaunsə] n.宣告者;播音员","annoy [əˈnɔi] vt.使恼怒;打搅","annual [ˈænjuəl] a.每年的 n.年报","another [əˈnʌðə] a.再一个的;别的","answer [ˈɑːnsə] vt.回答;响应;适应","ant [ænt] n.蚂蚁","anticipate [ænˈtisipeit] vt.预料,预期,期望","anxiety [æŋˈzaiəti] n.焦虑,忧虑;渴望","anxious [ˈæŋk∫əs] a.忧虑的;渴望的","any [ˈeni] a.什么,一些;任何的","anybody [ˈeniˌbɔdi] prep.任何人","anyhow [ˈenihau] ad.无论如何","anyone [ˈeniwʌn] pron.任何人","anything [ˈeniθiŋ] pron.任何事物;一切","anyway [ˈeniwei] ad.无论如何","anywhere [ˈeniweə] ad.在什么地方","apart [əˈpɑːt] ad.相隔;分开;除去","apartment [əˈpɑːtmənt] n.一套公寓房间","apologize [əˈpɔlədʒaiz] vi.道歉,谢罪,认错","apology [əˈpɔlədʒi] n.道歉,认错,谢罪","apparatus [ˌæpəˈreitəs] n.器械,仪器;器官","apparent [əˈpærənt] a.表面上的;明显的","appeal [əˈpiːl] vi.&n.呼吁;申述","appear [əˈpiə] vi.出现;来到;似乎","appearance [əˈpiərəns] n.出现,来到;外观","appetite [ˈæpitait] n.食欲,胃口;欲望","apple [ˈæpl] n.苹果,苹果树","appliance [əˈplaiəns] n.用具,器具,器械","applicable [ˈæplikəbl] a.能应用的;适当的","application [ˌæpliˈkei∫ən] n.请求,申请;施用","apply [əˈplai] vt.应用,实施,使用","appoint [əˈpɔint] vt.任命,委任;约定","appointment [əˈpɔintmənt] n.任命;约定,约会","appreciate [əˈpriː∫ieit] vt.欣赏;领会;感谢","approach [əˈprəut∫] vt.向…靠近 n.靠近","appropriate [əˈprəupriit] a.适当的,恰当的","approval [əˈpruːvəl] n.赞成,同意;批准","approve [əˈpruːv] vt.赞成,称许;批准","approximate [əˈprɔksimeit] a.近似的 vt.近似","approximately [əprɔksiˈmətli] ad.近似地,大约","april [ˈeiprəl] n.四月","arabian [əˈreibjən] a.阿拉伯的","arbitrary [ˈɑːbitrəri] a.随心所欲的;专断的","architecture [ˈɑːkitekt∫ə] n.建筑学;建筑式样","area [ˈeəriə] n.面积;地区;领域","argue [ˈɑːgjuː] vi.争论,争辩,辩论","argument [ˈɑːgjumənt] n.争论,辩论;理由","arise [əˈraiz] vi.出现;由…引起","arithmetic [əˈriθmətik] n.算术,四则运算","arm [ɑːm] n.臂;臂状物;武器","army [ˈɑːmi] n.军队;陆军","around [əˈraund] prep.在…周围","arouse [əˈrauz] vt.引起,唤起;唤醒","arrange [əˈreindʒ] vt.筹备;整理;调解","arrangement [əˈreindʒmənt] n.整理,排列;安排","arrest [əˈrest] vt.逮捕,拘留;阻止","arrival [əˈraivəl] n.到达;到来;到达者","arrive [əˈraiv] vi.到达;来临;达到","arrow [ˈærəu] n.箭;箭状物","art [ɑːt] n.艺术,美术;技术","article [ˈɑːtikl] n.文章;条款;物品","artificial [ˌɑːtiˈfi∫əl] a.人工的;娇揉造作的","artist [ˈɑːtist] n.艺术家,美术家","artistic [ɑːˈtistik] a.艺术的;艺术家的","as [æz] conj.当…的时候","ash [æ∫] n.灰,灰末;骨灰","ashamed [əˈ∫eimd] a.惭愧(的);羞耻(的)","asia [ˈei∫ə] n.亚洲","asian [ˈei∫ən] a.亚洲的 n.亚洲人","aside [əˈsaid] ad.在旁边,到旁边","ask [ɑːsk] vt.问;要求;邀请","asleep [əˈsliːp] a.睡着的,睡熟的","aspect [ˈæspekt] n.方面;样子,外表","assemble [əˈsembl] vt.集合,召集;装配","assembly [əˈsembli] n.集合;集会;装配","assess [əˈses] vt.对(财产等)估价","assign [əˈsain] vt.指派;分配;指定","assignment [əˈsainmənt] n.任务,指定的作业","assist [əˈsist] vt.援助,帮助;搀扶","assistant [əˈsistənt] n.助手,助理;助教","associate [əˈsəu∫ieit] vi.交往 n.伙伴,同事","association [əˌsəusiˈei∫ən] n.协会,团体;联合","assume [əˈsjuːm] vt.假定;承担;呈现","assure [əˈ∫uə] vt.使确信;向…保证","astonish [əsˈtɔni∫] vt.使惊讶,使吃惊","astronaut [ˈæstrənɔːt] n.宇宙航行员,宇航员","at [æt] prep.在…里;在…时","athlete [ˈæθliːt] n.运动员;田径运动员","atlantic [ətˈlæntik] a.大西洋的 n.大西洋","atmosphere [ˈætməsfiə] n.大气;空气;气氛","atmospheric [ˌætməsˈferik] a.大气的;大气层的","atom [ˈætəm] n.原子;微粒;微量","atomic [əˈtɔmik] a.原子的;原子能的","attach [əˈtæt∫] vt.缚,系,贴;附加","attack [əˈtæk] vt.&vi.&n.攻击,进攻","attain [əˈtein] vt.达到,获得,完成","attempt [əˈtempt] vt.尝试,试图 n.企图","attend [əˈtend] vt.出席;照顾,护理","attention [əˈten∫ən] n.注意,留心;注意力","attentive [əˈtentiv] a.注意的;有礼貌的","attitude [ˈætitjuːd] n.态度,看法;姿势","attract [əˈtrækt] vt.吸引;引起,诱惑","attraction [əˈtræk∫ən] n.吸引;吸引力;引力","attractive [əˈtræktiv] a.有吸引力的","attribute [əˈtribju(ː)t] vt.把…归因于 n.属性","audience [ˈɔːdjəns] n.听众,观众,读者","august [ˈɔːgəst] n.八月","aunt [ɑːnt] n.伯母,婶母,姑母","aural [ˈɔːrəl] a.耳的,听觉的","australia [ɔsˈtreiljə] n.澳大利亚","australian [ɔsˈtreiliən] a.澳大利亚的","author [ˈɔːθə] n.作者,作家","authority [ɔːˈθɔriti] n.当局,官方;权力","auto [ˈɔːtəu] n.(口语)汽车","automatic [ˌɔːtəˈmætik] a.自动的;机械的","automation [ɔːtəˈmei∫ən] n.自动,自动化","automobile [ˌɔːtəˈməubil] n.汽车,机动车","autumn [ˈɔːtəm] n.秋,秋季","auxiliary [ɔːgˈziljəri] a.辅助的;附属的","available [əˈveiləbl] a.可利用的;通用的","avenue [ˈævinjuː] n.林荫道,道路;大街","average [ˈævəridʒ] n.平均数 a.平均的","aviation [ˌeiviˈei∫ən] n.航空,航空学","avoid [əˈvɔid] vt.避免,躲开;撤消","await [əˈweit] vt.等候,期待","awake [əˈweik] a.醒着的 vt.唤醒","award [əˈwɔːd] n.奖,奖品;判定","aware [əˈweə] a.知道的,意识到的","away [əˈwei] ad.离开,远离;…去","awful [ˈɔːful] a.令人不愉快的","awfully [ˈɔːfuli] ad.令人畏惧的;很","awkward [ˈɔːkwəd] a.笨拙的;尴尬的","ax [æks] n.斧子","axis [ˈæksis] n.轴,轴线;中心线","baby [ˈbeibi] n.婴儿;孩子气的人","back [bæk] ad.在后;回原处;回","background [ˈbækgraund] n.背景,后景,经历","backward [ˈbækwəd] a.向后的;倒的 ad.倒","bacteria [bækˈtiəriə] n.细菌","bad [bæd] a.坏的,恶的;严重的","badly [ˈbædli] ad.坏,差;严重地","badminton [ˈbædmintən] n.羽毛球","bag [bæg] n.袋,包,钱包,背包","baggage [ˈbægidʒ] n.行李","bake [beik] vt.烤,烘,焙;烧硬","balance [ˈbæləns] vt.使平衡;称 n.天平","ball [bɔːl] n.球,球状物;舞会","balloon [bəˈluːn] n.气球,玩具气球","banana [bəˈnɑːnə] n.香蕉;芭蕉属植物","band [bænd] n.乐队;带;波段","bang [bæŋ] n.巨响,枪声;猛击","bank [bæŋk] n.银行;库;岩,堤","banner [ˈbænə] n.旗,旗帜,横幅","bar [bɑː(r)] n.酒吧间;条,杆;栅","barber [ˈbɑːbə] n.理发师","bare [beə] a.赤裸的;仅仅的","bargain [ˈbɑːgin] n.交易 vi.议价;成交","bark [bɑːk] n.吠叫声 vi.吠,叫","barn [bɑːn] n.谷仓;牲口棚","barrel [ˈbærəl] n.桶;圆筒;枪管","barrier [ˈbæriə] n.栅栏,屏障;障碍","base [beis] n.基础,底层;基地","basic [ˈbeisik] a.基本的,基础的","basically [ˈbeisikəli] ad.基本上","basin [ˈbeisn] n.盆,洗脸盆;盆地","basis [ˈbeisis] n.基础,根据","basket [bɑːskit] n.篮,篓,筐","basketball [ˈbɑːskitbɔːl] n.篮球;篮球运动","bat [bæt] n.球拍;短棍;蝙蝠","bath [bɑːθ] n.浴,洗澡;浴缸","bathe [beið] vt.给…洗澡;弄湿","bathroom [ˈbɑːθruːm] n.浴室;盥洗室","battery [ˈbætəri] n.电池;一套,一组","battle [ˈbætl] n.战役;斗争 vi.作战","bay [bei] n.湾;山脉中的凹处","B.C. (缩)公元前","be [biː] aux.v.&vi.是,在,做","beach [biːt∫] n.海滩,湖滩,河滩","beam [biːm] n.梁;横梁;束,柱","bean [biːn] n.豆,蚕豆","bear [beə] n.熊;粗鲁的人","bear [beə] vt.容忍;负担;生育","beard [biəd] n.胡须,络腮胡子","beast [biːst] n.兽,野兽;牲畜","beat [biːt] vt.&vi.打,敲;打败","beautiful [ˈbjuːtəful] a.美的,美丽的","beauty [ˈbjuːti] n.美,美丽;美人","because [biˈkɔz] conj.由于,因为","become [biˈkʌm] vi.变成;成为,变得","bed [bed] n.床,床位;圃;河床","bee [biː] n.蜂,密蜂;忙碌的人","beef [biːf] n.牛肉;菜牛","beer [biə] n.啤酒","before [biˈfɔː] prep.在…以前;向…","beg [beg] vt.&vi.乞求;请求","beggar [ˈbegə] n.乞丐,穷人","begin [biˈgin] vi.开始 vt.开始","beginner [biˈginə] n.初学者,生手","beginning [biˈginiŋ] n.开始,开端;起源","behalf [biˈhɑːf] n.利益,维护,支持","behave [biˈheiv] vi.表现,举止;运转","behavior [biˈheivjə] n.行为,举止,态度","behind [biˈhaind] prep.在…后面","being [ˈbiːiŋ] n.存在;生物;生命","belief [biˈliːf] n.信任,相信;信念","believe [biˈliːv] vt.相信;认为","bell [bel] n.钟,铃,门铃;钟声","belong [biˈlɔŋ] vi.属于,附属","beloved [biˈlʌvid] a.为…的爱的 n.爱人","below [biˈləu] prep.在…下面(以下)","belt [belt] n.带,腰带;皮带;区","bench [bent∫] n.长凳,条凳;工作台","bend [bend] vt.使弯曲 vi.弯曲","beneath [biˈniːθ] prep.在…下方","beneficial [beniˈfi∫əl] a.有利的,有益的","benefit [ˈbenifit] n.利益;恩惠;津贴","berry [ˈberi] n.浆果(如草莓等)","beside [biˈsaid] prep.在…旁边","besides [biˈsaidz] ad.而且 prep.除…之外","best [best] a.最好的;最大的","bet [bet] vt.&vi.&n.打赌","betray [biˈtrei] vt.背叛;辜负;泄漏","better [ˈbetə] a.较好的 ad.更好地","between [biˈtwiːn] prep.在…中间","beyond [biˈjɔnd] prep.在…的那边","Bible [ˈbaibl] n.基督教《圣经》","bicycle [ˈbaisikl] n.自行车,脚踏车","big [big] a.大的,巨大的","bike [baik] n.自行车 vi.骑自行车","bill [bil] n.账单;招贴;票据","billion [ˈbiljən] num.万亿(英)","bind [baind] vt.捆绑;包扎;装钉","biology [baiˈɔlədʒi] n.生物学;生态学","bird [bəːd] n.鸟,禽","birth [bəːθ] n.分娩,出生;出身","birthday [ˈbəːθdei] n.生日,诞生的日期","biscuit [ˈbiskit] n.(英)饼干;(美)软饼","bit [bit] n.一点,一些,小片","bite [bait] vt.咬,叮,螫;剌穿","bitter [ˈbitə] a.痛苦的;严寒的","bitterly [ˈbitəli] ad.苦苦地;悲痛地","black [blæk] a.黑色的;黑暗的","blackboard [ˈblækbɔːd] n.黑板","blade [bleid] n.刀刃,刀片;叶片","blame [bleim] vt.责备,把…归咎于","blank [blæŋk] a.空白的 n.空白","blanket [ˈblæŋkit] n.毛毯,毯子,羊毛毯","blast [blɑːst] n.爆炸,冲击波 vt.炸","blaze [bleiz] n.火;闪光 vi.燃烧","bleed [bliːd] vi.出血,流血;泌脂","blend [blend] vt.&vi.&n.混和","bless [bles] vt.为…祝福","blind [blaind] a.瞎的;盲目的","block [blɔk] n.街区 vt.堵塞,拦阻","blood [blʌd] n.血,血液;血统","bloom [bluːm] n.花;开花,开花期","blossom [ˈblɔsəm] n.花,开花 vi.开花","blow [bləu] vi.吹,吹动;吹响","blue [bluː] a.蓝色的 n.蓝色","board [bɔːd] n.板 vt.上(船、车等)","boast [bəust] vi.自夸 vt.吹嘘","boat [bəut] n.小船,艇;渔船","body [ˈbɔdi] n.身体;主体;尸体","boil [bɔil] vi.沸腾;汽化 vt.煮沸","bold [bəuld] a.大胆的;冒失的","bolt [bəult] n.螺栓;插销 vt.闩门","bomb [bɔm] n.炸弹 vt.轰炸","bond [bɔnd] n.联结,联系;公债","bone [bəun] n.骨,骨骼","book [buk] n.书,书籍 vt.预定","boot [buːt] n.靴子,长统靴","booth [buːθ] n.货摊;公用电话亭","border [ˈbɔːdə] n.边,边缘;边界","bore [bɔː] vt.使厌烦;钻,挖","born [bɔːn] a.天生的;出生的","borrow [ˈbɔrəu] vt.借,借用,借人","bosom [ˈbuzəm] n.胸,胸部;内心","boss [bɔs] n.老板,上司 vt.指挥","both [bəuθ] pron.两者(都)","bother [ˈbɔðə] vt.烦扰,迷惑 n.麻烦","bottle [ˈbɔtl] n.瓶,酒瓶;一瓶","bottom [ˈbɔtəm] n.底,底部,根基","bough [bau] n.树枝","bounce [bauns] vi.反跳,弹起;跳起","bound [baund] a.一定的;有义务的","boundary [ˈbaundəri] n.分界线,办界","bow [bau] n.弓;蝴蝶结;鞠躬","bowl [bəul] n.碗,钵;碗状物","box [bɔks] n.箱,盒;包箱","box [bɔks] vi.拳击,打拳","boy [bɔi] n.男孩,少年;家伙","brain [brein] n.脑,脑髓;脑力","brake [breik] n.闸,刹车 vi.制动","branch [brɑːnt∫] n.树枝;分部;分科","brand [brænd] n.商品;烙印 vt.铭刻","brandy [ˈbrændi] n.白兰地酒","brass [brɑːs] n.黄铜;黄铜器","brave [breiv] a.勇敢的,华丽的","bread [bred] n.面包;食物,粮食","breadth [bredθ] n.宽度,幅度;幅面","break [breik] vt.打破;损坏;破坏","breakfast [ˈbrekfəst] n.早饭,早餐","breast [brest] n.乳房;胸脯,胸膛","breath [breθ] n.气息,呼吸;气味","breathe [briːð] vi.呼吸 vt.呼吸","breed [briːd] n.品种 vt.使繁殖","breeze [briːz] n.微风,和风","brick [brik] n.砖,砖块;砖状物","bridge [bridʒ] n.桥,桥梁;桥牌","brief [briːf] a.简短的;短暂的","bright [brait] a.明亮的;聪明的","brighten [ˈbraitn] vt.使发光;使快活","brilliant [ˈbriljənt] a.光辉的;卓越的","brim [brim] n.边,边缘;帽沿","bring [briŋ] vt.带来;引出;促使","brisk [brisk] a.活泼的;清新的","bristle [ˈbrisl] n.短而硬的毛;鬃毛","Britain [ˈbritən] n.不列颠,英国","British [ˈbriti∫] a.不列颠的,英联邦的","brittle [ˈbritl] a.脆的;易损坏的","broad [brɔːd] a.宽的,阔的;广泛的","broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] n.广播,播音","broken [ˈbrəukən] a.被打碎的,骨折的","bronze [brɔnz] n.青铜;青铜制品","brood [bruːd] n.同窝幼鸟 vt.孵(蛋)","brook [bruk] n.小河,溪流","broom [bruːm] n.扫帚","brother [ˈbrʌðə] n.兄弟;同事,同胞","brow [brau] n.额;眉,眉毛","brown [braun] n.褐色,棕色","bruise [bruːz] n.青肿,伤痕;擦伤","brush [brʌ∫] n.刷子,毛刷;画笔","brute [bruːt] n.禽兽,畜生","bubble [ˈbʌbl] n.泡 vi.冒泡,沸腾","bucket [ˈbʌkit] n.水桶;吊桶;铲斗","bud [bʌd] n.芽,萌芽;蓓蕾","build [bild] vt.建筑;建立;创立","building [ˈbildiŋ] n.建筑物,大楼;建筑","bulb [bʌlb] n.电灯泡;球状物","bulk [bʌlk] n.物体,容积,大批","bull [bul] n.公牛;雄的象","bullet [ˈbulit] n.枪弹,子弹,弹丸","bunch [bʌnt∫] n.束,球,串;一群","bundle [ˈbʌndl] n.捆,包,束;包袱","burden [ˈbəːdn] n.担子,重担;装载量","bureau [bjuəˈrəu] n.局,司,处;社,所","burn [bəːn] vi.烧,燃烧 n.烧伤","burst [bəːst] vt.使爆裂 vi.&n.爆炸","bury [ˈberi] vt.埋葬,葬;埋藏","bus [bʌs] n.公共汽车","bush [bu∫] n.灌木,灌木丛,矮树","business [ˈbiznis] n.商业,生意;事务","busy [ˈbizi] a.忙的,繁忙的","but [bʌt] conj.但是,可是","butcher[ˈbut∫ə] n.屠夫;屠杀者","butter [ˈbʌtə] n.黄油;奶油","butterfly [ˈbʌtəflai] n.蝴蝶","button [ˈbʌtn] n.扣子;按钮 vt.扣紧","buy [bai] vt.买,购买 vi.买","by [bai] prep.在…旁;被,由","cabbage [ˈkæbidʒ] n.洋白菜,卷心菜","cabin [ˈkæbin] n.小屋;船舱,机舱","cabinet [ˈkæbinit] n.橱,柜;内阁","cable [ˈkeibl] n.缆,索;电缆;电报","cafe [ˈkæfei] n.咖啡馆;小餐厅","cafeteria [ˈkæfiˈtiəriə] n.自助食堂","cage [keidʒ] n.笼;鸟笼,囚笼","cake [keik] n.饼,糕,蛋糕","calculate [ˈkælkjuleit] vt.计算;估计;计划","calculation [ˌkælkjuˈlei∫ən] n.计算,计算结果","calculator [ˈkælkjuleitə] n.计算器,计算者","calendar [ˈkælində] n.日历,历书;历法","call [kɔːl] vt.把…叫做;叫,喊","calm [kɑːm] a.静的,平静的","camel [ˈkæməl] n.骆驼","camera [ˈkæmərə] n.照相机,摄影机","camp [kæmp] n.野营,营地,兵营","campaign [kæmˈpein] n.战役;运动","campus [ˈkæmpəs] n.校园,学校场地","can [kæn] aux.v.能,会,可能","can [kæn] n.罐头,听头;容器","Canada [ˈkænədə] n.加拿大","Canadian [kəˈneidjən] a.加拿大的","canal [kəˈnæl] n.运河;沟渠;管","cancel [ˈkænsəl] vt.取消,撤消;删去","cancer [ˈkænsə] n.癌,癌症,肿瘤","candidate [ˈkændidit] n.候选人;投考者","candle [ˈkændl] n.蜡烛;烛形物;烛光","candy [ˈkændi] n.糖果;砂糖结晶","cannon [ˈkænən] n.大炮,火炮;榴弹炮","canoe [kəˈnuː] n.独木舟,皮艇,划子","canteen [kænˈtiːn] n.小卖部;临时餐室","canvas [ˈkænvəs] n.粗帆布;一块油画布","cap [kæp] n.帽子,便帽;帽状物","capable [ˈkeipəbl] a.有能力的,有才能的","capacity [kəˈpæsiti] n.容量;能力;能量","capital [ˈkæpitəl] n.资本,资金;首都","captain [ˈkæptin] n.陆军上尉;队长","captive [ˈkæptiv] n.俘虏,被监禁的人","capture [ˈkæpt∫ə] vt.捕获,俘获;夺得","car [kɑː] n.汽车,小汽车,轿车","carbon [ˈkɑːbən] n.碳","card [kɑːd] n.卡,卡片,名片","care [keə] vi.关心,介意 n.小心","career [kəˈriə] n.生涯,职业,经历","careful [ˈkeəful] a.仔细的;细致的","careless [ˈkeəlis] a.粗心的,漫不经心的","cargo [ˈkɑːgəu] n.船货,货物","carpenter [ˈkɑːpintə] n.木工,木匠","carpet [ˈkɑːpit] n.地毯,毡毯,毛毯","carriage [ˈkæridʒ] n.客车厢;四轮马车","carrier [ˈkæriə] n.运输工具;运载工具","carrot [ˈkærət] n.胡罗卜","carry [ˈkæri] vt.携带;运载;传送","cart [kɑːt] n.二轮运货马车","carve [kɑːv] vt.刻,雕刻;切开","case [keis] n.情况;事实;病例","case n.箱(子),盒(子),套","cash [kæ∫] n.现金,现款","cassette [kɑːˈset] n.盒式录音带;盒子","cast [kɑːst] vt.投,扔,抛;浇铸","castle [ˈkæsl] n.城堡;巨大建筑物","casual [ˈkæʒuəl] a.偶然的;随便的","cat [kæt] n.猫,猫科,猫皮","catalog [ˈkætəlɔg] n.目录,目录册","catch [kæt∫] vt.捉住;赶上;领会","cathedral [kəˈθiːdrəl] n.总教堂;大教堂","cattle [ˈkætl] n.牛;牲口,家畜","cause [kɔːz] n.原因,理由;事业","cave [keiv] n.山洞,洞穴,窑洞","cease [siːs] vi.&vi.&n.停止,停息","ceiling [ˈsiːliŋ] n.天花板,顶蓬","celebrate [ˈselibreit] vt.庆祝;歌颂,赞美","cell [sel] n.细胞;小房间","cellar [ˈselə] n.地窑,地下室","cement [siˈment] n.水泥;胶泥 vt.粘结","cent [sent] n.分;分币;百","centigrade [ˈsentigreid] a.百分度的","centimetre [ˈsentiˌmiːtə] n.公分,厘米","central [ˈsentr(ə)l] a.中心的;主要的","centre [ˈsentə] n.中心;中枢 vt.集中","century [ˈsent∫uri] n.世纪,百年","ceremony [ˈseriməni] n.典礼,仪式;礼节","certain [ˈsəːtən] a.确实的;肯定的","certainly [ˈsəːtənli] ad.一定,必定;当然","certainty [ˈsəːtənti] n.必然;肯定","certificate [səˈtifikit] n.证书,证件,执照","chain [t∫ein] n.链,链条,项圈","chair [t∫eə] n.椅子;主席","chairman [ˈt∫eəmən] n.主席;议长,会长","chalk [t∫ɔːk] n.白垩;粉笔","challenge [ˈt∫ælindʒ] n.挑战;要求,需要","chamber [ˈt∫eimbə] n.会议室;房间;腔","champion [ˈt∫æmpjən] n.冠军,得胜者","chance [t∫ɑːns] n.机会,机遇;可能性","change [t∫eindʒ] n.改变,变化;零钱","channel [ˈt∫ænl] n.海峡;渠道;频道","chapter [ˈt∫æptə] n.章,回,篇","character [ˈkæriktə] n.性格;特性;角色","characteristic [ˌkæriktəˈristik] a.特有的 n.特性","charge [t∫ɑːdʒ] vt.索价;控告 n.费用","charity [ˈt∫æriti] n.施舍;慈善事业","charming [ˈt∫ɑːmiŋ] a.迷人的,可爱的","chart [t∫ɑːt] n.图,图表;海图","chase [t∫eis] n.追逐,追赶,追求","cheap [t∫iːp] a.廉价的;劣质的","cheat [t∫iːt] vt.骗取;哄 vi.行骗","check [t∫ek] vt.检查;制止 n.检查","cheek [t∫iːk] n.面颊,脸蛋","cheer [t∫iə] vt.使振作;欢呼","cheerful [ˈt∫iəful] a.快乐的,愉快的","cheese [t∫iːz] n.乳酪,干酪","chemical [ˈkemikəl] a.化学的 n.化学制品","chemist [ˈkemist] n.化学家;药剂师","chemistry [ˈkemistri] n.化学","cheque [t∫ek] n.支票","cherry [ˈt∫eri] n.樱桃;樱桃树","chess [t∫es] n.棋;国际象棋","chest [t∫est] n.胸腔,胸膛;箱子","chew [t∫uː] vt.咀嚼,嚼碎","chicken [ˈt∫ikin] n.小鸡,小鸟;鸡肉","chief [t∫iːf] a.主要的;首席的","child [t∫aild] n.小孩,儿童;儿子","childhood [ˈt∫aildhud] n.童年,幼年;早期","childish [ˈt∫aildi∫] a.孩子的;幼稚的","chill [t∫il] vt.使变冷 n.寒冷","chimney [ˈt∫imni] n.烟囱,烟筒;玻璃罩","chin [t∫in] n.颏,下巴","China [ˈt∫ainə] n.中国","china n.瓷器,瓷料","Chinese [ˈt∫aiˈniːz] a.中国的 n.中国人","chocolate [ˈt∫ɔkəlit] n.巧克力;巧克力糖","choice [t∫ɔis] n.选择,抉择","choke [t∫əuk] vt.使窒息;塞满","choose [t∫uːz] vt.选择,挑选;情愿","chop [t∫ɔp] vt.砍,劈;切细 vi.砍","Christian [ˈkristjən] n.基督教徒;信徒","Christmas [ˈkrisməs] n.圣诞节","church [t∫əːt∫] n.教堂,礼拜堂;教会","cigarette [sigəˈret] n.香烟,纸烟,卷烟","cinema [ˈsinimə] n.电影院;电影,影片","circle [ˈsəːkl] n.圆,圆周;圈子","circuit [ˈsəːkit] n.电路;环行;巡行","circular [ˈsəːkjulə] a.圆的;循环的","circulate [ˈsəːkjuleit] vt.使循环 vi.循环","circumference [səˈkʌmfərəns] n.圆周,周长,圆周线","circumstance [ˈsəːkəmstəns] n.情况,条件;境遇","citizen [ˈsitizn] n.公民;市民,居民","city [ˈsiti] n.城市,都市","civil [ˈsivl] a.公民的;文职的","civilization [sivəliˈzei∫ən] n.文明,文化;开化","civilize [ˈsivilaiz] vt.使文明;教育","claim [kleim] vt.声称,主张;索取","clap [klæp] vi.拍手 vt.拍,轻拍","clarify [ˈklærifai] vt.澄清,阐明","clasp [klɑːsp] n.扣子,钩子;别针","class [klɑːs] n.班,班级;阶级","classical [ˈklæsikəl] a.古典的;经典的","classification [ˌklæsifiˈkei∫ən] n.分类/级;分类法","classify [ˈklæsifai] vt.把…分类","classmate [ˈklɑːsmeit] n.同班同学","classroom [ˈklɑːsrum] n.教室,课堂","claw [klɔː] n.爪,脚爪,螯","clay [klei] n.粘土,泥土;肉体","clean [kliːn] a.清洁的;纯洁的","clear [kliə] a.清晰的 vt.清除","clearly [ˈkliəli] ad.明白地,清晰地","clerk [klərk] n.店员;办事员,职员","clever [ˈklevə] a.聪明的;机敏的","cliff [klif] n.悬崖,峭壁","climate [ˈklaimit] n.气候;风土,地带","climb [klaim] vi.攀登,爬 vt.爬","cloak [kləuk] n.斗篷;覆盖(物)","clock [klɔk] n.钟,仪表","close [kləuz] vt.关,闭;结束","closely [ˈkləuzli] ad.紧密地,接近地","cloth [klɔ(ː)θ] n.布;衣料;桌布","clothe [kləuð] vt.给…穿衣服","clothes [kləuðz] n.衣服,服装;被褥","clothing [ˈkləuðiŋ] n.衣服,被褥","cloud [klaud] n.云;云状物;阴影","cloudy [ˈklaudi] a.多云的;云一般的","club [klʌb] n.俱乐部,夜总会","clue [kluː] n.线索,暗示,提示","clumsy [ˈklʌmzi] a.笨拙的;愚笨的","coach [kəut∫] n.长途公共汽车","coal [kəul] n.煤,煤块","coarse [kɔːs] a.粗的,粗糙的","coast [kəust] n.海岸,海滨(地区)","coat [kəut] n.外套,上衣;表皮","cock [kɔk] n.公鸡;雄禽;旋塞","code [kəud] n.准则;法典;代码","coffee [ˈkɔfi] n.咖啡,咖啡茶","coil [kɔil] n.(一)卷;线圈 vt.卷","coin [kɔin] n.硬币;铸造(硬币)","cold [kəuld] a.冷的;冷淡的 n.冷","collapse [kəˈlæps] vi.倒坍;崩溃,瓦解","collar [ˈkɔlə] n.衣领,项圈","colleague [ˈkɔliːg] n.同事,同僚","collect [kəˈlekt] vt.收集 vi.收款","collection [kəˈlek∫ən] n.搜集,收集;收藏品","collective [kəˈlektiv] a.集体的;集合性的","college [ˈkɔlidʒ] n.学院;大学","collision [kəˈliʒən] n.碰撞;冲突","colonel [ˈkəːnl] n.陆军上校;中校","colony [ˈkɔləni] n.殖民地;侨居地","color [ˈkʌlə] n.颜色,彩色;颜料","column [ˈkɔləm] n.柱,支柱,圆柱","comb [kəum] n.梳子 vt.梳理","combination [ˌkɔmbiˈnei∫ən] n.结合,联合;化合","combine [kəmˈbain] vt.使结合;兼有","come [kʌm] vi.来,来到;出现","comfort [ˈkʌmfət] n.舒适;安慰 vt.安慰","comfortable [ˈkʌmfətəbl] a.舒适的,安慰的","command [kəˈmɑːnd] vt.命令,指挥;控制","commander [kəˈmɑːndə] n.司令官,指挥员","comment [ˈkɔment] n.评论,意见;注释","commerce [ˈkɔmə(ː)s] n.商业,贸易;社交","commercial [kəˈməː∫əl] a.商业的;商品化的","commission [kəˈmi∫ən] n.委任状;委员会","commit [kəˈmit] vt.犯(错误);干(坏事) ","committee [kəˈmiti] n.委员会;全体委员","common [ˈkɔmən] a.普通的;共同的","commonly [ˈkɔmənli] ad.普通地,一般地","communicate [kəˈmjuːnikeit] vi.通讯;传达;传播","communication [kəˌmjuːniˈkei∫n] n.通讯;传达;交通","communism [ˈkɔmjunizəm] n.共产主义","communist [ˈkɔmjunist] n.共产党员","community [kəˈmjuːniti] n.社区;社会;公社","companion [kəmˈpænjən] n.同伴;共事者;伴侣","company [ˈkʌmpəni] n.公司,商号;同伴","comparative [kəmˈpærətiv] a.比较的,相对的","compare [kəmˈpeə] vt.比较,对照;比作","comparison [kəmˈpærisn] n.比较,对照;比似","compass [ˈkʌmpəs] n.罗盘,指南针;圆规","compel [kəmˈpel] vt.强迫,迫使屈服","compete [kəmˈpiːt] vi.比赛;竞争;对抗","competent [ˈkɔmpitənt] a.有能力的;应该做的","competition [kɔmpiˈti∫ən] n.竞争,比赛","compile [kəmˈpail] vt.编辑,编制,搜集","complain [kəmˈplein] vi.抱怨,拆苦;控告","complaint [kəmˈpleint] n.抱怨;怨言;控告","complete [kəmˈpliːt] a.完整的;完成的","completely [kəmˈpliːtli] ad.十分,完全地","complex [ˈkɔmpleks] a.结合的;复杂的","complicate [ˈkɔmplikeit] vt.使复杂;使陷入","complicated [ˈkɔmplikeitid] a.复杂的,难懂的","component [kəmˈpəunənt] n.组成部分;分;组件","compose [kəmˈpəuz] vt.组成,构成;创作","composition [kɔmpəˈzi∫ən] n.构成;作品;写作","compound [ˈkɔmpaund] n.化合物;复合词","comprehension [ˌkɔmpriˈhen∫ən] n.理解,理解力;领悟","comprehensive [ˌkɔmpriˈhensiv] a.广泛的;理解的","compress [kəmˈpres] vt.压紧,压缩","comprise [kəmˈpraiz] vt.包含,包括;构成","compromise [ˈkɔmprəmaiz] n.妥协,和解","compute [kəmˈpjuːt] vt.计算,估计,估算","computer [kəmˈpjuːtə] n.计算机,电脑","comrade [ˈkɔmrid] n.同志,亲密的同伴","conceal [kənˈsiːl] vt.把…隐藏起来","concentrate [ˈkɔnsentreit] vt.集中;聚集;浓缩","concentration [ˌkɔnsenˈtrei∫ən] n.集中;专注;浓缩","concept [ˈkɔnsept] n.概念,观念,设想","concern [kənˈsəːn] n.关心,挂念;关系","concerning [kənˈsəːniŋ] prep.关于","concert [ˈkɔnsət] n.音乐会,演奏会","conclude [kənˈkluːd] vt.推断出;结束","conclusion [kənˈkluːʒən] n.结论,推论;结尾","concrete [ˈkɔnkriːt] n.混凝土;具体物","condemn [kənˈdem] vt.谴责,指责;判刑","condense [kənˈdens] vt.压缩,使缩短","condition [kənˈdi∫ən] n.状况,状态;环境","conduct [ˈkɔndʌkt,-dəkt] n.举止,行为;指导","conductor [kənˈdʌktə] n.售票员;(乐队)指挥","conference [ˈkɔnfərəns] n.会议,讨论会","confess [kənˈfes] vt.供认,承认;坦白","confidence [ˈkɔnfidəns] n.信任;信赖;信心","confident [ˈkɔnfidənt] n.确信的,自信的","confine [ˈkɔnfain] vt.限制;禁闭","confirm [kənˈfəːm] vt.证实,肯定;批准","conflict [ˈkɔnflikt] n.争论;冲突;斗争","confuse [kənˈfjuːz] vt.使混乱,混淆","confusion [kənˈfjuːʒən] n.混乱;骚乱;混淆","congratulate [kənˈgrætjuleit] vt.祝贺,向…道喜","congratulation [kənˌgrætjuˈlei∫ən] n.祝贺(词)","congress [ˈkɔŋgres] n.大会;国会,议会","conjunction [kənˈdʒʌŋk∫ən] n.接合,连接(词)","connect [kəˈnekt] vt.连接,连结;联系","connection [kəˈnek∫ən] n.连接,联系;连贯性","conquer [ˈkɔŋkə] vt.征服,战胜;破除","conquest [ˈkɔŋkwest] n.攻取,征服;克服","conscience [ˈkɔn∫əns] n.良心,道德心","conscious [ˈkɔn∫əs] a.意识到的;有意的","consciousness [ˈkɔn∫əsnis] n.意识,觉悟;知觉","consent [kənˈsent] n.同意,赞成 vi.同意","consequence [ˈkɔnsikwəns] n.结果,后果","consequently [ˈkɔnsikwəntli] ad.因此/而,所以","conservation [ˌkɔnsə(ː)ˈvei∫ən] n.保存,保护;守恒","conservative [kənˈsəːvətiv] a.保守的 n.保守的人","consider [kənˈsidə] vt.认为;考虑;关心","considerable [kənˈsidərəbl] a.相当大的;重要的","considerate [kənˈsidərit] a.考虑周到的;体谅的","consideration [kənsidəˈrei∫ən] n.考虑,思考;体贴","consist [kənˈsist] vi.由…组成;在于","consistent [kənˈsistənt] a.坚持的,一贯的","constant [ˈkɔnstənt] a.经常的;永恒的","constitution [ˌkɔnstiˈtjuː∫ən] n.章程;体质;构造","construct [kənˈstrʌkt] vt.建造;建设;构筑","construction [kənˈstrʌk∫ən] n.建造;建筑(物)","consult [kənˈsʌlt] vt.请教,查阅","consume [kənˈsjuːm] vt.消耗,消费;消灭","consumption [kənˈsʌmp∫ən] n.消耗量;消耗","contact [ˈkɔntækt] vt.使接触;与…联系","contain [kənˈtein] vt.包含,容纳;等于","container [kənˈteinə] n.容器;集装箱","contemporary [kənˈtempərəri] a.当代的,同时代的","contempt [kənˈtempt] n.轻蔑;藐视;受辱","content [kənˈtent] n.内容,目录;容量","content [kənˈtent] a.满意的,满足的","contest [ˈkɔntest] vt.争夺,争取;辩驳","continent [ˈkɔntinənt] n.大陆;陆地;洲","continual [kənˈtinjuəl] a.不断的;连续的","continue [kənˈtinjuː] vt.继续,连续;延伸","continuous [kənˈtinjuəs] a.连续不断的,持续的","contract [ˈkɔntrækt] n.契约,合同;婚约","contradiction [ˌkɔntrəˈdik∫ən] n.矛盾,不一致;否认","contrary [ˈkɔntrəri] a.相反的 n.相反","contrast [ˈkɔntræst] n.对比,对照,悬殊","contribute [kənˈtribjuːt] vt.捐献,捐助;投稿","control [kənˈtrəul] vt.控制,克制 n.控制","convenience [kənˈviːnjəns] n.便利,方便;厕所","convenient [kənˈviːnjənt] a.便利的;近便的","convention [kənˈven∫ən] n.习俗,惯例;公约","conventional [kənˈven∫ənl] a.普通的;习惯的","conversation [ˌkɔnvəˈsei∫ən] n.会话,非正式会谈","conversely [ˈkɔnvəːsli] ad.相反地","conversion [kənˈvəː∫ən] n.转变,转化;改变","convert [kənˈvəːt] vt.使转变;使改变","convey [kənˈvei] vt.传送;运送;传播","convince [kənˈvins] vt.使确信,使信服","cook [kuk] vt.烹调,煮 vt.烧菜","cool [kuːl] a.凉的,冷静的","cooperate [kəuˈɔpəreit] vi.合作,协作;配合","coordinate [kəuˈɔːdinit] vt.使协调,调节","cope [kəup] vi.对付,应付","copper [ˈkɔpə] n.铜;铜币,铜制器","copy [ˈkɔpi] n.抄件 vt.抄写,复制","cord [kɔːd] n.细绳,粗线,索","cordial [ˈkɔːrdʒəl] a.真诚的,诚恳的","core [kɔː] n.果实的心,核心","corn [kɔːn] n.谷物;(英)小麦","corner [ˈkɔːnə] n.角;犄角;边远地区","corporation [ˌkɔːpəˈrei∫ən] n.公司,企业;社团","correct [kəˈrekt] a.正确的 vt.纠正","correction [kəˈrek∫ən] n.改正,纠正,修改","correspond [kɔːrəˈspɔnd] vi.相符合;相当","correspondent [ˌkɔrisˈpɔndənt] n.通信者;通讯员","corresponding [ˌkɔrisˈpɔndiŋ] a.相应的;符合的","corridor [ˈkɔridɔː] n.走廊,回廊,通路","cost [kɔst] n.价格,代价;成本","costly [ˈkɔstli] a.昂贵的;价值高的","cottage [ˈkɔtidʒ] n.村舍,小屋","cotton [ˈkɔtn] n.棉;棉线;棉布","cough [kɔːf] vi.咳,咳嗽 n.咳嗽","could [kud] aux.v.(can 的过去式)","council [ˈkaunsil] n.理事会,委员会","count [kaunt] vt.计算 vi.数,计数","counter [ˈkauntə] n.柜台;计数器","country [ˈkʌntri] n.国家,国土;农村","countryside [ˈkʌntrisaid] n.乡下,农村","county [ˈkaunti] n.英国的郡,美国的县","couple [ˈkʌpl] n.夫妇;(一)对;几个","courage[ˈkʌridʒ] n.勇气,胆量,胆识","course [kɔːs] n.课程;过程;一道菜","court [kɔːt] n.法院,法庭;庭院","cousin [ˈkʌzn] n.堂(或表)兄弟(姐妹)","cover [ˈkʌvə] vt.盖,包括 n.盖子","cow [kau] n.母牛,奶牛;母兽","coward [ˈkauəd] n.懦夫;胆怯者","crack [kræk] n.裂缝,裂纹 vi.爆裂","craft [krɑːft] n.工艺;手艺,行业","crane [krein] n.起重机,摄影升降机","crash [kræ∫] vi.碰撞,坠落 n.碰撞","crawl [krɔːl] vi.爬,爬行","crazy [ˈkreizi] a.疯狂的,荒唐的","cream [kriːm] n.奶油,乳脂;奶油色","create [kriˈeit] vt.创造;引起,产生","creative [kri(ː)ˈeitiv] a.创造性的,创作的","creature [ˈkriːt∫ə] n.生物,动物,家畜","credit [ˈkredit] n.信用贷款;信用","creep [kriːp] vi.爬行;缓慢地行进","crew [kruː] n.全体船员","cricket [ˈkrikit] n.板球;蟋蟀","crime [kraim] n.罪,罪行;犯罪","criminal [ˈkriminl] n.犯人,罪犯,刑事犯","cripple [ˈkripl] n.跛子;残废的人","crisis [ˈkraisis] n.危机;存亡之际","critic [ˈkritik] n.批评家,爱挑剔的人","critical [ˈkritikəl] a.决定性的;批评的","criticism [ˈkritisiz(ə)m] n.批评;批判;评论","criticize [ˈkritisaiz] vt.批评;评论;非难","crop [krɔp] n.农作物,庄稼;一熟","cross [krɔs] vt.穿过;使交叉","crow [krəu] n.鸦,乌鸦 vi.啼","crowd [kraud] n.群;大众;一伙人","crown [kraun] n.王冠,冕;花冠","crude [kruːd] a.简陋的;天然的","cruel [ˈkruəl] a.残忍的,残酷的","crush [krʌ∫] vt.压碎,碾碎;镇压","crust [krʌst] n.面包皮;硬外皮","cry [krai] vi.哭,哭泣;叫喊","crystal [ˈkristl] n.水晶,结晶体;晶粒","cube [kjuːb] n.立方形;立方","cubic [ˈkjuːbik] a.立方形的;立方的","cucumber [ˈkjuːkʌmbə] n.黄瓜","cultivate [ˈkʌltiveit] vt.耕;种植;培养","culture [ˈkʌlt∫ə] n.文化,文明;教养","cunning [ˈkʌniŋ] a.狡猾的,狡诈的","cup [kʌp] n.杯子;(一)杯;奖杯","cupboard [ˈkʌbəd] n.碗柜,碗碟橱;食橱","cure [kjuə] vt.医治;消除 n.治愈","curiosity [ˌkjuəriˈɔsiti] n.好奇,好奇心;珍品","curious [ˈkjuəriəs] a.好奇的;稀奇古怪的","curl [kəːl] n.卷毛;螺旋 vi.卷曲","current [ˈkʌrənt] a.当前的;通用的","curse [kəːs] n.诅咒,咒骂;天谴","curtain [ˈkəːtən] n.帘,窗帘;幕(布)","curve [kəːv] n.曲线;弯 vt.弄弯","cushion [ˈku∫ən] n.垫子,坐垫,靠垫","custom [ˈkʌstəm] n.习惯,风俗;海关","customer [ˈkʌstəmə] n.顾客,主顾","cut [kʌt] vt.切,割,剪;减少","cycle [ˈsaikl] n 自行车,循环","daily [ˈdeili] a.每日的 n.日报","dairy [ˈdeəri] n.牛奶场;乳制品","dam [dæm] n.水坝,水堤;障碍物","damage [ˈdæmidʒ] vt.损害,毁坏 n.损害","damp [dæmp] a.潮湿的,有湿气的","dance [ˈdɑːns] vi.跳舞;摇晃 n.舞","danger [ˈdeindʒə] n.危险;危险事物","dangerous [ˈdeindʒrəs] a.危险的,不安全的","dare [deə] vt.&aux.v.敢;竟敢","daring [ˈdeəriŋ] a.大胆的,勇敢的","dark [dɑːk] a.暗的;黑色的","darling [ˈdɑːliŋ] n.亲爱的人;宠儿","dash [dæ∫] vt.使猛撞;溅 n.猛冲","data [ˈdeitə] n.数据; 资料","date [deit] n.日期 vt.注…日期","daughter [ˈdɔːtə] n.女儿","dawn [dɔːn] n.黎明;开端 vi.破晓","day [dei] n.(一)天,白昼,白天","daylight [ˈdeilait] n.白昼,日光;黎明","dead [ded] a.死的,无生命的","deadly [ˈdedli] a.致命的,死一般的","deaf [def] a.聋的;不愿听的","deal [diːl] n.买卖;待遇 vt.给予","dear [diə] a.亲爱的 int.啊","death [deθ] n.死,死亡;灭亡","debate [diˈbeit] n.&vi.争论,辩论","debt [det] n.债,债务,欠债","decade [ˈdekeid] n.十年,十年期","decay [diˈkei] vi.腐烂;衰败 n.腐烂","deceit [diˈsiːt] n.欺骗,欺诈","deceive [diˈsiːv] vt.欺骗,蒙蔽,行骗","December [diˈsembə] n.十二月","decent [ˈdiːsnt] a.正派的;体面的","decide [diˈsaid] vt.决定,决心;解决","decision [diˈsiʒən] n.决定,决心;果断","deck [dek] n.甲板;舱面;层面","declare [diˈkleə] vt.断言;声明;表明","decorate [ˈdekəreit] vt.装饰,装璜,修饰","decrease [diːˈkriːs] vi.&n.减少,减少","deduce [diˈdjuːs] vt.演绎,推论,推断","deed [diːd] n.行为;功绩;契约","deep [diːp] a.深的;纵深的","deepen [ˈdiːpən] vt.加深 vi.深化","deer [diə] n.鹿","defeat [diˈfiːt] vt.战胜,击败;挫败","defect [diˈfekt] n.缺点,缺陷,欠缺","defence [diˈfens] n.防御;防务;辩护","defend [diˈfend] vt.保卫,防守","define [diˈfain] vt.给…下定义;限定","definite [ˈdefinit] a.明确的;肯定的","definitely [ˈdefinitli] ad.一定地,明确地","definition [ˌdefiˈni∫ən] n.定义,释义;定界","degree [diˈgriː] n.程度;度;学位","delay [diˈlei] vt.推迟;耽搁;延误","delete [diˈliːt] vt.删除;擦掉","delegation [ˌdeliˈgei∫ən] n.代表团","delicate [ˈdelikit] a.纤细的;易碎的","delicious [diˈli∫əs] a.美味的,怡人的","delight [diˈlait] n.快乐 vt.使高兴","deliver [diˈlivə] vt.投递,送交;发表","delivery [diˈlivəri] n.投递;交付;分娩","demand [diˈmɑːnd] vt.要求;需要;询问","democracy [diˈmɔkrəsi] n.民主,民主制","democratic [ˌdeməˈkrætik] a.民主的,民主政体的","demonstrate [ˈdemənstreit] vt.说明;论证;表露","dense [dens] a.密集的;浓厚的","density [ˈdensiti] n.密集,稠密;密度","deny [diˈnai] vt.否定;拒绝相信","depart [diˈpɑːt] vi.离开,起程;出发","department [diˈpɑːtmənt] n.部,司,局,处,系","departure [diˈpɑːt∫ə] n.离开,出发,起程","depend [diˈpend] vi.依靠,依赖;相信","dependent [diˈpendənt] a.依靠的,依赖的","deposit [diˈpɔzit] vt.使沉淀;存放","depress [diˈpres] vt.使沮丧;按下","depth [depθ] n.深度;深厚;深处","derive [diˈraiv] vt.取得 vi.起源","descend [diˈsend] vi.下来,下降;下倾","describe [disˈkraib] vt.形容;描写,描绘","description [disˈkrip∫ən] n.描写,形容;种类","desert [diˈzəːt] n.沙漠 vt.离弃;擅离","deserve [diˈzəːv] vt.应受,值得","design [diˈzain] vt.设计 n.设计;图样","desirable [diˈzaiərəbl] a.值得相望的;可取的","desire [diˈzaiə] vt.相望;要求 n.愿望","desk [desk] n.书桌,办公桌","despair [disˈpeə] n.绝望 vi.绝望","desperate [ˈdespərit] a.拼死的;绝望的","despise [disˈpaiz] vt.鄙视,蔑视","despite [disˈpait] prep.不管,不顾","destination [ˌdestiˈnei∫ən] n.目的地,终点;目标","destroy [disˈtrɔi] vt.破坏;消灭;打破","destruction [disˈtrʌk∫ən] n.破坏,毁灭,消灭","detail [diˈteil] n.细节;枝节;零件","detect [diˈtekt] vt.察觉,发觉;侦察","detection [diˈtek∫ən] n.察觉,发觉;侦察","determination [ditəːmiˈnei∫(ə)n] n.决心/定;确定","determine [diˈtəːmin] vt.决定;查明;决心","develop [diˈveləp] vt.发展;形成;开发","development [diˈveləpmənt] n.发展;开发;生长","device [diˈvais] n.器械,装置;设计","devil [ˈdevl] n.魔鬼,恶魔","devise [diˈvaiz] vt.设计,发明","devote [diˈvəut] vt.将…奉献,致力于","dew [djuː] n.露,露水","diagram [ˈdaiəgræm] n.图解,图表,简图","dial [ˈdaiəl] n.钟面;拨号盘 vt.拨","dialect [ˈdaiəlekt] n.方言,土语,地方话","dialog [ˈdaiəlɔg] n.对话,对白","diameter [daiˈæmitə] n.直径","diamond [ˈdaiəmənd] n.金钢石,钻石;菱形","diary [ˈdaiəri] n.日记,日记簿","dictate [dikˈteit] vt.&vi.口授;命令","dictation [dikˈtei∫ən] n.口授笔录,听写","dictionary [ˈdik∫ənəri] n.词典,字典","die [dai] vi.死,死亡;灭亡","differ [ˈdifə] vi.不同,相异","difference [ˈdifərəns] n.差别;差;分歧","different [ˈdifrənt] a.差异的;各种的","difficult [ˈdifikəlt] a.困难的;难对付的","difficulty [ˈdifikəlti] a.困难;难事;困境","dig [dig] vt.掘,挖;采掘","digest [daiˈdʒest] vt.消化;领会 n.文摘","digital [ˈdidʒitl] a.数字的,计数的","diligent [ˈdilidʒənt] a.勤勉的,勤奋的","dim [dim] a.昏暗的;朦胧的","dimension [diˈmen∫ən] n.尺寸,尺度;面积","dinner [ˈdinə] n.正餐,主餐;宴会","dip [dip] vt.浸,蘸 vi.浸一浸","direct [diˈrekt] a.直接的;直率的","direction [diˈrek∫ən] n.方向,方位;指导","directly [diˈrektli] ad.直接地;立即","director [diˈrektə] n.指导者;理事;导演","dirt [dəːt] n.尘,土;污物,污垢","dirty [ˈdəːti] a.脏的;下流的","disable [disˈeibl] vt.使无能,使伤残","disadvantage [ˌdisədˈvɑːntidʒ] n.不利(地位)","disagree [ˌdisəˈgriː] vi.有分歧;不一致","disappear [ˌdisəˈpiə] vi.不见,失踪;消失","disappoint [ˌdisəˈpɔint] vt.使失望,使受挫折","disaster [diˈzɑːstə] n.灾难,灾祸;天灾","disk [disk] n.圆盘,唱片;磁盘","discard [disˈkɑːd] vt.丢弃,抛弃,遗弃","discharge [disˈt∫ɑːdʒ] vt.释放;排出 n.释放","discipline [ˈdisiplin] n.纪律;训练 vt.训练","disclose [disˈkləuz] vt.揭开,揭发;透露","discourage [disˈkʌridʒ] vt.使泄气,使灰心","discover [disˈkʌvə] vt.发现;暴露,显示","discovery [disˈkʌvəri] n.发现;被发现的事物","discuss [disˈkʌs] vt.讨论,谈论;论述","discussion [disˈkʌ∫ən] n.讨论,谈论;论述","disease [diˈziːz] n.病,疾病;病害","disguise [disˈgaiz] vi.隐瞒,掩埋 n.假装","disgust [disˈgʌst] n.厌恶,憎恶","dish [di∫] n.碟,盘子;菜肴","dishonor [disˈɔnə] n.不光彩;丢脸的人","dislike [disˈlaik] vt.&n.不喜爱,厌恶","dismiss [disˈmis] vt.不再考虑;解雇","disorder [disˈɔːdə] n.混乱,杂乱;骚乱","display [diˈsplei] vt.陈列,展览;显示","disposal [disˈpəuzəl] n.丢掉,处理,销毁","dispose [disˈpəuz] vi.去掉,丢掉;销毁","displease [disˈpliːz] vt.使不愉快,使生气","dispute [disˈpjuːt] vi.争论,争执 n.争论","dissatisfy [ˈdisˈsætisfai] vi.使不满,使不平","dissolve [diˈzɔlv] vt.使溶解;解散","distance [ˈdistəns] n.距离,间距;远处","distant [ˈdistənt] a.在远处的,疏远的","distinct [disˈtiŋkt] a.与其他不同的","distinction [disˈtiŋk∫ən] n.差别,不同,区分","distinguish [disˈtiŋgwi∫] vt.区别,辨别,认别","distress [disˈtres] n.忧虑,悲伤;不幸","distribute [disˈtribju(ː)t] vt.分发,分送;分布","distribution [ˌdistriˈbjuː∫ən] n.分发/配;分布","district [ˈdistrikt] n.区;地区,区域","disturb [disˈtəːb] vt.打扰,扰乱;弄乱","ditch [dit∫] n.沟,沟渠,渠道","dive [daiv] vi.跳水;潜水;俯冲","diverse [daiˈvəːs] a.不一样的,相异的","divide [diˈvaid] vt.分;分配;分开","division [diˈviʒən] n.分,分配;除法","divorce [diˈvɔːs] n.离婚,离异 vi.离婚","do [duː] aux.v. vt.做,干,办","dock [dɔk] n.船坞;码头;船厂","doctor [ˈdɔktə] n.医生,医师;博士","document [ˈdɔkjumənt] n.公文,文件;证件","dog [dɔg] n.狗,犬,犬科动物","dollar [ˈdɔlə] n.元(货币单位)","domestic [dəˈmestik] a.本国的;家庭的","donkey [ˈdɔŋki] n.驴;笨蛋","door [dɔː] n.门,通道;一家","dorm [dɔːm] n.宿舍","dormitory [ˈdɔːmitri] n.集体寝室;宿舍","dose [dəus] n.剂量,用量;一剂","dot [dɔt] n.点,圆点 vt.打点于","double [ˈdʌbl] a.两倍的;双的","doubt [daut] n.怀疑;疑虑 vt.怀疑","doubtful [ˈdautful] a.难以预测的;怀疑的","doubtless [ˈdautlis] ad.无疑地;很可能","down [daun] ad.向下,在下面","downstairs [daunˈsteəz] ad.在楼下 a.楼下的","downward [ˈdaunwəd] a.向下的 ad.向下地","dozen [ˈdʌzn] n.一打,十二个","draft [drɑːft] n.草稿;汇票 vt.起草","drag [dræg] vt.拖,拉;拖曳","dragon [ˈdrægən] n.龙;凶暴的人","drain [drein] vt.排去;放水 n.耗竭","drama [ˈdrɑːmə] n.一出戏剧,剧本","dramatic [drəˈmætik] a.引人注目的,戏剧的","draw [drɔː] vt.画,划;拖;拨出","drawer [ˈdrɔːə] n.抽屉","drawing [ˈdrɔːiŋ] n.图画,素描;绘图","dread [dred] n.畏惧;恐怖 vt.惧怕","dream [driːm] n.梦;梦想 vi.做梦","dress [dres] n.女服,童装;服装","drift [drift] vi.漂流,漂泊 n.漂流","drill [dril] n.钻头;操练 vi.钻孔","drink [driŋk] vt.饮 vi.喝 n.饮料","drip [drip] vi.滴下;漏水 n.水滴","drive [draiv] vt.驾驶;打入;驱","driver [ˈdraivə] n.驾驶员,司机","drop [drɔp] vt.使落下;降低","drought [draut] n.旱灾,干旱","drown [draun] vi.淹死,溺死","drug [drʌg] n.药,药物,药材","drum [drʌm] n.鼓;鼓状物,圆桶","drunk [drʌŋk] a.醉的;陶醉的","dry [drai] a.干的,干燥的","duck [dʌk] n.鸭,雌鸭;鸭肉","due [djuː] a.预期的;应给的","dull [dʌl] a.枯燥的;不鲜明的","dumb [dʌm] a.哑的;无言的","dump [dʌmp] vt.倾卸,倾倒;倾销","durable [ˈdjuərəbl] a.耐久的,耐用的","duration [djuəˈrei∫ən] n.持续,持久","during [ˈdjuəriŋ] prep.在…期间","dusk [dʌsk] n.薄暮,黄昏,幽暗","dust [dʌst] n.尘土,灰尘","duty [ˈdjuːti] n.职责;责任;税","dwelling [ˈdweliŋ] n.住处,寓所","dye [dai] vt.染 n.染料;染色","dying [ˈdaiiŋ] a.垂死的;临终的","dynamic [daiˈnæmik] a.有活力的;动力的","each [iːt∫] pron.各,各自 a.各","eager [ˈiːgə] a.渴望的,热切的","eagle [ˈiːgl] n.鹰","ear [iə] n.耳朵;听力,听觉","early [ˈəːli] ad.早 a.早的,早期的","earn [əːn] vt.赚得,挣得;获得","earnest [ˈəːnist] a.认真的,诚恳的","earth [əːθ] n.地球;陆地,地面","earthquake [ˈəːθkweik] n.地震;大震荡","ease [iːz] n.容易,舒适 vt.缓和","easily [ˈiːzili] ad.容易地;舒适的","east [iːst] n.东;东部 ad.在东方","eastern [ˈiːstən] a.东方的;朝东的","easy [ˈiːzi] a.容易的;安逸的","eat [iːt] vt.吃,喝 vi.吃饭","echo [ˈekəu] n.回声,反响 vi.重复","economic [ˌiːkəˈnɔmik] a.经济的,经济学的","economical [ˌiːkəˈnɔmikəl] a.节约的;经济学的","economy [i(ː)ˈkɔnəmi] n.经济;节约,节省","edge [edʒ] n.边缘,边;刀口","edition [iˈdi∫ən] n.版,版本,版次","editor [ˈeditə] n.编辑,编者,校订者","educate [ˈedju(ː)keit] vt.教育;培养;训练","education [ˌedju(ː)ˈkei∫ən] n.教育;训导;教育学","effect [iˈfekt] n.结果;效果,效力","effective [iˈfektiv] a.有效的;有影响的","efficiency [iˈfi∫ənsi] n.效率;功效,效能","efficient [iˈfi∫ənt] a.效率高的,有能力的","effort [ˈefət] n.努力;努力的成果","egg [eg] n.蛋,鸡蛋,卵","eight [eit] num.八,八个,第八","eighteen [ˈeiˈtiːn] num.十八,十八个","eighth [eitθ] num.第八 n.八分之一","eighty [ˈeiti] num.八十,八十个","either [ˈaiðə(r)] pron.(两者)任何一个","elaborate [iˈlæbərət] a.复杂的;精心制作的","elastic [iˈlæstik] n.松紧带 a.有弹性的","elbow [ˈelbəu] n.肘,肘部;弯管","elder [ˈeldə(r)] a.年龄较大的 n.长者","elect [iˈlekt] vt.选举,推选;选择","election [iˈlek∫(ə)n] n.选举,选择权;当选","electric [iˈlektrik] a.电的,电动的","electrical [iˈlektrik(ə)l] a.电的,电气科学的","electricity [ilekˈtrisiti] n.电,电学;电流","electron [iˈlektrɔn] n.电子","electronic [ilekˈtrɔnik] a.电子的","electronics [ilekˈtrɔniks] n.电子学","element [ˈelimənt] n.成分;要素;元素","elementary [ˌeliˈmentəri] a.基本的;初级的","elephant [ˈelifənt] n.象","elevator [ˈeliveitə] n.电梯;升降机","eleven [iˈlevən] num.十一,十一个","eleventh [iˈlevnθ] num.第十一(个)","eliminate [iˈlimineit] vt.消灭,消除,排除","elimination [iˌlimiˈnei∫ən] n.消灭,排除,消除","else [els] ad.其它,另外 a.别的","elsewhere [ˈelsˈweə] ad.在别处,向别处","embarrass [imˈbærəs] vt.使窘迫,使为难","embrace [imˈbreis] vt.拥抱;包括;包围","emerge [iˈməːdʒ] vi.出现,涌现;冒出","emergency [iˈməːdʒnsi] n.紧急情况,突然事件","emit [iˈmit] vt.散发;发射;发表","emotion [iˈməu∫ən] n.情感,感情;激动","emotional [iˈməu∫ənl] a.感情的,情绪的","emperor [ˈempərə] n.皇帝","emphasis [ˈemfəsis] n.强调,重点,重要性","emphasize [ˈemfəsaiz] vt.强调,着重","empire [ˈempaiə] n.帝国","employ [imˈplɔi] vi.雇用;用;使忙于","employee [ˌemplɔiˈiː] n.受雇者,雇员,雇工","employer [imˈplɔiə] n.雇佣者,雇主","employment [imˈplɔimənt] n.工业;雇/使用","empty [ˈempti] a.空的;空洞的","enable [iˈneibl] vt.使能够,使可能","enclose [inˈkləuz] vt.围住,圈起;附上","encounter [inˈkauntə] vt.遭遇,遇到 n.遭遇","encourage [inˈkʌridʒ] vt.鼓励,支持,助长","end [end] n.末端;目标 vt.结束","ending [ˈendiŋ] n.结尾,结局;死亡","endless [ˈendlis] a.无止境的","endure [inˈdjuə] vt.忍受;容忍","enemy [ˈenimi] n.敌人;仇敌;敌兵","energy [ˈenədʒi] n.活力;精力;能","enforce [inˈfɔːs] vt.实施,执行;强制","engage [inˈgeidʒ] vt.使从事于;聘用","engine [ˈendʒin] n.发动机,引擎;机车","engineer [ˌendʒiˈniə] n.工程师,技师","engineering [ˌendʒiˈniəriŋ] n.工程,工程学","England [ˈinglənd] n.英格兰;英国","English [ˈiŋgli∫] n.英语 a.英国人的","Englishman [ˈiŋgli∫mən] n.英国男子","enjoy [inˈdʒɔi] vt.享受;欣赏,喜爱","enlarge [inˈlɑːdʒ] vt.扩大,扩展;放大","enormous [iˈnɔːməs] a.巨大的,庞大的","enough [iˈnʌf] a.足够的 ad.足够地","ensure [inˈ∫uər] vt.保证;保护;赋予","enter [ˈentə] vt.走进,进入;参加","entertain [ˌentəˈtein] vt.使欢乐;招待","enthusiasm [inˈθjuːziæzəm] n.热情/心,热忱","enthusiastic [inθjuːziˈæstik] a.热情的,热心的","entire [inˈtaiə] a.全部的,整个的","entitle [inˈtaitl] vt.给…权利(或资格)","entrance [inˈtrɑːns] n.入口,门口;进入","entry [ˈentri] n.入口处;登记;进入","envelope [ˈenviləup] n.信封;封套;封皮","environment [inˈvaiərənmənt] n.环境,外界;围绕","envy [ˈenvi] vt.&n.妒忌;羡慕","equal [ˈiːkwəl] a.相等的;平等的","equality [i(ː)ˈkwɔliti] n.等同,平等;相等","equation [iˈkwei∫ən] n.方程(式);等式","equip [iˈkwip] vt.装备,配备","equipment [iˈkwipmənt] n.装备,设备,配备","equivalent [iˈkwivələnt] a.相等的;等量的","era [ˈiərə] n.时代,年代;纪元","erect [iˈrekt] vt.建造;使竖立","error [ˈerə] n.错误,谬误;差错","escape [isˈkeip] vi.逃跑;逸出 n.逃跑","especially [isˈpe∫əli] ad.特别,尤其,格外","essay [ˈesei] n.短文,散文,小品文","essential [iˈsen∫əl] a.必要的,本质的","establish [isˈtæbli∫] vt.建立,设立;确立","establishment [isˈtæbli∫mənt] n.建立,设/确立","estimate [ˈestimeit] vt.估计,评价 n.估计","Europe [ˈjuərəp] n.欧洲","European [ˌjuərəˈpi(ː)ən] a.欧洲的 n.欧洲人","evaluate [iˈvæljueit] vt.评价,估…的价","evaporate [iˈvæpəreit] vt.使蒸发 vi.蒸发","eve [iːv] n.前夜,前夕,前一刻","even [ˈiːvən] ad.甚至;甚至更,还","even a.均匀的;平的","evening [ˈiːvniŋ] n.傍晚,黄昏,晚上","event [iˈvent] n.事件,大事;事变","eventually [iˈventjuəli] ad.终于;最后","ever [ˈevə] ad.在任何时候;曾经","every [ˈevri] a.每一的;每隔…的","everybody [ˈevribɔdi] pron.每人,人人","everyday [ˈevridei] a.每天的,日常的","everyone [ˈevriwʌn] pron.每人,人人","everything [ˈevriθiŋ] pron.每件事,事事","everywhere [ˈevriweə(r)] ad.到处,处处","evidence [ˈevidəns] n.根据;证据,证人","evident [ˈevidənt] a.明显的,明白的","evil [ˈiːvl] n.邪恶;祸害 a.坏的","evolution [evəˈluː∫ən] n.进化,演化;发展","evolve [iˈvɔlv] vt.使进化;使发展","exact [igˈzækt] a.确切的;精确的","exactly [igˈzæktli] ad.确切地;恰恰正是","exaggerate [igˈzædʒəreit] vt.&vi.夸大,夸张","exam [igˈzæm] n.考试;检查,细查","examination [igˌzæmiˈnei∫ən] n.考试;检/细查","examine [igˈzæmin] vt.检查,仔细观察","example [igˈzɑːmpl] n.例子,实例;模范","exceed [ikˈsiːd] vt.超过,胜过;超出","exceedingly [ikˈsiːdiŋli] ad.极端地,非常","excellent [ˈeksələnt] a.优秀的,杰出的","except [ikˈsept] prep.除…之外","exception [ikˈsep∫ən] n.例外,除外","excess [ˈekses] n.超越;过量;过度","excessive [ikˈsesiv] a.过多的,极度的","exchange [iksˈt∫eindʒ] vt.交换;交流 n.交换","excite [ikˈsait] vt.使激动;引起","exciting [ikˈsaitiŋ] a.令人兴奋的","exclaim [iksˈkleim] vi.呼喊;惊叫","exclude [iksˈkluːd] vt.把…排除在外","exclusively [ikˈskluːsivli] ad.专门地","excursion [iksˈkəː∫ən] n.远足;短途旅行","excuse [iksˈkjuːz] vt.原谅;免除 n.借口","execute [ˈeksikjuːt] vt.将…处死;实施","executive [igˈzekjutiv] a.执行的 n.执行者","exercise [ˈeksəsaiz] n.锻炼,训练 vi.练习","exert [igˈzəːt] vt.尽(力),运用","exhaust [igˈzɔːst] vt.使筋疲力尽;用尽","exhibit [igˈzibit] vt.显示;陈列,展览","exhibition [ˌeksiˈbi∫ən] n.展览,陈列;展览会","exist [igˈzist] vi.存在;生存,生活","existence [igˈzistəns] n.存在,实在;生存","exit [ˈeksit] n.出口;退场 vi.退出","expand [iksˈpænd] vt.扩大;使膨胀","expansion [iksˈpæn∫ən] n.扩大,扩充;扩张","expect [iksˈpekt] vt.预料,预期;等待","expectation [ˌekspekˈtei∫ən] n.期待/望,预期","expense [ikˈspens] n.花费,消费;费用","expensive [iksˈpensiv] a.昂贵的,花钱多的","experience [iksˈpiəriəns] n.经验,感受;经历","experiment [iksˈperimənt] n.实验;试验","experimental [ikˈsperiment(ə)l] a.实/试验的","expert [ˈekspəːt] n.专家 a.熟练的","explain [iksˈplein] vt.解释;为…辩解","explanation [ˌekspləˈnei∫ən] n.解释,说明;辩解","explode [iksˈpləud] vt.使爆炸 vi.爆炸","exploit [iksˈplɔit] vt.剥削;利用;开拓","explore [iksˈplɔː] vt.&vi.探险,探索","explosion [iksˈpləuʒən] n.爆炸,爆发,炸裂","explosive [iksˈpləusiv] n.炸药 a.爆炸的","export [ˈekspɔːt] vt.输出,出口;运走","expose [iksˈpəuz] vt.使暴露;揭露","exposure [iksˈpəuʒə] n.暴露;揭露;曝光","express [iksˈpres] vt.表示 n.快车,快递","expression [iksˈpre∫ən] n.词句;表达;表情","extend [iksˈtend] vt.延长;扩大;致","extension [iksˈten∫ən] n.延长部分;伸展","extensive [iksˈtensiv] a.广阔的;广泛的","extent [iksˈtent] n.广度;范围;程度","exterior [eksˈtiəriə] a.外部的;对外的","external [eksˈtəːnl] a.外部的,外面的","extra [ˈekstrə] a.额外的 ad.特别地","extraordinary [ikˈstrɔːdəneri] a.非同寻常的,特别的","extreme [ikˈstriːm] a.极度的;尽头的","extremely [iksˈtriːmli] ad.极端,极其,非常","eye [ai] n.眼睛;眼力;鉴赏力","eyesight [ˈaisait] n.视力,目力","fable [ˈfeibl] n.寓言;虚构的故事","fabric [ˈfæbrik] n.织物,纺织品;结构","face [feis] n.脸;表面;外表","facility [fəˈsiliti] n.设备;容易;便利","fact [fækt] n.事实;实际,实情","factor [ˈfæktə] n.因素;因子,系数","factory [ˈfæktəri] n.工厂,制造厂","faculty [ˈfækəlti] n.才能,能力;系,科","fade [feid] vi.褪色;逐渐消失","Fahrenheit [ˈfærənhait] n.华氏温度计","fail [feil] vi.失败;失灵;不能","failure [ˈfeiljə] n.失败;失败的人","faint [feint] a.微弱的;虚弱的","fair [feə] a.公平的;相当的","fair [ˈfeəli] n.定期集市;博览会","fairly [ˈfeəli] ad.相当;公平地","faith [feiθ] n.信任,信心;信仰","faithful [ˈfeiθful] a.忠诚的;如实的","fall [fɔːl] vi.落下;跌倒;陷落","false [fɔːls] a.不真实的;伪造的","fame [feim] n.名声,名望","familiar [fəˈmiljə] a.熟悉的;冒昧的","family [ˈfæmili] n.家,家庭;家族","famine [ˈfæmin] n.饥荒;严重的缺乏","famous [ˈfeiməs] a.著名的,出名的","fan [fæn] n.(运动等)狂热爱好者","fan n.扇子,风扇 vt.扇","fancy [ˈfænsi] n.想象力;设想;爱好","far [fɑː] a.远的 ad.远,遥远","fare [feə] n.车费,船费,票价","farewell [ˈfeəˈwel] int.再会 n.告别","farm [fɑːm] n.农场,农庄;饲养场","farmer [ˈfɑːmə] n.农民,农夫;农场主","farther [ˈfɑːðə] ad.更远地 a.更远的","fashion [ˈfæ∫ən] n.样子,方式;风尚","fashionable [ˈfæ∫ənəbl] a.流行的,时髦的","fast [fɑːst] a.快的;偏快的 ad.快","fasten [fæ sn] vt.扎牢,扣住","fatal [ˈfeitl] a.致命的;命运的","fate [feit] n.命运,天数","father [ˈfɑːðə] n.父亲;神父;创始人","father-in-law [ˈfɑːðərinlɔː] n.岳父;公公","fatigue [fəˈtiːg] n.疲劳,劳累","fault [fɔːlt] n.缺点;过失;故障","faulty [ˈfɔːlti] a.有错误的,有缺点的","favour [ˈfeivə] n.好感;赞同;恩惠","favourable [ˈfeiərəbl] a.有利的;赞成的","favourite [ˈfeivərit] a.特别受喜爱的","fear [fiə] n.害怕;担心 vt.害怕","fearful [ˈfiəful] a.害怕的,可怕的","feasible [ˈfiːzəbl] a.可行的;可能的","feast [fiːst] n.盛宴,筵席;节日","feather [ˈfeðə] n.羽毛;翎毛;羽状物","feature [ˈfiːt∫ə] n.特征,特色;面貌","February [ˈfebruəri] n.二月","federal [ˈfedərəl] a.联邦的;联盟的","fee [fiː] n.费,酬金;赏金","feeble [ˈfiːbl] a.虚弱的;微弱的","feed [fiːd] vt.喂(养) vi.吃饲料","feedback [ˈfiːdbæk] n.回授,反馈,反应","feel [fiːl] vi.有知觉 vt.触,摸","feeling [ˈfiːliŋ] n.感情;感觉,知觉","fellow [ˈfeləu] n.人,家伙;伙伴","female [ˈfiːmeil] n.雌性的动物;女子","fence [fens] n.栅栏","fertile [ˈfəːtail] a.肥沃的;多产的","fertilizer [ˈfəːtiˌlaizə] n.肥料","festival [ˈfestəvəl] n.节日;音乐节","fetch [fet∫] vt.拿来;请来,接去","fever [ˈfiːvə] n.发热,发烧;狂热","few [fjuː] a.很少的;少数的","fibre [ˈfaibə] n.纤维,纤维质","fiction [ˈfik∫ən] n.小说;虚构,杜撰","field [fiːld] n.田野;田;运动场","fierce [fiəs] a.凶猛的,狂热的","fifteen [ˈfifˈtiːn] num.十五;十五个","fifth [fifθ] num.第五 n.五分之一","fifty [ˈfifti] num.五十,五十个","fight [fait] vi.打(仗);斗争","figure [ˈfigə] n.数字;外形;人物","file [fail] n.档案 vt.把…归档","fill [fil] vt.装满,盛满;占满","film [film] n.影片;胶卷;薄层","filter [ˈfiltə] vt.过滤 n.滤纸","final [ˈfainəl] a.最后的;决定性的","finally [ˈfainəli] ad.最后;不可更改的","finance [faiˈnæns] n.财政,金融;财源","financial [faiˈnæn∫əl] a.财政的,金融的","find [faind] vt.找到;发觉;找出","finding [ˈfaindiŋ] n.发现;调查的结果","fine [fain] a.美好的;纤细的","fine [fain] n.罚金,罚款","finger [ˈfiŋgə] n.手指;指状物","finish [ˈfini∫] vt.完成,结束 n.结束","fire [ˈfaiə] n.火;火灾 vi.开火","fireman [ˈfaiəmən] n.消防队员;司炉工","firm [fəːm] n.商行,商号,公司","first [fəːst] num.第一 ad.最初","fish [fi∫] n.鱼,鱼肉 vi.钓鱼","fisherman [ˈfi∫əmən] n.渔民,渔夫,打鱼人","fist [fist] n.拳(头)","fit [fit] vt.适合;安装 vi.适合","five [faiv] num.五,五个,第五","fix [fiks] vt.使固定;决定","flag [flæg] n.旗,旗帜;旗舰旗","flame [fleim] n.火焰;光辉;热情","flare [fleə] vi.闪耀 vt.使闪亮","flash [flæ∫] n.闪光 vi.闪,闪烁","flat [flæt] a.平的,扁平的","flat n.一套房间;单元住宅","flavour [ˈfleivə] n.味,味道;风味","fleet [fliːt] n.舰队;船队,机群","flesh [fle∫] n.肉,肌肉;肉体","flexible [ˈfleksəbl] a.易弯曲的;灵活的","flight [flait] n.航班;飞行;逃跑","float [fləut] vi.漂浮 vt.使漂浮","flock [flɔk] n.羊群,群;大量","flood [flʌd] n.洪水 vt.淹没","floor [flɔə] n.地板;楼层","flour [ˈflauə] n.面粉,粉;粉状物质","flourish [ˈflʌri∫] vi.繁荣,茂盛,兴旺","flow [fləu] vi.流动;飘垂;涨潮","flower [ˈflauə] n.花,花卉;开花","flu [fluː] n.流行性感冒","fluent [ˈflu(ː)ənt] a.流利的,流畅的","fluid [ˈflu(ː)id] n.流体,液体","flush [flʌ∫] vi.奔流;(脸)发红","fly [flai] n.蝇,苍蝇 vi.飞行","focus [ˈfəukəs] vi.聚焦,注视 n.焦点","fog [fɔg] n.雾;烟雾,尘雾","fold [fəuld] vt.折叠;合拢 n.褶","folk [fəuk] n.人们,家属,亲属","follow [ˈfɔləu] vt.跟随;结果是","following [ˈfɔləuiŋ] a.接着的;下列的","fond [fɔnd] a.喜爱的;溺爱的","food [fuːd] n.食物,食品,养料","fool [fuːl] n.蠢人,傻子 vt.欺骗","foolish [ˈfuːli∫] a.愚蠢的;鲁莽的","foot [fut] n.脚;最下部;英尺","football [ˈfutbɔːl] n.足球比赛;足球","footstep [ˈfutstep] n.脚步;脚步声;足迹","for [fɔː] prep.为;给;因为","forbid [fəˈbid] vt.禁止,不许;阻止","force [fɔːs] vt.强迫 n.力,力量","forecast [ˈfɔːkɑːst] n.预测,预报 vt.预示","forehead [ˈfɔːhed] n.额头,前部","foreign [ˈfɔrin] a.外国的;外来的","foreigner [ˈfɔrinə] n.外国人","foremost [ˈfɔːməust] a.最初的;第一流的","forest [ˈfɔrist] n.森林;森林地带","forever [fəˈrevə] ad.永远,总是,老是","forget [fəˈget] vt.忘记,遗忘","forgive [fəˈgiv] vt.原谅,饶恕,宽恕","fork [fɔːk] n.餐叉;叉;分叉","form [fɔːm] n.形式;形状 vt.形成","formal [ˈfɔːməl] a.正式的;礼仪上的","formation [fɔːˈmei∫ən] n.形成;构成;形成物","former [ˈfɔːmə] a.在前的 n.前者","formula [ˈfɔːmjulə] n.公式,式","forth [fɔːθ] ad.向前;向外,往外","fortnight [ˈfɔːtnait] n.两星期,十四天","fortunate [ˈfɔːt∫ənit] a.幸运的,侥幸的","fortunately [ˈfɔːt∫ənətli] ad.幸运地,幸亏","fortune [ˈfɔːt∫ən] n.命运,运气;财产","forty [ˈfɔːti] num.四十,第四十","forward [ˈfɔːwəd] ad.向前;今后,往后","found [faund] vt.创立,创办;建立","foundation [faunˈdei∫ən] n.基础;地基;基金","fountain [ˈfauntin] n.泉水,喷泉;源泉","four [fɔː] num.四,四个,第四","fourteen [ˈfɔːˈtiːn] num.十四,第十四","fourth [fɔːθ] num.第四,四分之一","fox [fɔːks] n.狐狸;狡猾的人","fraction [ˈfræk∫ən] n.小部分;片断;分数","fragment [ˈfrægmənt] n.碎片,破片,碎块","frame [freim] n.框架,框子;构架","framework [ˈfreimwəːk] n.框架,构架,结构","France [frɑːns] n.法国,法兰西","frank [fræŋk] a.坦白的,直率的","free [friː] a.自由的;空闲的","freedom [ˈfriːdəm] n.自由;自主","freely [ˈfriːli] ad.自由地;直率地","freeze [friːz] vi.冻;结冻 vt.使结冰","freight [freit] n.货运;货物;运费","French [frent∫] a.法国的 n.法国人","frequency [ˈfriːkwənsi] n.屡次;次数;频率","frequent [ˈfriːkwənt] a.时常发生的;经常的","frequently [ˈfriːkwənt] ad.时常,常常","fresh [fre∫] a.新的;新鲜的","friction [ˈfrik∫ən] n.摩擦,摩擦力","Friday [ˈfraidi] n.星期五","fridge [fridʒ] n.电冰箱","friend [frend] n.朋友,友人","friendly [ˈfrendli] a.友好的,友谊的","friendship [ˈfrend∫ip] n.友谊,友好","frighten [ˈfraitn] vt.使惊恐,吓唬","frog [frɔg] n.蛙","from [frɔm] prep.从…来;离开","front [frʌnt] a.前面的 n.前部","frontier [ˈfrʌntjə] n.边境;边疆;新领域","frost [frɔst] n.冰冻,严寒;霜","frown [fraun] vi.皱眉,蹙额","fruit [fruːt] n.水果;果实;成果","fruitful [ˈfruːtful] a.多产的;肥沃的","fry [frai] vt.油煎,油炸,油炒","fuel [fjuəl] n.燃料 vt.给…加燃料","fulfil [fulˈfil] vt.履行;满足;完成","full [ful] a.满的;完全的","fun [fʌn] n.乐趣,娱乐;玩笑","function [ˈfʌŋk∫ən] n.功能;职务;函数","fund [fʌnd] n.资金;基金;存款","fundamental [ˌfʌndəˈmentl] a.基础的,基本的","funeral [ˈfjuːnərəl] n.葬礼,丧礼,丧葬","funny [ˈfʌni] a.古怪的;滑稽的","fur [fəː] n.软毛;毛皮,裘皮","furious [ˈfjuəriəs] a.狂怒的;狂暴的","furnace [ˈfəːnis] n.炉子,熔炉;鼓风炉","furnish[ˈfəːni∫] vt.供应,提供;装备","furniture [ˈfəːnit∫ə] n.家具;装置,设备","further [ˈfəːðə] ad.更远地 a.更远的","furthermore [fəːðəˈmɔː(r)] ad.而且,此外","future [ˈfjuːt∫ə] n.将来,未来;前途","gain [gein] vt.获得;增加 n.增进","gallery [ˈgæləri] n.长廊,游廊;画廊","gallon [ˈgælən] n.加仑","game [geim] n.游戏;比赛;猎物","gang [gæŋ] n.一帮,一伙","gap [gæp] n.缺口;间隔;差距","garage [gə rɑː(d)ʒ] n.车库;加油站","garbage [ˈgɑːbidʒ] n.垃圾,污物,废料","garden [ˈgɑːdn] n.花园,菜园;公园","gardener [ˈgɑːdnə(r)] n.园丁,花匠","gas [gæs] n.煤气;气体;汽油","gaseous [ˈgæsiəs] a.气体的,气态的","gasoline [ˈgæsəliːn] n.(美)汽油","gasp [gɑːsp] vi.气喘,喘息","gate [geit] n.大门;篱笆门","gather [ˈgæðə] vi.聚集;集合 vt.收集","gauge [gedʒ] vt.量,测量 n.量器","gay [gei] a.快乐的;鲜明的","gaze [geiz] vi.凝视,盯,注视","general [ˈdʒenərəl] a.总的;一般的 n.将军","generally [ˈdʒenərəli] ad.一般地;通常地","generate [ˈdʒenəˌreit] vt.发生;引起;生殖","generation [ˌdʒenəˈrei∫ən] n.一代(人);产生","generator [ˈdʒenəreitə] n.发电机;发生者","generous [ˈdʒenərəs] a.慷慨的;宽厚的","genius [ˈdʒiːnjəs] n.天才,天赋,天资","gentle [ˈdʒentl] a.和蔼的;轻柔的","gentleman [ˈdʒentlmən] n.绅士;有教养的人","gently [ˈdʒentli] ad.有礼貌地;柔和地","genuine [ˈdʒenjuin] a.真的;真正的","geography [dʒiˈɔgrəfi] n.地理,地理学","geometry [dʒiˈɔmitri] n.几何,几何学","germ [dʒəːm] n.微生物,细菌,幼芽","German [ˈdʒəːmən] a.德国的 n.德国人","Germany [ˈdʒəːməni] n.德意志,德国","gesture [ˈdʒest∫ə] n.姿势,手势;姿态","get [get] vi.变得,成为;到达","ghost [gəust] n.鬼,灵魂;鬼魂","giant [ˈdʒaiənt] n.巨人;巨物","gift [gift] n.礼物,赠品;天赋","girl [gəːl] n.女孩子,姑娘;女儿","give [giv] vt.做,作;送给","glad [glæd] a.高兴的;乐意的","glance [glɑːns] vi.看一下 n.一瞥","glare [gleə] vi.瞪眼 n.瞪眼","glass [glɑːs] n.玻璃;玻璃杯","glide [glaid] vi.滑动;消逝 n.滑行","glimpse [glimps] vt.瞥见 n.一瞥,一看","glitter [ˈglitə] vi.闪闪发光 n.闪光","globe [gləub] n.地球,世界;地界仪","gloomy [ˈgluːmi] a.黑暗的;令人沮丧的","glorious [ˈglɔːriəs] a.光荣的;壮丽的","glory [ˈglɔːri] n.光荣;荣誉的事","glove [glʌv] n.手套","glow [gləu] n.白热光 vi.发白热光","glue [gluː] n.胶,胶水 vt.胶合","go [gəu] vi.去;走;变为","goal [gəul] n.球门;得分;目的","goat [gəut] n.山羊","God [gɔd] n.神,神像;上帝","gold [gəuld] n.金;钱财 a.金制的","golden [ˈgəuldən] a.金色的;极好的","golf [gɔlf] n.高尔夫球","good [gud] a.好的;有本事的","goodbye [ˌgudˈbai] int.再见,再会","goodness [ˈgudnis] n.优良,德性,仁慈","goods [gudz] n.货物,商品","goose [guːs] n.鹅,雌鹅","govern [ˈgʌvən] vt.统治,治理;支配","government [ˈgʌvənmənt] n.政府;治理;政治","governor [ˈgʌvənə] n.州长;主管人员","gown [gaun] n.长袍,长外衣","grace [greis] n.优美,文雅;雅致","graceful [ˈgreisful] a.优美的,优雅的","gracious [ˈgrei∫əs] a.有礼貌的;仁慈的","grade [greid] vt.给…分等级 n.等级","gradual [ˈgrædjuəl] a.逐渐的;渐进的","gradually [ˈgrædjuəli] ad.逐渐地,逐步地","graduate [ˈgrædjueit] n.毕业生 vi.大学毕业","grain [grein] n.谷物,谷粒;颗粒","gramme [græm] n.克(重量单位)","grammar [ˈgræmə] n.语法;语法书","grammatical [grəˈmætikəl] a.语法上的","grand [grænd] a.宏伟的;重大的","granddaughter [ˈgrændɔːtə(r)] n.孙女,外孙女","grandfather [ˈgrændˌfɑːðə] n.祖父;外祖父","grandmother [ˈgrændˌmʌðə] n.祖母,外祖母","grandson [ˈgrændsʌn] n.孙子,外孙子","grant [grɑːnt] n.授给物 vt.授予","grape [greip] n.葡萄;葡萄藤","graph [grɑːf] n.(曲线)图,图表","grasp [grɑːsp] vt.抓紧;掌握 n.抓","grass [grɑːs] n.草;牧草;草地","grateful [ˈgreitful] a.感激的;令人愉快的","gratitude [ˈgrætitjuːd] a.感激,感谢,感恩","grave [greiv] n.坟墓 a.严重的","gravity [ˈgræviti] n.重力,引力;严重性","gray [grei] a.灰色的 n.灰色","great [greit] a.大的;伟大的","greatly [ˈgreitli] ad.大大地,非常","greedy [ˈgriːdi] a.贪吃的;贪婪的","Greek [griːk] a.希腊的 n.希腊人","green [griːn] a.绿色的 n.绿色","greenhouse [ˈgriːnhaus] n.温室,玻璃暖房","greet [griːt] vt.问候,招呼;反应","greeting [ˈgriːtiŋ] n.问候,招呼,致敬","grey [grei] a.灰色的 n.灰色","grieve [griːv] vt.使悲痛 vi.悲痛","grind [graind] vt.磨(碎);磨快","grip [grip] vt.握紧,抓牢 n.紧握","groan [grəun] vi.哼,呻吟 n.呻吟","grocer [ˈgrəusə] n.食品商;杂货商","grocery [ˈgrəusəri] n.食品杂货店","gross [grəus] a.总的;严重的","ground [graund] n.地;场地;根据","group [gruːp] n.小组,群 vi.聚集","grow [grəu] vi.生长;变得;增长","growth [grəuθ] n.增长;增长量;生长","guarantee [ˌgærənˈtiː] n.保证;担保物","guard [gɑːd] vt.守卫;看守 n.卫兵","guess [ges] vt.&vi.&n.猜测,推测","guest [gest] n.客人,宾客;旅客","guidance [ˈgaidəns] n.引导,指导,领导","guide [gaid] n.导游者 vt.给…导游","guilty [ˈgilti] a.内疚的;有罪的","gulf [gʌlf] n.海湾","gum [gʌm] n.口香糖;树胶","gun [gʌn] n.枪,炮,手枪","gunpowder [ˈgʌnpaudə(r)] n.黑色火药;有烟火药","gymnasium [dʒimˈneiziəm] n.体育馆,健身房","habit [ˈhæbit] n.习惯;习性","habitual [həˈbitjuəl] a.习惯性的,惯常的","hair [heə] n.头发,毛发;毛","haircut [ˈheəkʌt] n.理发","half [hɑːf] n.半,一半 a.一半的","hall [hɔːl] n.门厅;过道;会堂","halt [hɔːlt] vi.停止;立定 n.停住","hamburger [ˈhæmbəːgə] n.汉堡包,牛肉饼","hammer [ˈhæmə] n.锤,榔头 vt.锤击","hand [hænd] n.手;人手;指针","handful [ˈhændful] n.一把;少数,一小撮","handkerchief [ˈhæŋkət∫iːf] n.手帕","handle [ˈhændl] n.柄,把手 vt.拿,触","handsome [ˈhænsəm] a.英俊的;相当大的","handwriting [ˈhændˌraitiŋ] n.笔迹,手迹,书法","handy [ˈhændi] a.手边的;便于使用的","hang [hæŋ] vt.挂,悬;吊死","happen [ˈhæpən] vi.发生;碰巧,恰好","happiness [ˈhæpinis] n.幸福,幸运;快乐","happy [ˈhæpi] a.快乐的;幸福的","harbour [ˈhɑːbə] n.海港,港口 vt.庇护","hard [hɑːd] a.硬的;困难的","harden [ˈhɑːdn] vt.使变硬 vi.变硬","hardly [ˈhɑːdli] ad.几乎不,简直不","hardship [ˈhɑːdˌ∫ip] n.艰难,困苦","hardware [ˈhɑːdweə] n.五金器具;硬件","hare [heə] n.野兔","harm [hɑːm] n.伤害,损害 vt.损害","harmful [ˈhɑːmful] a.有害的","harmony [ˈhɑːməni] n.调合,协调,和谐","harness [ˈhɑːnis] vt.治理 n.马具,挽具","harsh [hɑː∫] a.严厉的;刺耳的","harvest [ˈhɑːvist] n.收获,收成 vt.收割","haste [heist] n.急速,急忙;草率","hasten [ˈheisn] vt.催促 vi.赶紧","hasty [ˈheisti] a.急速的;仓促的","hat [hæt] n.帽子(一般指有边的)","hatch [hæt∫] vt.孵出 vi.(蛋)孵化","hate [heit] vt.恨,憎恨;不喜欢","hateful [ˈheitful] a.可恨的,可恶的","hatred [ˈheitrid] n.憎恶,憎恨,仇恨","have [hæv] v.aux.已经 vt.有;吃","hawk [hɔːk] n.鹰,隼","hay [hei] n.干草","hazard [ˈhæzəd] n.危险;公害","he [hiː] pron.(主格)他","head [hed] n.头;上端 vt.率领","headache [ˈhedeik] n.头痛;头痛的事","heading [ˈhediŋ] n.标题,题词,题名","headline [ˈhedlain] n.大字标题;新闻提要","headmaster [hedˈmɑːstə(r)] n.校长","headquarters [ˈhedˌkwɔːtəz] n.司令部;总部","heal [hiːl] vt.治愈;使和解","health [helθ] n.健康,健康状况","healthy [ˈhelθi] a.健康的;有益健康的","heap [hiːp] n.(一)堆;大量","hear [hiə] vt.听见;审讯;听说","heart [hɑːt] n.心,内心;勇气","heat [hiːt] n.热,炎热 vi.变热","heating [ˈhiːtiŋ] n.加热,供暖","heaven [ˈhevn] n.天堂;天,天空","heavily [ˈhevili] ad.重重地;大量地","heavy [ˈhiːvi] a.重的;大的;充满的","hedge [hedʒ] n.篱笆,树篱;障碍物","heel [hiːl] n.脚后跟,踵,后跟","height [hait] n.高,高度;高处","heir [eə] n.后嗣,继承人","helicopter [ˈhelikɔptə] n.直升机","hell [hel] n.地狱;极大的痛苦","hello [ˈheləu] int.喂","helmet [ˈhelmit] n.头盔,钢盔","help [help] vt.帮助;援助 n.帮手","helpful [ˈhelpful] a.给予帮助的;有用的","helpless [ˈhelplis] a.无助的;无能的","hen [hen] n.母鸡,雌禽","hence [hens] ad.因此,所以;今后","her [həː] pron.(宾格)她;她的","herd [həːd] n.兽群,牧群 vt.放牧","here [hiə] ad.这里;向这里","hero [ˈhiərəu] n.男主角;英雄;勇士","heroic [hiˈrəuik] a.英雄的;英勇的","heroine [ˈherəuin] n.女主角;女英雄","hers [həːz] pron.她的(所有物)","herself [həːˈself] pron.她自己;她亲自","hesitate [ˈheziteit] vi.犹豫,踌躇;含糊","hi [hai] ini.嗨(表示问候等)","hide [haid] vt.把…藏起来;隐瞒","high [hai] a.高的;高级的 ad.高","highly [ˈhaili] ad.高度地,很,非常","highway [ˈhaiwei] n.公路;大路","hill [hil] n.小山,山岗;丘陵","hillside [ˈhilsaid] n.(小山)山腰,山坡","him [him] pron.(宾格)他","himself [himˈself] pron.他自己;他亲自","hint [hint] n.暗示,示意;建议","hire [ˈhaiə] vt.租借 n.租用,雇用","his [hiz] pron.他的,他的东西","historical [hisˈtɔrikəl] a.历史的,有关历史的","history [ˈhistəri] n.历史;个人经历","hit [hit] vt.打;碰撞 n.击","hobby [ˈhɔbi] n.业余爱好,癖好","hold [həuld] vt.拿住;掌握;拥有","hole [həul] n.洞;孔眼,裂开处","holiday [ˈhɔlidei] n.假日,节日;假期","hollow [ˈhɔləu] a.空的;空洞的","holy [ˈhəuli] a.神圣的;圣洁的","home [həum] n.家;家乡 a.家庭的","honest [ˈɔnist] a.诚实的;可敬的","honesty [ˈɔnisti] n.诚实,正直","honey [ˈhʌni] n.蜜,蜂蜜;甜,甜蜜","honeymoon [ˈhʌnimuːn] n.蜜月","honour [ˈɔnə] n.光荣;尊敬,敬意","honourable [ˈɔnərəbl] a.诚实的;光荣的","hook [huk] n.钩,挂钩 vt.钩住","hope [həup] n.&vt.&vi.希望","hopeful [ˈhəupful] a.有希望的","hopeless [ˈhəuplis] a.没有希望的,绝望的","horizon [həˈraizn] n.地平线;眼界,见识","horizontal [ˌhɔriˈzɔntl] a.地平的;水平的","horn [hɔːn] n.号角;警报器;角","horror [ˈhɔrə] n.恐怖;战栗;憎恶","horse [hɔːs] n.马;马科动物","horsepower [ˈhɔːsˌpauə] n.马力","hospital [ˈhɔspitl] n.医院","host [həust] n.主人;东道主","hostess [ˈhəustis] n.女主人;空姐","hostile [ˈhɔstail] a.敌方的;不友善的","hot [hɔt] a.热的;刺激的;辣的","hotel [həuˈtel] n.旅馆","hour [ˈauə] n.小时;时间,时刻","house [haus] n.房屋,住宅;商号","household [ˈhaushəuld] n.家庭,户;家务","housewife [ˈhauswaif] n.家庭主妇","how [hau] ad.怎么;怎样;多少","however [hauˈevə] ad.然而;不管怎样","huge [hjuːdʒ] a.巨大的,庞大的","human [ˈhjuːmən] a.人的,人类的 n.人","humble [ˈhʌmbl] a.谦逊的;地位低下的","humid [ˈhjuːmid] a.湿的,湿气重的","humorous [ˈhjuːmərəs] a.富于幽默的,诙谐的","humour [ˈhjuːmə] n.幽默,诙谐,幽默感","hundred [ˈhʌndrid], num.百,百个 n.许多","hunger [ˈhʌŋgə] n.饿,饥饿;渴望","hungry [ˈhʌŋgri] a.饥饿的;渴望的","hunt [hʌnt] n.打猎;搜寻 vt.追猎","hurry [ˈhʌri] vi.赶紧 vt.催促","hurt [həːt] vt.使受伤;使痛心","husband [ˈhʌzbənd] n.丈夫","hut [hʌt] n.小屋,棚屋","hydrogen [ˈhaidrəudʒən] n.氢","ice [ais] n.冰,冰块 vt.冰镇","ice-cream [ˈaiskriːm] n.冰淇淋","idea [aiˈdiə] n.想法;思想;意见","ideal [aiˈdiəl] a.理想的;观念的","identical [aiˈdentikəl] a.完全相同的;同一的","identify [aiˈdentifai] vt.认出,识别,鉴定","idiom [ˈidiəm] n.习语,成语","idle [ˈaidl] a.空闲的;懒散的","i.e. [ˈaiˈiː] (=that is)那就是,即","if [if] conj.假如,如果","ignorant [ˈignərənt] a.不知道的;无知的","ignore [igˈnɔː] vt.不顾,不理,忽视","ill [il] a.有病的;坏的 ad.坏","illegal [iˈliːgəl] a.不合法的,非法的","illness [ˈilnis] n.病,疾病","illustrate [ˈiləstreit] vt.(用图等)说明","illustration [ˌiləsˈtrei∫ən] n.说明,图解;例证","image [ˈimidʒ] n.像;形象;映象","imaginary [iˈmædʒinəri] a.想象中的,假想的","imagination [iˌmædʒiˈnei∫ən] n.想象(力);空想","imagine[iˈmædʒin] vt.想象,设想;料想","imitate [ˈimiteit] vt.模仿,仿效;仿制","immediate [iˈmiːdjət] a.立即的;直接的","immediately [iˈmiːdjətli] ad.立即;直接地","immense [iˈmens] a.巨大的;极好的","immigrant [ˈimigrənt] n.移民 a.移民的","impact [ˈimpækt] n.影响,作用;冲击","impatient [imˈpei∫ənt] a.不耐烦的,急躁的","implication [ˌimpliˈkei∫ən] n.含义,暗示,暗指","imply [imˈplai] vt.暗示,意指","import [imˈpɔːt] vt.&n.输入,进口","importance [imˈpɔːtəns] n.重要;重要性","important [imˈpɔːtənt] a.重要的;有势力的","impose [imˈpəuz] vt.把…强加;征(税)","impossible [imˈpɔsəbl] a.不可能的,办不到的","impress [imˈpres] vt.给…深刻印象","impression [imˈpre∫ən] n.印;印象;印记","impressive [imˈpresiv] a.给人印象深刻的","imprison [imˈprizn] vt.关押,监禁;限制","improve [imˈpruːv] vt.使更好 vi.改善","improvement [imˈpruːvmənt] n.改进,改善;改进处","in [in] prep.在…里 ad.进,入","inch [int∫] n.英寸","incident [ˈinsidənt] n.发生的事;事件","incline [inˈklain] n.斜坡 vt.使倾斜","include [inˈ kluːd] vt.包括,包含","income [ˈinkəm] n.收入;收益;进款","incorrect [ˌinkəˈrekt] a.不正确的,错误的","increase [inˈkriːs] vt.&vi.&n.增加","increasingly [inˈkriːsiŋli] ad.日益,越来越多地","indeed [inˈdiːd] ad.真正地;确实","indefinite [inˈdefinit] a.不明确的;不定的","independence [ˌindiˈpendəns] n.独立,自主/立","independent [indiˈpendənt] a.独立的;自主的","index [ˈindeks] n.索引;指数;指标","India [ˈindjə] n.印度","Indian [ˈindjən] a.印度的 n.印度人","indicate [ˈindikeit] vt.标示,表示;表明","indication [ˌindiˈkei∫ən] n.指示;表示;表明","indifferent [inˈdifərənt] a.冷漠的;不积极的","indignant [inˈdignənt] a.愤慨的,义愤的","indirect [ˌindiˈrekt] a.间接的;不坦率的","indispensable [ˌindisˈpensəbl] a.必不可少的,必需的","individual [ˌindiˈvidjuəl] a.个别的;独特的","indoors [ˈinˈdɔːz] ad.在室内,在屋里","industrial [inˈdʌstriəl] a.工业的;产业的","industrialize [inˈdʌstriəlaiz] vt.使工业化","industry [ˈindəstri] n.工业,产业;勤劳","inefficient [ˌiniˈfi∫ənt] a.效率低的,无能的","inevitable [inˈevitəbl] a.不可避免的,必然的","inexpensive [ˌiniksˈpensiv] a.花费不多的,廉价的","infant [ˈinfənt] n.婴儿 a.婴儿的","infect [inˈfekt] vt.传染;感染","infer [inˈfəː] vt.推论,推断;猜想","inferior [inˈfiəriə] a.下等的;劣等的","infinite [ˈinfinit] a.无限的;无数的","influence [ˈinfluəns] n.影响;势力 vt.影响","influential [ˌinfluˈen∫əl] a.有影响的;有权势的","inform [inˈfɔːm] vt.通知,向…报告","information [ˌinfəˈmei∫ən] n.消息,信息;通知","inhabit [inˈhæbit] vt.居住于,栖息于","inhabitant [inˈhæbitənt] n.居民,住户","inherit [inˈherit] vt.继承(传统等)","initial [iˈni∫əl] a.最初的;词首的","injection [inˈdʒek∫ən] n.注射,注入;充满","injure [ˈindʒə] vt.伤害,损害,损伤","injury [ˈindʒəri] n.损害,伤害;受伤处","ink [iŋk] n.墨水,油墨","inn [in] n.小旅店;小酒店","inner [ˈinə] a.内部的;内心的","innocent [ˈinəsnt] a.清白的,幼稚的","input [ˈinput] n.输入;投入的资金","inquire [inˈkwaiə] vt.打听,询问;调查","inquiry [inˈkwaiəri] n.询问,打听;调查","insect [ˈinsekt] n.昆虫,虫","insert [inˈsəːt] vt.插入; 嵌入; 登载","inside [ˈinˈsaid] prep.在…里面 n.内部","insist [inˈsist] vi.坚持;坚持要求","inspect [inˈspekt] vt.检查,审查;检阅","inspection [inˈspek∫ən] n.检查,审查;检阅","inspire [inˈspaiə] vt.鼓舞;给…以灵感","install [inˈstɔːl] vt.安装,设置","installation [ˌinstəˈlei∫ən] n.安装;装置;设施","instance [ˈinstəns] n.例子,实例,事例","instant [ˈinstənt] n.瞬间 a.立即的","instantly [ˈinstəntli] ad.立即,即刻","instead [inˈsted] ad.代替,顶替;反而","instinct [ˈinstiŋkt] n.本能;直觉;生性","institute [ˈinstitjuːt] n.研究所;学院","institution [ˌinstiˈtjuː∫ən] n.协会;制度,习俗","instruct[ inˈstrʌkt] vt.教;指示;通知","instruction [inˈstrʌk∫ən] n.命令;教学;教训","instrument [ˈinstrumənt] n.仪器;工具;乐器","insufficient [ˌinsəˈfi∫ənt] a.不足的;不适当的","insult [ˈinsʌlt] vt.&n.侮辱,凌辱","insurance [inˈ∫uərəns] n.保险;保险费","insure [inˈ∫uə] vt.给…保险;确保","intellectual [ˌintiˈlektjuəl] n.知识分子 a.智力的","intelligence [inˈtelidʒəns] n.智力;理解力;情报","intelligent [inˈtelidʒənt] a.聪明的;理智的","intend [inˈtend] vt.想要,打算;意指","intense [inˈtens] a.强烈的;紧张的","intensity [inˈtensiti] n.强烈,剧烈;强度","intensive [inˈtensiv] a.加强的;精耕细作的","intention [inˈten∫ən] n.意图,意向,目的","intentional [inˈten∫ənəl] a.故意的,有意识的","interaction [ˌintərˈæk∫ən] n.相互作用;干扰","interest [ˈintrist] n.兴趣;利益;利息","interesting [ˈintristiŋ] a.有趣的,引人入胜的","interfere [ˌintəˈfiə] vi.干涉,干预;妨碍","interference [ˌintəˈfiərəns] n.干涉,干预;阻碍","interior [inˈtiəriə] a.内的;内地的 n.内部","intermediate [ˌintəˈmiːdjət] a.中间/级的","internal [inˈtəːnl] a.内的;国内的","international [ˌintə(ː)ˈnæ∫ənəl] a.国际的,世界(性)的","interpret [inˈtəːprit] vt.解释,说明;口译","interpretation [inˌtəːpriˈtei∫ən] n.解释;口译","interpreter [inˈtəːpritə] n.译员,口译者","interrupt [ˌintəˈrʌpt] vt.打断,打扰;中止","interruption [ˌintəˈrʌp∫ən] n.中断,打断;障碍物","interval [ˈintəvəl] n.间隔;休息;间距","interview [ˈintəvjuː] n.接见;会见;面谈","intimate [ˈintimit] a.亲密的;个人的","into [ˈintu] prep.进,入;进入到","introduce [ˌintrəˈdjuːs] vt.介绍;引进,传入","introduction [ˌintrəˈdʌk∫ən] n.介绍;引进;引言","invade [inˈveid] vt.入侵,侵略;侵袭","invasion [inˈveiʒən] n.入侵,侵略;侵犯","invent [inˈvent] vt.发明,创造;捏造","invention [inˈven∫ən] n.发明,创造;捏造","inventor [inˈventə(r)] n.发明者;发明家","invest [inˈvest] vt.投资;投入","investigate [inˈvestigeit] vt.&vi.调查","investigation [inˌvestiˈgei∫ən] n.调查,调查研究","investment [inˈvestmənt] n.投资(额),投入","invisible [inˈvizəbl] a.看不见的,无形的","invitation [ˌinviˈtei∫ən] n.邀请,招待;请柬","invite [inˈvait] vt.邀请,聘请;招待","involve [inˈvɔlv] vt.使卷入;牵涉","inward [ˈinwəd] a.里面的 ad.向内","iron [ˈaiən] n.铁;烙铁 vt.烫(衣)","irregular [iˈregjulə] a.不规则的;不整齐的","island [ˈailənd] n.岛,岛屿","isolate [ˈaisəleit] vt.使隔离,使孤立","issue [ˈisjuː] n.问题;发行 vt.发行","it [it] pron.这,那,它","Italian [iˈtæljən] a.意大利的 n.意大利人","item [ˈaitəm] n.条,条款;一条","its [its] pron.它的","itself [itˈself] pron.它自己;自身","jacket [ˈdʒækit] n.短上衣,茄克衫","jail [dʒeil] n.监狱 vi.监禁","jam [dʒæm] n.果酱","jam vt.使塞满;使堵塞","January [ˈdʒænjuəri] n.一月","Japan [dʒəˈpæn] n.日本,日本国","Japanese [dʒæpəˈniːz] a.日本的 n.日本人","jar [dʒɑː] n.罐子,坛子,广口瓶","jaw [dʒɔː] n.颌,颚","jazz [dʒæz] n.爵士音乐,爵士舞曲","jealous [ˈdʒeləs] a.妒忌的;猜疑的","jet [dʒet] n.喷气式飞机;喷嘴","jewel [ˈdʒuːəl] n.宝石;宝石饰物","jewish [ˈdʒu(ː)i∫] a.犹太人的","job [dʒɔb] n.职业;工作;零活","join [dʒɔin] vt.参加;连接","joint [dʒɔint] n.接头,接缝;关节","joke [dʒəuk] n.笑话 vi.说笑话","jolly [ˈdʒɔli] a.快活的;令人高兴的","journal [ˈdʒəːnl] n.日报,杂志;日志","journalist [ˈdʒəːnəlist] n.记者,新闻工作者","journey [ˈdʒəːni] n.旅行,旅程 n.旅行","joy [dʒɔi] n.欢乐,喜悦;乐事","joyful [ˈdʒɔiful] a.十分喜悦的,快乐的","judge [dʒʌdʒ] n.法官;裁判员","judgement [ˈdʒʌdʒmənt] n.意见;审判;判断","juice [dʒuːs] n.(水果等)汁,液","July [dʒu(ː)ˈlai] n.七月","jump [dʒʌmp] vi.跳;暴涨 vt.跳过","June [dʒuːn] n.六月","jungle [ˈdʒʌŋgl] n.丛林,密林,莽丛","junior [ˈdʒuːnjə] a.年少的 n.晚辈","jury [ˈdʒuəri] n.陪审团;评奖团","just [dʒʌst] ad.刚才;只是;正好","justice [ˈdʒʌstis] n.正义,公正;司法","justify [ˈdʒʌstifai] vt.证明…是正当的","keen [kiːn] a.热心的;激烈的","keep [kiːp] vi.保持;坚持","keeper [ˈkiːpə] n.看护人;饲养员","kettle [ˈketl] n.水壶,水锅","key [kiː] n.钥匙;键;答案","keyboard [ˈkiːbɔːd] n.键盘","kick [kik] vi.&vt.&n.踢","kid [kid] n.小孩,儿童,少年","kill [kil] vi.杀死;扼杀;消磨","kilogram [ˈkiləgræm] n.千克,公斤","kilometer [ˈkiləmiːtə] n.千米,公里","kind [kaind] n.种类","kind [kaind] a.友好的;和蔼的","kindness [ˈkaindnis] n.仁慈,好意","king [kiŋ] n.国王,君主","kingdom [ˈkiŋdəm] n.王国;领域,界","kiss [kis] vt.吻 vi.接吻 n.吻","kitchen [ˈkit∫in] n.厨房,灶间","kite [kait] n.风筝","knee [niː] n.膝,膝盖,膝关节","kneel [niːl] vi.跪,跪下,跪着","knife [naif] n.小刀,刀,餐刀","knit [nit] vt.把…编结 vi.编织","knob [nɔb] n.门把,拉手;旋纽","knock [nɔk] vi.&vt.&n.敲,击,打","knot [nɔt] n.(绳的)结,(树的)节","know [nəu] vt.知道;认识;通晓","knowledge [ˈnɔlidʒ] n.知识,学识;知道","lab [læb] n.实验室,研究室","label [ˈleibl] n.标签;标记,符号","laboratory [ˈlæbərətəri] n.实验室,研究室","labour [ˈleibə(r)] n.劳动;工作;劳工","lace [leis] n.鞋带,系带;花边","lack [læk] vi.&vi.&n.缺乏,不足","ladder [ˈlædə] n.梯子,梯状物","lady [ˈleidi] n.女士,夫人;贵妇人","lag [læg] vi.走得慢 n.落后","lake [leik] n.湖","lamb [læm] n.羔羊,小羊;羔羊肉","lame [leim] a.跛的;瘸的,残废的","lamp [læmp] n.灯","land [lænd] n.陆地;土地 vi.上岸","landing [ˈlændiŋ] n.上岸,登陆,着陆","landlady [ˈlændleidi] n.女房东;女地主","landlord [ˈlændlɔːd] n.地主;房东,店主","lane [lein] n.(乡间)小路;跑道","language [ˈlæŋgwidʒ] n.语言,语言课程","lantern [ˈlæntən] n.提灯,灯笼","lap [læp] n.膝部;一圈","large [lɑːdʒ] a.大的;巨大的","largely [ˈlɑːdʒli] ad.大部分;大量地","laser [ˈleizə] n.激光","last [lɑːst] a.最后的 ad.最后","last [lɑːst] vi.持续,持久;耐久","late [leit] a.迟的 ad.迟,晚","lately [ˈleitli] ad.最近,不久前","later [ˈleitə] ad.后来;过一会儿","Latin [ˈlætin] a.拉丁的 n.拉丁语","latter [ˈlætə] a.(两者中)后者的","laugh [lɑːf] vi.笑,发笑 n.笑","laughter [ˈlɑːftə] n.笑,笑声","launch [lɔːnt∫] vt.发射,投射;发动","laundry [ˈlɔːndri] n.洗衣房,洗衣店","lavatory [ˈlævəˌtəri] n.盥洗室,厕所","law [lɔː] n.法律,法令;法则","lawn [lɔːn] n.草地,草坪,草场","lawyer [ˈlɔːjə] n.律师;法学家","lay [lei] vt.置放;铺设;设置","layer [ˈleiə] n.层,层次;铺设者","layout [ˈleiˌaut] n.布局,安排,设计","lazy [ˈleizi] a.懒惰的,懒散的","lead [liːd] vt.为…带路;领导","lead [liːd] n.铅,铅制品","leader [ˈliːdə] n.领袖,领导人;首领","leadership [ˈliːdə∫ip] n.领导","leading [ˈliːdiŋ] a.指导的;最主要的","leaf [liːf] n.叶,叶子","league [liːg] n.同盟,联盟;联合会","leak [liːk] vi.漏;泄露 n.漏洞","lean [liːn] vi.倾斜,屈身;靠","leap [liːp] vi.跳,跃 n.跳跃","learn [ləːn] vi.&vt.学,学习","learned [ˈləːnid] a.有学问的;学术上的","learning [ˈləːniŋ] n.学习;学问,知识","least [liːst] a.最少的 ad.最少","leather [ˈleðə] n.皮革;皮革制品","leave [liːv] vi.离去 vt.离开","lecture [ˈlekt∫ə] n.&vi.演讲,讲课","left [left] a.左边的 ad.在左边","leg [leg] n.腿,腿部","legal [ˈliːgəl] a.法律的;合法的","legend [ˈledʒənd] n.传说,传奇","leisure [ˈliːʒə] n.空闲时间;悠闲","lemon [ˈlemən] n.柠檬,柠檬树","lend [lend] vt.把…借给,贷(款)","length [leŋθ] n.长,长度;一段","lens [lenz] n.透镜,镜片;镜头","less [les] a.更少的 ad.更少地","lessen [ˈlesn] vt.减少,减轻;缩小","lesson [ˈlesn] n.功课,课;课程","lest [lest] conj.惟恐,以免","let [let] vt.允许,让;使","letter [ˈletə] n.信;证书;字母","level [ˈlev(ə)l] n.水平面 a.水平的","lever [ˈliːvə] n.杆,杠杆;控制杆","liable [ˈlaiəbl] a.易于…的;可能的","liar [ˈlaiə] n.说谎的人","liberal [ˈlibərəl] a.心胸宽大的;慷慨的","liberate [ˈlibəreit] vt.解放;释放","liberation [ˌlibəˈrei∫ən] n.解放","liberty [ˈlibəti] n.自由;释放;许可","librarian [laiˈbreəriən] n.图书馆馆长","library [ˈlaibrəri] n.图书馆;藏书","license [ˈlaisəns] n.许可;执照 vt.准许","lick [lik] vt.舔;舔吃","lid [lid] n.盖子,盖,囊盖","lie [lai] vi.躺,平放;位于","lie vi.说谎,欺骗 n.谎话","lieutenant [ljuːˈtenənt] n.陆军中尉;副职官员","life [laif] n.生命;一生;寿命","lifetime [ˈlaiftaim] n.一生,终身","lift [lift] vt.提起,提高 n.电梯","light [lait] n.光,光线;灯,光源","light [lait] a.轻的,少量的","lighten [ˈlaitn] vt.照亮,使明亮","lightly [ˈlaitli] ad.轻轻地,轻松地","lightning [ˈlaitniŋn.闪电,闪电放电","like [laik] vt.喜欢;喜爱;希望","like prep.像,如;像要","likely [ˈlaikli] a.可能的 ad.很可能","likewise [ˈlaikˌwaiz] ad.同样地;也,又","limb [lim] n.肢,臂,翼;树枝","lime [laim] n.石灰","limit [ˈlimit] n.限度;限制;范围","limitation [ˌlimiˈtei∫ən] n.限制;限度,局限","limited [ˈlimitid] a.有限的","line [lain] n.线;排;路线;线条","linen [ˈlinin] n.亚麻布;亚麻织物","liner [ˈlainə(r)] n.班船,班机","link [liŋk] vt.有环连接 n.环","lion [ˈlaiən] n.狮子;勇猛的人","lip [lip] n.嘴唇","liquid [ˈlikwid] n.液体 a.液体的","liquor [ˈlikə] n.酒;溶液,液剂","list [list] n.表,目录 n.列举","listen [ˈlisn] vi.听,留神听;听从","listener [ˈlisnə] n.听者,听众之一","liter [ˈliːtə] n.升(容量单位)","literary [ˈlitərəri] a.文学(上)的","literature [ˈlitərit∫ə] n.文学;文献","little [ˈlitl] a.小的;少;幼小的","live [liv] vi.居住;活 a.活的","lively [ˈlaivli] a.活泼的;逼真的","liver [ˈlivə] n.肝;肝脏","living [ˈliviŋ] a.活的 n.生活,生计","living-room n.起居室","load [ləud] vt.装;装满 n.负载","loaf [ləuf] n.一条面包,一个面包","loan [ləun] n.贷款;暂借 vt.借出","local [ˈləukəl] a.地方的;局部的","locate [ləuˈkeit] vt.探明,找出,查出","location [ləuˈkei∫ən] n.位置,场所","lock [lɔk] n.锁 vt.锁上,锁住","locomotive [ˌləukəˈməutiv] n.火车头,机车","lodge [lɔdʒ] vi.暂住,借宿,投宿","log [lɔg] n.原木,木料","logic [ˈlɔdʒik] n.逻辑,推理;逻辑性","logical [ˈlɔdʒikəl] a.逻辑的;符合逻辑的","lonely [ˈləunli] a.孤独的;荒凉的","long [lɔŋ] a.长的;远的 ad.长久","long vi.渴望,极想念","look [luk] vi.看,显得 n.看","loop [luːp] n.圈,环,环孔","loose [luːs] a.松的;宽松的","loosen [ˈluːsn] vt.解开;使松驰","lord [lɔːd] n.贵族;上帝,基督","lorry [ˈlɔri] n.运货汽车,卡车","lose [luːz] vt.失去;迷失;输掉","loss [lɔs] n.遗失;损失;失败","lot [lɔt] n.许多,大量;签,阄","loud [laud] a.响亮的;吵闹的","loudspeaker [ˈlaudˈspiːkə] n.扬声器,喇叭","love [lʌv] vt.爱,喜欢 n.爱","lovely [ˈlʌvli] a.可爱的;令人愉快的","lover [ˈlʌvə] n.爱好者;情人;情侣","low [ləu] a.低的,矮的;低下的","lower [ˈləuə] a.较低的 vt.放下","loyal [ˈlɔiəl] a.忠诚的,忠心的","loyalty [ˈlɔiəlti] n.忠诚,忠心","luck [lʌk] n.运气;好运,幸运","lucky [ˈlʌki] a.幸运的;吉祥的","luggage [ˈlʌgidʒ] n.行李;皮箱,皮包","lumber [ˈlʌmbə] n.木材;木料;制材","lump [lʌmp] n.团,块;肿块","lunch [lʌnt∫] n.午餐,(美)便餐","lung [lʌŋ] n.肺脏,肺","luxury [ˈlʌk∫əri] n.奢侈,奢华;奢侈品","machine [məˈ∫iːn] n.机器;机械","mad [mæd] a.发疯的;恼火的","madam [ˈmædəm] n.夫人,女士,太太","magazine [ˌmægəˈziːn] n.杂志,期刊","magic [ˈmædʒik] n.魔法,巫术;戏法","magnet [ˈmægnit] n.磁铁,磁石,磁体","magnetic [mægˈnetik] a.磁的,有吸引力的","magnificent [mægˈnifisnt] n.壮丽的;华丽的","maid [meid] n.女佣,女仆;少女","mail [meil] n.邮件 vt.邮寄","main [mein] a.主要的,最重要的","mainly [ˈmeinli] ad.主要地,大体上","mainland [ˈmeinlənd,-lænd] n.大陆","maintain [meinˈtein] vt.维持;赡养;维修","maintenance [ˈmeintinəns] n.维持,保持;维修","major [ˈmeidʒə] a.较大的 n.专业","majority [məˈdʒɔriti] n.多数,大多数","make [meik] vt.使;做,制造","male [meil] a.男的,雄的 n.男子","man [mæn] n.男人;人;人类","manage [ˈmænidʒ] vt.管理;设法;对付","management [ˈmænidʒmənt] n.管理;经营,处理","manager[ ˈmænidʒə] n.经理,管理人","mankind [mænˈkaind] n.人类","manly [ˈmænli] a.男子气概的,果断的","manner [ˈmænə] n.方式;态度;礼貌","manual [ˈmænjuəl] a.体力的 n.手册","manufacture [ˌmænjuˈfækt∫ə] vt.制造 n.制造;产品","manufacturer [ˌmænjuˈfækt∫ərə] n.制造商/厂","many [ˈmeni] a.许多的 pron.许多人","map [mæp] n.地图;图;天体图","marble [ˈmɑːbl] n.大理石","March [mɑːt∫] n.三月","march vi.行军;游行示威","margin [ˈmɑːdʒin] n.页边的空白;边缘","marine [məˈriːn] a.海的;海上的","mark [mɑːk] n.斑点;记号 vt.标明","market [ˈmɑːkit] n.市场;集市;销路","marriage [ˈmæridʒ] n.结婚,婚姻;婚礼","married [ˈmærid] a.已婚的;婚姻的","marry [ˈmæri] vt.娶,嫁 vi.结婚","marvelous [ˈmɑːvəl] a.奇迹般的;了不起的","Marxism [ˈmɑːksiz(ə)m] n.马克思主义","Marxist [ˈmɑːksist] a.马克思主义的","mask [mɑːsk] n.面具;伪装 vt.掩饰","mass [mæs] n.众多;团;群众","master [ˈmɑːstə] n.主人;能手;硕士","masterpiece [ˈmɑːstəpiːs] n.杰作,名著","mat [mæt] n.席子;草席;垫子","match [mæt∫] n.比赛,竞赛;对手","match n.(一根)火柴","mate [meit] n.伙伴,同事;配偶","material [məˈtiəriəl] n.材料;素材 a.物质的","materialism [məˈtiəriəlizəm] n.唯物主义","mathematical [ˌmæθiˈmætikəl] a.数学(上)的","mathematics [ˌmæθiˈmætiks] n.数学","maths [mæθs] n.(英)数学","matter [ˈmætə] n.事情;物质 vi.要紧","mature [məˈtjuə] a.成熟的 vt.使成熟","maximum [ˈmæksiməm] n.最大量 a.最大的","May [mei] n.五月","may v.aux.可能;可以,祝","maybe [ˈmeibi] ad.大概,或许;也许","mayor [meə] n.市长","me [miː] pron.(宾格)我","meadow [ˈmedəu] n.草地,牧草地","meal [miːl] n.膳食,一餐","mean [miːn] vt.作…解释;意指","mean a.自私的;吝啬的","mean a.平均的 n.平均值","meaning [ˈmiːniŋ] n.意义,意思;意图","means [miːnz] n.方法,手段,工具","meantime [ˈmiːnˈtaim] n.其时/间 ad.当时","meanwhile [ˈminhwail] ad.同时,当时","measurable [ˈmeʒərəbl] a.可测量的","measure [ˈmeʒə] vt.量,测量 n.分量","measurement [ˈmeʒəmənt] n.衡量,测量;尺寸","meat [miːt] n.肉","mechanic [miˈkænik] n.技工,机械,机修工","mechanical [miˈkænikl] a.机械的;力学的","mechanically [miˈkænikəli] ad.机械地","mechanics [miˈkæniks] n.力学;技术性细节","medal [ˈmedl] n.奖章,勋章,纪念章","medical [ˈmedikəl] a.医学的;内科的","medicine [ˈmedisn] n.内服药;医学","Mediterranean [meditəˈreiniən] n.地中海 a.地中海的","medium [ˈmiːdjəm] n.媒质;中间 a.中等的","meet [miːt] vt.遇见 vi.相遇","meeting [ˈmiːtiŋ] n.聚集,会合,会见","melon [ˈmelən] n.瓜,甜瓜","melt [melt] vi.融化 vt.使融化","member [ˈmembə] n.成员,会员","memorial [miˈmɔːriəl] a.纪念的;记忆的","memory [ˈmeməri] n.记忆;回忆;存储","mend [mend] vt.修理,修补,缝补","mental [ˈmentl] a.智力的;精神的","mention [ˈmen∫ən] vt.&n.提及,说起","menu [ˈmenjuː] n.菜单;饭菜,菜肴","merchant [ˈməːt∫ənt] n.商人;零售商","mercury[ˈməːkjuri] n.水银,汞","Mercury n.水星","mercy [ˈməːsi] n.仁慈,慈悲,恩惠","mere [miə] a.仅仅的;纯粹的","merely [ˈmiəli] ad.仅仅,只不过","merit [ˈmerit] n.长处,优点;功过","merry [ˈmeri] a.欢乐的,愉快的","mess [mes] n.混乱,混杂,肮脏","message [ˈmesidʒ] n.信息,消息;启示","messenger [ˈmesindʒə] n.送信者,信使","metal [ˈmetl] n.金属,金属制品","meter [ˈmiːtə] n.计量器,计,表","method [ˈmeθəd] n.方法,办法;教学法","metre [ˈmiːtə] n.米,公尺","metric [ˈmetrik] a.公制的,米制的","microcomputer [ˈmaikrəukəmpjuːtə(r)] n.微型计算机,微机","microphone [ˈmaikrəfəun] n.话筒,麦克风","microscope [ˈmaikrəskəup] n.显微镜","midday [ˈmiddei] n.正午,中午","middle [ˈmidl] n.中部 a.中部的","midnight [ˈmidˌnait] n.午夜,子夜,夜半","midst [ˈmidst] n.中部,中间,当中","might [mait] v.aux.可能,会,也许","might [mait] n.力量,威力,能力","mild [maild] a.和缓的;温柔的","mile [mail] n.英里","military [ˈmilitəri] a.军事的;军人的","milk [milk] n.乳,牛奶 vt.挤(奶)","mill [mil] n.磨坊;制造厂","millimetre [ˈmiliˌmiːtə(r)] n.毫米","million [ˈmiljən] num.百万 n.许多","mind [maind] n.头脑;理智;记忆","mine [main] pron.我的","mine [main] n.矿,矿山;地雷","miner [ˈmainə] n.矿工","mineral[ˈminərəl] n.矿物 a.矿物的","minimum [ˈminiməm] n.最小量 a.最小的","minister [ˈministə] n.部长,大臣;公使","ministry [ˈministri] n.(政府的)部","minor [ˈmainə] a.较小的;较次要的","minority [maiˈnɔriti] n.少数;少数民族","minus [ˈmainəs] a.负的 prep.减(去)","minute [ˈminit] n.分,分钟;一会儿","minute a.微细的;详细的","miracle [ˈmirəkl] n.奇迹,令人惊奇的人","mirror [ˈmirə] n.镜子 vt.反映,反射","miserable [ˈmizərəbl] a.痛苦的,悲惨的","mislead [misˈliːd] vt.使误入岐途","miss [mis] n.小姐","miss vt.未看到;惦念","missile [ˈmisail] n.发射物;导弹","missing [ˈmisiŋ] a.缺掉的,失去的","mission [ˈmi∫ən] n.使命,任务;使团","mist [mist] n.薄雾","mistake [misˈteik] n.错误 vi.误解,弄错","Mister [ˈmistə] n.先生","mistress [ˈmistris] n.女主人;夫人","misunderstand [ˈmisʌndəˈstænd] vt.误解/会,曲解","mix [miks] vt.使混合,混淆","mixture [ˈmikst∫ə] n.混合;混合物","moan [məun] n.呻吟声 vi.呻吟","mobile [ˈməubail] a.运动的;流动的","mode [məud] n.方式,样式","model [ˈmɔdl] n.模型;模式;模特儿","moderate [ˈmɔdərit] a.温和的;有节制的","modern [ˈmɔdən] a.现代的,近代的","modest [ˈmɔdist] a.有节制的;谦虚的","modify [ˈmɔdifai] vt.更改,修改;修饰","moist [mɔist] a.湿润的;多雨的","moisture [ˈmɔist∫ə] n.潮湿,湿气;温度","molecule [ˈmɔlikjuːl n.分子,克分子","moment [ˈməumənt] n.片刻,瞬间,时刻","Monday [ˈmʌndei] n.星期一","money [ˈmʌni] n.货币;金钱,财富","monitor [ˈmɔnitə] n.班长;监视器","monkey [mʌŋki] n.猴子,猿","month [mʌnθ] n.月,月份","monthly [ˈmʌnθli] a.每月的 ad.每月","monument [ˈmɔnjumənt] n.纪念碑;纪念馆","mood [muːd] n.心情,情绪;语气","moon [muːn] n.月球,月亮;卫星","moral [ˈmɔrəl] a.道德的;合乎道德的","more [mɔː(r)] a.更多的 ad.更","moreover [mɔːˈrəuvə] ad.再者,加之,此外","morning [ˈmɔːniŋ] n.早晨,上午","mortal [ˈmɔːtl] a.终有一死的;致死的","mosquito [məsˈkiːtəu] n.蚊子","most [məust] a.最多的 ad.最,很","mostly [ˈməustli] ad.主要的,大部分","mother [ˈmʌðə] n.母亲,妈妈","motion [ˈməu∫ən] n.运动;手势;提议","motivate [ˈməutiveit] vt.促动;激励,激发","motive [ˈməutiv] n.动机,目的","motor [ˈməutə] n.发动机;机动车","mould [məuld] n.模子,模型 vt.浇铸","mount [maunt] vt.登上,爬上 n.…山","mountain [ˈmauntin] n.山,山岳;山脉","mourn [mɔːn] vi.哀痛,哀悼","mouse [maus] n.鼠,耗子","mouth [mauθ] n.嘴,口,口腔","mouthful [ˈmauθˌful] n.满口,一口,少量","move [muːv] vt.移动;感动 n.动","movement [ˈmuːvmənt] n.动作,活动;移动","movie [ˈmuːvi] n.电影;电影院","much [mʌt∫] ad.非常,很 a.许多的","mud [mʌd] n.软泥,泥浆","muddy [ˈmʌdi] a.多泥的,泥泞的","mug [mʌg] n.大杯","multiple [ˈmʌltipl] a.复合的;并联的","multiply [ˈmʌltipli] vt.使增加;乘","murder [ˈməːdə] n.&vi.谋杀,凶杀","murderer [ˈməːdərə(r)] n.杀人犯,凶手","muscle [ˈmʌsl] n.肌肉,肌;体力","museum [mju(ː)ˈziəm] n.博物馆;展览馆","mushroom [ˈmʌ∫rum] n.蘑菇,菌类植物","music [ˈmjuːzik] n.音乐,乐曲,乐谱","musical [ˈmjuːzikəl] a.音乐的;和谐的","musician [mjuːˈzi∫ən] n.音乐家;作曲家","must [mʌst] v.aux.必须;必然要","mute [mjuːt] a.缄默的 n.哑巴","mutter [ˈmʌtə] vi.轻声低语;抱怨","mutton [ˈmʌtn] n.羊肉","mutual [ˈmjuːtjuəl] a.相互的;共同的","my [mai] pron.我的","myself [maiˈself] pron.我自己;我亲自","mysterious [misˈtiəriəs] a.神秘的;难以理解的","mystery [ˈmistəri] n.神秘;神秘的事物","nail [neil] n.钉;指甲 vt.钉","naked [ˈneikid] a.裸体的;无遮敝的","name [neim] n.名字;名誉 vt.说出","namely [ˈneimli] ad.即,也就是","nap [næp] n.小睡,打盹,瞌睡","narrow [ˈnærəu] a.狭的,狭窄的","nasty [ˈnæsti] a.龌龊的;淫猥的","nation [ˈnei∫(ə)n] n.民族;国家","national [ˈnæ∫ənəl] a.民族的;国家的","nationality [ˌnæ∫əˈnæliti] n.国籍;民族,族","native [ˈneitiv] a.本土的 n.本地人","natural [ˈnæt∫ərəl] a.自然界的;天然的","naturally [ˈnæt∫ərəli] ad.自然地;天然地","nature [ˈneit∫ə] n.大自然;本性;性质","naughty [ˈnɔːti] a.顽皮的,淘气的","naval [ˈneivəl] n.海军的,军舰的","navigation [ˌnæviˈgei∫ən] n.航行;航海术;导航","navy [ˈneivi] n.海军","near [niə] ad.近,接近 a.近的","nearby [ˈniəbai] a.附近的 ad.在附近","nearly [ˈniəli] ad.差不多;密切地","neat [niːt] a.整洁的;熟练的","necessarily [nesiˈserili] ad.必然,必定","necessary [ˈnesəseri] a.必要的;必然的","necessity [niˈsesiti] n.必要性;必然性","neck [nek] n.颈,脖子","necklace [ˈneklis] n.项链,项圈","need [niːd] vt.需要 v.aux.需要","needle [ˈniːdl] n.针,缝补,编织针","needless [ˈniːdlis] a.不需要的","negative [ˈnegətiv] a.否定的;消极的","neglect [niˈglekt] vt.忽视,忽略;疏忽","Negro [ˈniːgrəu] n.黑人","neighbour [ˈneibə] n.邻居,邻国,邻人","neighbourhood [ˈneibəhud] n.邻居关系;邻近","neither [ˈniːðə] a.(两者)都不的","nephew [ˈnevjuː] n.侄子,外甥","nerve [nəːv] n.神经;勇敢,胆量","nervous [ˈnəːvəs] a.神经的;易激动的","nest [nest] n.巢,窝,穴","net [net] n.网,网状物;通信网","network [ˈnetwəːk] n.网状物;网络","neutral [ˈnjuːtrəl] a.中立的;中性的","never [ˈnevə] ad.永不,决不;不","nevertheless [ˌnevəðəˈles] conj.然而 ad.仍然","new [njuː] a.新的;新近出现的","newly [ˈnjuːli] ad.新近,最近","news [njuːz] n.新闻,消息","newspaper [ˈnjuːspeipə] n.报纸,报","next [nekst] a.紧接的;贴近的","nice [nais] a.美好的,令人愉快的","niece [niːs] n.侄女,外甥女","night [nait] n.夜,夜间","nine [nain] num.九,九个","nineteen [ˈnainˈtiːn] num.十九,十九个","ninety [ˈnainti] num.九十,九十个","ninth [nainθ] num.第九;九分之一","nitrogen [ˈnaitrədʒən] n.氮","no [nəu] ad.不;并不 a.没有","noble [ˈnəub(ə)l] a.贵族的;高尚的","nobody [ˈnəubədi] pron.谁也不;无人","nod [nɔd] vt.点(头);点头表示","noise [nɔiz] n.喧闹声;响声;噪声","noisy [ˈnɔizi] a.嘈杂的;喧闹的","none [nʌn] pron.没有人 ad.毫不","nonsense [ˈnɔnsəns] n.胡说,废话","noon [nuːn] n.正午,中午","nor [nɔː] conj.也不;不","normal [ˈnɔːməl] a.正常的,普通的","normally [ˈnɔːməli] ad.通常,正常地","north [nɔːθ] n.北,北方 a.北方的","northeast [ˈnɔːθˈiːst] n.东北 a.位于东北的","northern [ˈnɔːðən] a.北方的,北部的","northwest [ˈnɔːθˈwest] n.西北 a.位于西北的","nose [nəuz] n.鼻子;突出部分","not [nɔt] ad.不,没有","note [nəut] n.笔记;便条;注释","notebook [ˈnəutbuk] n.笔记本,期票簿","nothing [ˈnʌθiŋ] n.没有东西 ad.毫不","notice [ˈnəutis] vt.注意 n.通知;注意","noticeable [ˈnəutisəbl] a.显而易见/重要的","noun [naun] n.名词","novel [ˈnɔvəl] n.小说 a.新的","November [nəuˈvembə] n.十一月","now [nau] ad.现在;立刻;于是","nowadays [ˈnauədeiz] ad.现今,现在","nowhere [ˈnəuhweə] ad.任何地方都不","nuclear [ˈnjuːkliə] a.原子核的;核心的","nucleus [ˈnjuːkliəs] n.核,核心;(原子)核","nuisance [ˈnjuːsns] n.讨厌的东西","number [ˈnʌmbə] n.数,数字;号码","numerous [ˈnjuːmərəs] a.为数众多的;许多","nurse [nəːs] n.保姆;护士 vt.看护","nursery [ˈnəːsəri] n.托儿所;苗圃","nut [nʌt] n.坚果,干果;螺母","nylon [ˈnailən] n.尼龙,耐纶","oak [əuk] n.栎属植物;栎木","oar [ɔə] n.浆,橹","obey [əuˈbei] vt.顺从 vi.服从","object [ˈɔbdʒikt] n.物,物体;目的","object [ˈɔbdʒikt] vi.反对;抱反感","objection [əbˈdʒek∫ən] n.反对,异议;不喜欢","objective [əbˈdʒektiv] a.客观的;无偏见的","oblige [əˈblaidʒ] vt.迫使;施恩惠于","observation [ˌəbzəːˈvei∫ən] n.注意;观察(力)","observe [əbˈzəːv] vt.遵守;看到;说","observer [əbˈzəːvə] n.观察员,观测者","obstacle [ˈɔbstəkl] n.障碍,障碍物,妨害","obtain [əbˈtein] vt.获得,得到,买到","obvious [ˈɔbviəs] a.明显的,显而易见的","obviously [ˈɔbviəsli] ad.明显地,显然地","occasion [əˈkeiʒən] n.场合,时刻;时机","occasional [əˈkeiʒənəl] a.偶然的;临时的","occasionally [əˈkeiʒənəli] ad.偶然;非经常地","occupation [ˌɔkjuˈpei∫ən] n.占领/据;职业","occupy [ˈɔkjupai] vt.占领;占,占有","occur [əˈkəː] vi.发生;出现,存在","occurrence [əˈkʌrəns] n.发生,出现;事件","ocean [ˈəu∫ən] n.海洋;洋","Oceania [ˌəu∫iˈeiniə] n.大洋洲","oˈclock [əˈklɔk] ad.…点钟","October [ɔkˈtəubə] n.十月","odd [ɔd] a.奇数的;单只的","odour [ˈəudə] n.气味,香气;味道","of [ɔːf] prep.…的;由于","off [ɔːf] ad.(离)开;(停)止","offend [əˈfend] vt.冒犯 vi.犯过错","offer [ˈɔfə] vt.提供;提出 n.提供","office [ˈɔfis] n.办公室;处,局,社","officer [ˈɔfisə] n.官员;干事;军官","official [əˈfi∫əl] a.官员的;官方的","often [ˈɔːfn] ad.经常,常常","oh [əu] int.嗬,哦,唉呀","oil [ɔil] n.油;石油 vt.加油于","okay [əuˈkei] (缩作 OK)a.&ad.对,好","old [əuld] a.老的;…岁的","omit [əuˈmit] vt.省略,省去;遗漏","on [ɔn] prep.在…上;在…旁","once [wʌns] ad.一次;曾经 n.一次","one [wʌn] num.一 pron.一个人","oneself [wʌnˈself] pron.自己;亲自","onion [ˈʌnjən] n.洋葱,洋葱头","only [ˈəunli] ad.只,仅仅 a.唯一的","onto [ˈɔntu] prep.到…上","open [ˈəupən] a.开的;开放的 vt.开","opening [ˈəupniŋ] a.开始的 n.开始","opera [ˈɔpərə] n.歌剧","operate [ˈɔpəreit] vi.操作;施行手术","operation [ˌɔpəˈrei∫ən] n.操作;手术;运算","operational [ˌɔpəˈrei∫ənl] a.操作上的;可使用的","operator [ˈɔpəreitə] n.操作人员,接线员","opinion [əˈpinjən] n.意见,看法,主张","opponent [əˈpəunənt] n.对手,敌手;对抗者","opportunity [ˌɔpəˈtjuːniti] n.机会,良机","oppose [əˈpəuz] vt.反对;反抗","opposite [ˈɔpəzit] a.对面的 n.对立物","oppress [əˈpres] vt.压迫,压制;压抑","optical [ˈɔptikəl] a.眼的;光学的","optimistic [ˌɔptiˈmistik] a.乐观/乐观主义的","option [ˈɔp∫ən] n.选择,选择权","optional [ˈɔp∫ənəl] a.可以任意选择的","or [ɔː(r)] conj.或,或者;即","oral [ˈɔːrəl] a.口头的;口的","orange [ˈɔrindʒ] n.橙(树);柑(树)","orbit [ˈɔːbit] n.运行轨道 vt.环绕","orchestra [ˈɔːkistrə] n.管弦乐队","order [ˈɔːdə(r)] n.次序;整齐 vt.命令","orderly [ˈɔːdəli] a.整洁的;有秩序的","ordinary [ˈɔːdinəri] a.平常的;平凡的","ore [ɔː(r)] n.矿,矿石,矿砂","organ [ˈɔːgən] n.器官;机构;管风琴","organic [ɔːˈgænik] a.有机体的;器官的","organism [ˈɔːgənizəm] n.生物体;有机体","organization [ˌɔːgənaiˈzei∫ən] n.组织;团体,机构","organize [ˈɔːgənaiz] vt.组织,编组","oriental [ˌɔ(ː)riˈentl] a.东方的;东方国家的","origin [ˈɔridʒin] n.起源,由来;出身","original [əˈridʒənəl] a.最初的;新颖的","ornament [ˈɔːnəmənt] n.装饰物;装饰","orphan [ˈɔːfən] n.孤儿","other [ˈʌðə] a.另外的;其余的","otherwise [ˈʌðəwaiz] ad.另外;要不然","ought [ɔːt] v.aux.应当,应该","ounce [auns] n.盎司,英两","our [ˈauə] pron.我们的","ours [ˈauəz] pron.我们的","ourselves [ˌauəˈselvz] pron.我们自己","out [aut] ad.出,在外;现出来","outcome [ˈautkʌm] n.结果,后果,成果","outdoor [ˈautdɔː] a.户外的,室外的","outdoors [autˈdɔːz] ad.在户外,在野外","outer [ˈautə] a.外部的,外面的","outlet [ˈautlet] n.出口,出路;排遣","outline [ˈautlain] n.轮廓;略图;大纲","outlook [ˈautluk] n.观点,看法;展望","output [ˈautput] n.产量;输出量;输出","outset [ˈautset] n.开始,开端","outside [ˈautˈsaid] n.外部;外表 a.外部的","outskirt [ˈautskəːt] n.外边,郊区","outstanding [autˈstændiŋ] a.突出的,杰出的","outward [ˈautwəd] a.外面的;向外的","outwards [ˈautwədz] ad.向外,往海外","oven [ˈʌvən] n.炉,灶;烘箱","over [ˈəuvə] prep.在…上方;超过","overall [ˈəuvərɔːl] n.工装裤 a.全面的","overcoat [ˈəuvəkəut] n.外衣,大衣","overcome [ˌəuvəˈkʌm] vt.战胜,克服","overhead [ˈəuvəhed] a.在头顶上的;架空的","overlook [ˌəuvəˈluk] vt.眺望;看漏;放任","overnight [ˈəuvəˈnait] ad.一夜;突然","overseas [ˈəuvəˈsiːz] ad.海外 a.在海外的","overtake [ˈəuvəˈteik] vt.追上,赶上;压倒","overtime [ˈəuvətaim] a.超时的,加班的","owe [əu] vt.欠;应把…归功于","owl [aul] n.猫头鹰,枭","own [əun] a.自己的 vt.有,拥有","owner [ˈəunə] n.物主,所有人","ownership [ˈəunə∫ip] n.所有(权),所有制","ox [ɔks] n.牛;公牛,阉牛","pace [peis] n.步,步速 vi.踱步","pacific [pəˈsifik] a.和平的 n.太平洋","pack [pæk] vt.捆扎;挤满 n.包","package [ˈpækidʒ] n.包裹,包,捆","packet [ˈpækit] n.小包(裹),小捆","pad [pæd] n.垫;本子 vt.填塞","page [peidʒ] n.页","pail [peil] n.桶,提桶","pain [pein] n.痛,疼痛;辛苦","painful [ˈpeinful] a.使痛的;费力的","paint [peint] vt.画;油漆 vi.绘画","painter [ˈpeintə] n.漆工,画家,绘画者","painting [ˈpeintiŋ] n.油画;绘画;着色","pair [peə] n.一对 vi.成对,配对","palace [ˈpælis] n.宫,宫殿","pale [peil] a.苍白的;浅的","palm [pɑːm] n.手掌,手心;掌状物","pan [pæn] n.平底锅,盘子","panda [ˈpændə] n.小猫熊;猫熊","pane [pein] n.窗格玻璃","panel [ˈpænl] n.专门小组;面,板","pant [pænt] n.气喘;心跳","paper [ˈpeipə] n.纸;官方文件;文章","parade [pəˈreid] n.游行;检阅 vi.游行","paradise [ˈpærədaiz] n.伊甸乐园;天堂","paragraph [ˈpærəgrɑːf] n.(文章的)段,节","parallel [ˈpærəlel] a.平行的;相同的","parcel [ˈpɑːsl] n.包裹,小包,邮包","pardon [ˈpɑːdn] n.原谅;赦免 vt.原谅","parent [ˈpeərənt] n.父亲,母亲,双亲","park [pɑːk] n.公园;停车场","parliament [ˈpɑːləmənt] n.议会,国会","part [pɑːt] n.一部分;零件;本份","partial [ˈpɑː∫əl] a.部分的;不公平的","partially [ˈpɑː∫əli] ad.部分地","participate [pɑːˈtisipeit] vi.参与/加;分享","particle [ˈpɑːtikl] n.粒子,微粒","particular [pəˈtikjulə] a.特殊的;特定的","particularly [pəˈtikjuləli] ad.特别,尤其,格外","partly [ˈpɑːtli] ad.部分地,不完全地","partner [ˈpɑːtnə] n.伙伴;搭挡;配偶","party [ˈpɑːti] n.党,党派;聚会","pass [pɑːs] vt.经过;通过;度过","passage [ˈpæsidʒ] n.通过;通路,通道","passenger [ˈpæsindʒə] n.乘客,旅客,过路人","passion [ˈpæ∫ən] n.激情,热情;爱好","passive [ˈpæsiv] a.被动的;消极的","passport [ˈpɑːspɔːt] n.护照","past [pɑːst] a.过去的 n.过去","paste [peist] n.糊,酱;浆湖","pastime [ˈpɑːstaim] n.消遣,娱乐","pat [pæt] n.&vt.&n.轻拍","patch [pæt∫] n.补钉;碎片 vt.补缀","path [pɑːθ] n.路,小道;道路","patience [ˈpei∫əns] n.忍耐,容忍,耐心","patient [ˈpei∫ənt] a.忍耐的 n.病人","pattern [ˈpætən] n.型,式样,模,模型","pause [pɔːz] n.&vi.中止,暂停","pave [peiv] vt.铺,筑(路等)","pavement [ˈpeivmənt] n.(英)人行道","paw [pɔː] n.脚爪,爪子","pay [pei] vt.支付;付给;给予","payment [ˈpeimənt] n.支付,支付的款项","pea [piː] n.豌豆;豌豆属植物","peace [piːs] n.和平;和睦;平静","peaceful [ˈpiːsful] a.和平的;安静的","peach [piːt∫] n.桃子,桃树","peak [piːk] n.山顶,巅 a.最高的","pear [peə] n.梨子,梨树","pearl [pəːl] n.珍珠;珍珠母","peasant[ˈpezənt] n.农民","pebble [ˈpebl] n.卵石,细砾","peculiar [piˈkjuːljə] a.特有的;特别的","peel [piːl] vt.剥(皮),削(皮)","peep [piːp] vi.(从缝隙中)偷看","pen [pen] n.钢笔,自来水笔","pencil [ˈpensl] n.铅笔","penetrate [ˈpenitreit] vt.穿过 vi.穿入","peninsula [piˈninsjulə] n.半岛","penny [ˈpeni] n.(英)便士;(美)分","pension [ˈpen∫ən] n.抚恤金,年金","people [ˈpiːpl] n.人民,民族;人","pepper [ˈpepə] n.胡椒,胡椒粉","per [pəː] prep.每","perceive [pəˈsiːv] vt.察觉,发觉;理解","percent [pəˈsent] n.百分之…","percentage [pəˈsentidʒ] n.百分比,百分率","perfect [ˈpəːfikt] a.完美的;完全的","perfectly [ˈpəːfiktli] ad.很,完全","perform [pəˈfɔːm] vt.履行,执行;演出","performance [pəˈfɔːməns] n.履行;演出;行为","perfume [ˈpəːfjuːm] n.香味,芳香;香料","perhaps [pəˈhæps] ad.也许,可能,多半","period [ˈpiəriəd] n.时期;学时;句号","permanent [ˈpəːmənənt] a.永久的,持久的","permanently [ˈpəːməntli] ad.永久/持久地","permission [pə(ː)ˈmi∫ən] n.允许,许可,同意","permit [pə(ː)ˈmit] vt.允许 n.执照","persist [pə(ː)ˈsist] vi.坚持,固执;持续","person [ˈpəːsn] n.人;人身;本人","personal [ˈpəːsənl] a.个人的;本人的","personnel [ˌpəːsəˈnel] n.全体人员,全体职员","perspective [pəˈspektiv] n.透视;远景;观点","persuade [pəˈsweid] vt.说服 vi.被说服","pessimistic [ˌpesiˈmistik] a.悲观的;厌世的","pet [pet] n.爱畜;宠儿 a.宠爱的","petrol [ˈpetrəl] n.(英)汽油","petroleum [piˈtrəuliəm] n.石油","phase [feiz] n.阶段;方面;相位","phenomenon [fiˈnɔminən] n.现象","philosopher [fiˈlɔsəfə] n.哲学家","philosophy [fiˈlɔsəfi] n.哲学;哲理;人生观","phone [fəun] n.电话,电话机;耳机","photograph [ˈfəutəgrɑːf;(US)-græf] n.照/相片","photographic [fəutəˈgræfik] a.摄影的,摄影用的","phrase [freiz] n.短语;习惯用语","physical [ˈfizikəl] a.物质的;物理的","physician [fiˈzi∫ən] n.医生,内科医生","physicist [ˈfizisist] n.物理学家","physics [ˈfiziks] n.物理学","piano [piˈænəu] n.钢琴","pick [pik] n.镐,鹤嘴锄","pick vt.拾,摘 vi.采摘","picnic [ˈpiknik] n.郊游,野餐 vi.野餐","picture [ˈpikt∫ə] n.画,图片 vt.画","pie [pai] n.(西点)馅饼","piece [piːs] n.碎片,块 vt.拼合","pierce [piəs] vt.剌穿 vi.穿入","pig [pig] n.猪,小猪,野猪","pigeon [ˈpidʒin] n.鸽子","pile [pail] n.堆 vt.堆叠,累积","pill [pil] n.药丸,丸剂","pillar [ˈpilə] n.柱,柱子;栋梁","pillow [ˈpiləu] n.枕头","pilot [ˈpailət] n.领航员;飞行员","pin [pin] n.针,饰针 n.别住","pinch [pint∫] vt.捏,拧,掐掉","pine [pain] n.松树,松木","pink [piŋk] n.粉红色 a.粉红色的","pint [paint] n.品脱","pioneer [ˌpaiəˈniə] n.拓荒者;先驱者","pipe [paip] n.管子,导管;烟斗","pipeline [ˈpaipˌlain] n.管道,管线","pistol [ˈpistl] n.手枪","pit [pit] n.坑,地坑;煤矿","pitch [pit∫] n.沥青","pitch [pit∫] vt.投,掷 vi.投掷","pity [ˈpiti] n.怜悯;遗憾 vt.同情","place [pleis] n.地方,地点;住所","plain [plein] n.平原 a.清楚的","plan [plæn] n.&vt.计划,打算","plane [plein] n.平面;飞机","planet [ˈplænit] n.行星","plant [plɑːnt] n.植物;工厂 vt.栽种","plantation [plænˈtei∫ən] n.种植园;栽植","plaster [ˈplɑːstə] n.灰泥;硬膏;熟石膏","plastic [plɑːstik] a.可塑的 n.塑料","plate [pleit] n.板,片,盘 vt.电镀","platform [ˈplætfɔːm] n.平台;站台;讲台","play [plei] vi.玩,游戏;演奏","player [ˈpleiə] n.游戏的人;比赛者","playground [ˈpleiraund] n.操场,运动场","pleasant [ˈplezənt] a.令人愉快的,舒适的","please [pliːz] vt.使高兴,请 vi.满意","pleasure [ˈpleʒə] n.愉快,快乐;乐事","plentiful [ˈplentiful] a.丰富的,富裕的","plenty [ˈplenti] n.丰富,充足,大量","plot [plɔt] n.小块土地 vt.密谋","plough [plau] n.犁 vt.&vi.犁,耕","pluck [plʌk] vt.采,摘;拉下 n.拉","plug [plʌg] n.塞子;插头 vt.塞","plunge [plʌndʒ] vt.使投入;使陷入","plural [ˈpluərəl] a.复数的 n.复数","plus [plʌs] prep.加,加上 a.正的","P.M. n.下午,午后","pocket [ˈpɔkit] n.衣袋 n.袖珍的","poem [ˈpəuim] n.诗,韵文,诗体文","poet [ˈpəuit] n.诗人","poetry [ˈpəuitri] n.诗,诗歌,诗作","point [pɔint] n.点;要点;细目;分","poison [ˈpɔizn] n.毒,毒药 vt.毒害","poisonous [ˈpɔiznəs] a.有毒的,有害的","pole [pəul] n.杆,柱","pole n.极(点),磁极,电极","police [pəˈliːs] n.警察;警察当局","policeman [pəˈliːsmən] n.警察","policy [ˈpɔlisi] n.政策,方针","polish [ˈpɔli∫] vt.磨光;使优美","polite [pəˈlait] a.有礼貌的;有教养的","political [pəˈlitikəl] a.政治的,政治上的","politician [pɔliˈti∫ən] n.政治家;政客","politics [ˈpɔlitiks] n.政治,政治学;政纲","pollute [pəˈluːt] vt.弄脏,污染,沾污","pollution [pəˈluː∫(ə)n] n.污染","pond [pɔnd] n.池塘","pool [puːl] n.水塘,游泳池,水池","pool n.共用物 vt.共有","poor [puə] a.贫穷的;贫乏的","pop [pɔp] n.流行音乐,流行歌曲","pop n.砰的一声,爆破声","popular [ˈpɔpjulə(r)] a.民众的;流行的","population [ˌpɔpjuˈlei∫ən] n.人口;全体居民","porch [pɔːt∫] n.门廊,入口处","pork [pɔːk] n.猪肉","porridge [ˈpɔridʒ] n.粥,麦片粥","port [pɔːt] n.港,港口","portable [ˈpɔːtəbl] a.轻便的;手提的","porter [ˈpɔːtə] n.搬运工人","portion [ˈpɔː∫ən] n.一部分;一分","portrait [ˈpɔːtrit] n.消像,画像","Portuguese [ˌpɔːtjuˈgiːz] n.葡萄牙人/语","position [pəˈzi∫ən] n.位置;职位;姿势","positive [ˈpɔzətiv] a.确定的;积极的","possess [pəˈzes] vt.占用,拥有(财产)","possession [pəˈze∫ən] n.有,所有;占有物","possibility [ˌpɔsiˈbiliti] n.可能;可能的事","possible [ˈpɔsəbl] a.可能的;可能存在的","possibly [ˈpɔsəbli] ad.可能地;也许","post [pəust] n.柱,桩,杆 vt.贴出","post n.邮政,邮寄;邮件","post n.岗位,哨所;职位","postage [ˈpəustidʒ] n.邮费,邮资","postman [ˈpəustmən] n.邮递员","postpone [pəustˈpəun] vt.延迟,推迟,延缓","pot [pɔt] n.锅,壶,罐,盆","potato [pəˈteitəu] n.马铃薯,土豆","potential [pəˈten∫(ə)l] a.潜在的 n.潜力","pound [paund] n.磅;英磅","pound vt.捣碎;舂烂;猛击","pour [pɔː(r)] vt.灌,倒 vi.倾泻","poverty [ˈpɔvəti] n.贫穷,贫困","powder [ˈpaudə] n.粉末;药粉;火药","power [ˈpauə] n.能力;力;权;幂","powerful [ˈpauəful] a.强有力的;有权威的","practical [ˈpræktikəl] a.实践的;实用的","practically [ˈpræktikəli] ad.实际上;几乎","practice [ˈpræktis] n.实践;练习;业务","practise [ˈpræktis] vt.练习,实习,训练","praise [preiz] n.赞扬,赞美 vi.赞扬","pray [prei] vt.&vi.请求;祈祷","prayer [preə] n.祈祷,祈求","precaution [priˈkɔː∫ən] n.预防;警惕","preceding [pri(ː)ˈsiːdiŋ] a.在前的;在先的","precious [ˈpre∫əs] a.珍贵的,宝贵的","precise [priˈsais] a.精确的,准确的","precision [priˈsiʒən] n.精确,精密,精密度","predict [priˈdikt] v.预言,预告,预测","preface [ˈprefis] n.序言,前言,引语","prefer [priˈfəː] vt.宁可,宁愿","preferable [ˈprefərəbl] a.更可取的,更好的","preference [ˈprefərəns] n.偏爱,优先(权)","prejudice [ˈpredʒudis] n.偏见,成见","preliminary [priˈliminəri] a.预备的,初步的","premier [priːˈmiər] n.总理,首相","preparation [ˌprepəˈrei∫ən] n.准/预备;制备","prepare [priˈpeə] vt.&vi.准备,预备","preposition [ˌprepəˈzi∫ən] n.前置词,介词","prescribe [prisˈkraib] vt.命令;处(方)","presence [ˈprezns] n.出席,到场;在","present [priˈzent] a.现在的 n.目前","present vt.赠送; 介绍; 提出","present n.礼物,赠送物","presently [ˈprezəntli] ad.一会儿;目前","preserve [priˈzəːv] vt.保护;保存;腌渍","president [ˈprezidənt] n.总统;校长;会长","press [pres] vt.压,按,揿;催促","pressure [ˈpre∫ə(r)] n.压力;压力;压,按","pretend [priˈtend] vt.假托,借口 vi.假装","pretty [ˈpriti] a.漂亮的,标致的","prevail [priˈveil] vi.胜,优胜;流行","prevent [priˈvent] vt.预防,防止;阻止","previous [ˈpriːviəs] a.先的;前的 ad.在前","previously [ˈpriːvjuːsli] ad.先前,预先","price [prais] n.价格,价钱;代价","pride [praid] n.骄傲;自豪 vt.自夸","priest [priːst] n.教士,牧师,神父","primarily [ˈpraimərili] ad.首先;主要地","primary [ˈpraiməri] a.最初的;基本的","prime [praim] a.首要的 n.春,青春","primitive [ˈprimitiv] a.原始的;粗糙的","prince [prins] n.王子,亲王","princess [prinˈses] n.公主,王妃","principal [ˈprinsip(ə)l] a.主要的 n.负责人","principle [ˈprinsəpl] n.原则,原理;主义","print [print] vt.印刷 n.印刷;正片","prior [ˈpraiə] a.在先的;优先的","prison [ˈprizn] n.监狱,监禁","prisoner [ˈpriznə] n.囚犯","private [ˈpraivit] a.私人的;私下的","privilege [ˈprivilidʒ] n.特权,优惠","prize [praiz] n.奖赏,奖金 vt.珍视","probability [ˌprɔbəˈbiliti] n.可能性;概率","probable [ˈprɔbəbl] a.或有的;大概的","probably [ˈprɔbəb(ə)li] ad.或许,大概","problem [ˈprɔbləm] n.问题;习题,问题","procedure [prəˈsiːdʒə] n.程序;手续;过程","proceed [prəˈsiːd] vi.进行;继续进行","process [prəˈses] n.过程;工序 vt.加工","procession [prəˈse∫(ə)n] n.队伍,行列","proclaim [prəˈkleim] vt.宣告,宣布;表明","produce [prəˈdjuːs] vt.生产;产生;展现","product [ˈprɔdəkt] n.产品,产物;(乘)积","production [prəˈdʌk∫ən] n.生产;产品;总产量","productive [prəˈdʌktiv] a.生产的;丰饶的","profession [prəˈfe∫ən] n.职业","professional [prəˈfe∫ənl] a.职业的 n.专业人员","professor [prəˈfesə] n.教授","profit [ˈprɔfit] n.益处;利润 vi.得益","program [ˈprəugræm] n.节目单;大纲;程序","progress [ˈprəugres] n.前进,进展;进步","progressive [prəˈgresiv] a.进步/向前进的","prohibit [prəˈhibit] vt.禁止,阻止","project [ˈprɔdʒekt] n.方案,工程 vi.伸出","prominent [ˈprɔminənt] a.实起的;突出的","promise [ˈprɔmis] n.诺言;指望 vt.允诺","promising [ˈprɔmisiŋ] a.有希望的;有前途的","promote [prəˈməut] vt.促进,发扬;提升","prompt [prɔmpt] a.及时的 vt.敦促","pronoun [ˈprəunaun] n.代名词","pronounce [prəˈnauns] vt.发…的音;宣布","pronunciation [prəˌnʌnsiˈei∫ən] n.发音(法)","proof [pruːf] n.证据;证明;校样","proper [ˈprɔpə] a.适合的;合乎体统的","properly [ˈprɔpəli] ad.适当地;彻底地","property [ˈprɔpəti] n.财产,资产;性质","proportion [prəˈpɔː∫ən] n.比,比率,部分","proportional [prəˈpɔː∫ənl] a.比例/相称的","proposal [prəˈpəuzəl] n.提议,建议;求婚","propose [prəˈpəuz] vt.提议 vi.求婚","prospect [ˈprɔspekt] n.展望;前景,前程","prosperity [prɔsˈperiti] n.繁荣;昌盛,兴旺","prosperous [ˈprɔspərəs] a.繁荣的,昌盛的","protect [prəˈtekt] vt.保护,保卫,警戒","protection [prəˈtek∫ən] n.保护,警戒","protective [prəˈtektiv] a.保护的,防护的","protein [ˈprəutiːn] n.蛋白质,朊","protest [prəˈtest] vt.&vi.&n.抗议","proud [praud] a.骄傲的;自豪的","prove [pruːv] vt.证明 vi.结果是","provide [prəˈvaid] vt.提供;装备,供给","provided [prəːˈvaidid] conj.以…为条件","province [ˈprɔvins] n.省;领域,部门","provision [prəˈviʒən] n.供应;预备;存粮","psychological [ˌsaikəˈlɔdʒikəl] a.心理(学)的","public [ˈpʌblik] a.公众的 n.公众","publication [ˌpʌbliˈkei∫ən] n.公布;出版(物)","publish [ˈpʌbli∫] vt.公布;发表;出版","pudding [ˈpudiŋ] n.布丁","puff [pʌf] n.(一)喷,(一)吹","pull [pul] vt.拉,拖;拉,拉力","pulse [pʌls] n.脉搏;脉冲,脉动","pump [pʌmp] n.泵 vt.用抽机抽","punch [pʌnt∫] vt.冲出 n.冲压机","punch vt.用拳猛击 n.拳打","punctual [ˈpʌŋktjuəl] a.严守时刻的;准时的","punish [ˈpʌni∫] vt.罚,惩罚,处罚","punishment [ˈpʌni∫mənt] n.罚,惩罚,处罚","pupil [ˈpjuːpil] n.学生,小学生","pupil n.瞳孔","puppet [ˈpʌpit] n.木偶,玩偶;傀儡","purchase [ˈpəːt∫əs] n.买,购买 vt.买","pure [pjuə] a.纯粹的;纯洁的","purely [ˈpjuəli] ad.纯粹地,完全地","purify [ˈpjuərifai] vt.使纯净,使洁净","purity [ˈpjuəriti] n.纯净;纯洁;纯度","purple [ˈpəːpl] n.紫色 a.紫的","purpose [ˈpəːpəs] n.目的;意图;效果","purse [pəːs] n.钱包,小钱袋,手袋","pursue [pəˈsjuː] vt.追赶,追踪;进行","pursuit [pəˈsjuːt] n.追赶;追求;事务","push [pu∫] vt.推,逼迫 vi.推","put [put] vt.放,摆;使处于","puzzle [ˈpʌzl] n.难题;谜 vi.使迷惑","qualify [ˈkwɔlifai] vt.使具有资格","quality [ˈkwɔliti] n.质量;品质,特性","quantity [ˈkwɔntiti] n.量,数量,分量","quarrel [ˈkwɔrəl] n.争吵,吵架,口角","quart [kɔːt] n.夸脱(=2 品脱)","quarter [ˈkwɔːtə] n.四分之一;一刻钟","quarterly [ˈkwɔːtəli] a.季度的 ad.季度地","queen [kwiːn] n.王后;女王","queer [kwiə] a.奇怪的,古怪的","question [ˈkwest∫ən] n.发问;问题;疑问","queue [kjuː] n.行列 vi.排队等候","quick [kwik] a.快的;敏捷的","quicken [ˈkwikən] vt.加快 vi.加快","quickly [ˈkwikli] ad.快,迅速","quiet [ˈkwaiət] a.寂静的;安静的","quilt [kwilt] n.被(子) ","quit [kwit] vt.离开,退出;停止","quite [kwait] ad.完全;相当;的确","quiz [kwiz] n.小型考试,测验","quotation [kwəuˈtei∫ən] n.引用;引文;报价单","quote [kwəut] vt.引用,引证;报价","rabbit [ˈræbit] n.兔子,野兔","race [reis] n.比赛,竞赛,竞争","race n.人种,种族,民族","racial [ˈrei∫əl] a.种族的,人种的","rack [ræk] n.搁物架;行李架","rack vt.使苦痛,折磨","racket [ˈrækit] n.球拍","radar [ˈreidə] n.雷达,无线电探测器","radiate [ˈreidieit] vi.发射光线;辐射","radiation [ˌreidiˈei∫ən] n.放/发射;辐射能","radio [ˈreidiəu] n.无线电;收音机","radioactive [ˈreidiəuˈæktiv] a.放射性的","radioactivity [ˈreidiəuækˈtiviti] n.放射性,放射(现象)","radish [ˈrædi∫] n.小萝卜","radium [ˈreidjəm] n.镭","radius [ˈreidjəs] n.半径","rag [ræg] n.破布,碎布,抹布","rage [reidʒ] n.(一阵)狂怒,盛怒","raid [reid] n.袭击;突然搜查","rail [reil] n.横条,横杆;铁轨","railroad [ˈreilrəud] n.铁路 vi.由铁路运输","railway [ˈreilwei] n.铁路,铁道","rain [rein] n.雨,雨水 vi.下雨","rainbow [ˈreinbəu] n.虹,彩虹","rainy [ˈreini] a.下雨的,多雨的","raise [reiz] vt.举起;引起;提高","rake [reik] n.耙子 vi.耙;搜索","range [reindʒ] n.排,行;山脉;范围","rank [ræŋk] n.排,横行;社会阶层","rapid [ˈræpid] a.快的 n.急流","rapidly [ˈræpidli] ad.迅速地","rare [reə] a.稀薄的;稀有的","rarely [ˈreəli] ad.很少,难得","rat [ræt] n.老鼠,耗子","rate [reit] n.比率;速度;价格","rather [ˈrɑːðə] ad.宁可,宁愿;相当","ratio [ˈrei∫iəu] n.比,比率","rational [ˈræ∫ənl] a.理性的;出于理性的","raw [rɔː] a.未煮过的;未加工的","ray [rei] n.光线,射线,辐射线","razor [ˈreizə] n.剃刀","reach [riːt∫] vt.抵达;伸出 vi.达到","react [riˈækt] vi.起反应;有影响","reaction [ri(ː)ˈæk∫ən] n.反应;反作用","read [riːd] vt.读,看懂 vi.读","reader [ˈriːdə] n.读者;读物,读本","readily [ˈredili] ad.乐意地;无困难地","reading [ˈriːdiŋ] n.读,阅读;读书","ready [ˈredi] a.准备好的;愿意的","real [ˈriːəl] a.真的;现实的","reality [ri(ː)ˈæliti] n.现实;真实","realize [ˈriəlaiz] vt.实现;认识到","really [ˈriəli] ad.真正地;实在","realm [relm] n.王国,国土;领域","reap [riːp] vt.&vi.收割,收获","rear [riə] n.后部,后面;背面","rear vt.抚养,培养;栽种","reason [ˈriːzn] n.理由;理性 vi.推理","reasonable [ˈriːznəbl] a.合情合理的;公道的","rebel [ˈrebəl] vi.造反 n.造反者","rebellion [riˈbeljən] n.造反;叛乱;反抗","recall [riˈkɔːl] vt.回想;叫回;收回","receipt [riˈsiːt] n.收到;收条,收据","receive [riˈsiːv] vt.收到;得到;接待","receiver [riˈsiːvə] n.收受者,收件人","recent [ˈriːsnt] a.新近的,最近的","recently [ˈriːsəntli] ad.最近,新近","reception [riˈsep∫ən] a.接待;招待会;接受","recite [riˈsait] vt.&vi.背诵,朗诵","recognition [ˌrekəgˈni∫ən] n.认出,识别;承认","recognize [ˈrekəgnaiz] vt.认识,认出;承认","recollect [ˌrekəˈlekt] vt.回忆,追忆,想起","recommend [rekəˈmend] vt.推荐,介绍;劝告","recommendation [ˌrekəmenˈdei∫ən] n.推荐,介绍;劝告","record [ˈrekərd] n.记录;履历 vt.记录","recorder [riˈkɔːdə] n.记录者;录音机","recover [riˈkʌvə] vt.重新获得;挽回","recovery [riˈkʌvəri] n.重获;痊愈,恢复","red [red] a.红色的 n.红色","reduce [riˈdjuːs] vt.减少,减小;简化","reduction [riˈdʌk∫ən] n.减少,减小,缩减","reed [riːd] n.芦苇,芦杆,芦丛","reel [riːl] n.卷轴,卷筒","refer [riˈfəː] vt.使求助于 vi.谈到","reference [ˈrefrəns] n.参考;出处;提及","refine [riˈfain] vt.&vi.精炼,提纯","reflect [riˈflekt] vt.反射;反映;思考","reflection [riˈflek∫ən] n.反射;映象;反映","reflexion [riˈflek∫ən] n.反射;映象;反映","reform [riˈfɔːm] vt.&n.改革,改良","refresh [riˈfre∫] vt.使清新 vi.恢复精神","refreshment [riˈfre∫mənt] n.茶点,点心,便餐","refrigerator [riˈfridʒəreitə] n.冰箱,冷藏库","refuge [ˈrefjuːdʒ] n.避难,庇护;庇护者","refusal [riˈfjuːzəl] n.拒绝","refuse [riˈfjuːz] vt.拒绝 vt.拒绝","refute [riˈfjuːt] vt.驳斥,反驳,驳倒","regard [riˈgɑːd] vt.把…看作;尊敬","regarding [riˈgɑːdiŋ] prep.关于","regardless [riˈgɑːdlis] ad.不顾一切地","region [ˈriːdʒən] n.地区,地带;领域","register [ˈredʒistə] n.&vt.登记,注册","regret [riˈgret] vt.懊悔;抱歉 n.懊悔","regular [ˈregjulə] a.规则的;整齐的","regularly [ˈregjuləli] ad.有规律地","regulate [ˈregjuleit] vt.管理,控制;调整","regulation [regjuˈlei∫ən] n.规则/章;管理","rehearsal [riˈhəːsəl] n.排练,排演;练习","reign [rein] n.君主统治;支配","rein [rein] n.缰绳 vi.驾驭,控制","reinforce [ˌriːinˈfɔːs] vt.增援,支援;加强","reject [riˈdʒekt] vt.拒绝;丢掉;驳回","rejoice [riˈdʒɔis] vi.欣喜,高兴","relate [riˈleit] vt.叙述;使联系","relation [riˈlei∫ən] n.关系,联系;家属","relationship [riˈlei∫ən∫ip] n.关系,联系","relative [ˈrelətiv] a.有关系的;相对的","relatively [ˈrelətivli] ad.相对地,比较地","relativity [ˌreləˈtiviti] n.相关性;相对性","relax [riˈlæks] vt.使松弛 vi.松弛","release [riˈliːs] vt.释放;放松;发表","relevant [ˈrelivənt] a.有关的,贴切的","reliability [riˌlaiəˈbiliti] n.可靠性","reliable [riˈlaiəbl] a.可靠的,可信赖的","reliance [riˈlaiəns] n.信任,信赖,信心","relief [riˈliːf] n.减轻;救济;援救","relieve [riˈliːv] vt.减轻,解除;救济","religion [riˈlidʒən] n.宗教;宗教信仰","religious [riˈlidʒəs] a.宗教的;虔诚的","reluctant [riˈlʌktənt] a.不愿的,勉强的","rely [riˈlai] vi.依赖,依靠;信赖","remain [riˈmein] vi.剩下,余留;保持","remains [riˈmeins] n.残余,余额;废墟","remark [riˈmɑːk] vt.&vi.&n.评论,谈论","remarkable [riˈmɑːkəbl] a.异常的,非凡的","remedy [ˈremidi] n.&vt.治疗;补救","remember [riˈmembə] vt.记得,想起;记住","remind [riˈmaind] vt.提醒,使想起","remote [riˈməut] a.相隔很远的;冷淡的","removal [riˈmuːvəl] n.移动;迁移;除掉","remove [riˈmuːv] vt.移动,搬开;脱掉","render [ˈrendə] vt.表示,给予;使得","renew [riˈnjuː] vt.使更新 vi.更新","rent [rent] n.租金,租 vi.出租","repair [riˈpeə] vt.&n.修理,修补","repeat [riˈpiːt] vt.重说,重做 n.重复","repeatedly [riˈpiːtidli] ad.重复地;一再","repent [riˈpent] vi.悔悟,悔改 vt.后悔","repetition [ˌrepiˈti∫ən] n.重复,反复","replace [ri(ː)ˈpleis] vt.把…放回;取代","reply [riˈplai] vi.&n.回答,答复","report [riˈpɔːt] vt.&vi.报告;汇报","reporter [riˈpɔːtə] n.记者,通讯员","represent [ˌriːpriˈzent] vt.描绘;代表;象征","representative [ˌrepriˈzentətiv] a.代表性的 n.代表","reproach [riˈprəut∫] vt.&n.责备,指责","reproduce [ˌriːprəˈdjuːs] vt.&vi.繁殖,生殖","republic [riˈpʌblik] n.共和国,共和政体","republican [riˈpʌblikən] a.共和国的","reputation [ˌrepju(ː)ˈtei∫ən] n.名誉/声;好名声","request [riˈkwest] n.&v.请求,要求","require [riˈkwaiə] vt.需要;要求,命令","requirement [riˈkwaiəmənt] n.需要;要求","rescue [ˈreskjuː] vt.&n.援救,营救","research [riˈsəːt∫] n.&vi.调查,探究","researcher [riˈsəːt∫ə(r)] n.调查者;探究者","resemble [riˈzembl] vt.像,类似","reserve [riˈzəːv] vt.储备,保留;预定","reservior n.水库;蓄水池","residence [ˈrezidəns] n.居住;驻扎;住处","resident [ˈrezidənt] a.居住的 n.居民","resign [riˈzain] vt.放弃 vi.辞职","resignation [ˌrezigˈnei∫ən] n.放弃,辞职,反抗","resist [riˈzist] vt.&vi.抵抗,抵制","resistance [riˈzistəns] n.抵抗/制;抵抗力","resistant [riˈzistənt] a.抵抗的,反抗的","resolution [ˌrezəˈljuː∫ən] n.坚决/定;决定","resolve [riˈzɔlv] vt.解决;决心 n.决心","resort [riˈzɔːt] vi.&n.求助,凭借","resource [riˈsɔːs] n.资源,物力;办法","respect [risˈpekt] n.&vt.尊敬,尊重","respectful [risˈpektful] a.恭敬的,尊重的","respective [risˈpektiv] ad. 各自的,各个的","respectively [riˈspektivli] ad.各自/分别地","respond [risˈpɔnd] vi.作答;响应","response [risˈpɔns] n.作答,回答;响应","responsibility [risˌpɔnsəˈbiliti] n.责任(心);职责","responsible [risˈpɔnsəbl] a.有责任的;尽责的","rest [rest] n.休息;安静;静止","rest n.剩余部分;其余的人","restaurant [ˈrestərənt] n.餐馆,饭店,菜馆","restless [ˈrestlis] a.不安定的,焦虑的","restore [risˈtɔː] vt.恢复;归还;修补","restrain [risˈtrein] vt.抑制,遏制;限制","restraint [risˈtreint] n.抑制;遏制;克制","restrict [risˈtrikt] vt 限制,限定,约束","restriction [risˈtrik∫ən] n.限制,限定,约束","result [riˈzʌlt] n.成果 vi.发生,结果","resume [riˈzjuːm] vt.恢复;重新开始","retain [riˈtein] vt.保持,保留,保有","retell [ˈriːˈtel] vt.再讲,重述,复述","retire [riˈtaiə] vi.退下;引退;就寝","retreat [riˈtriːt] vi.(被迫)退却,后退","return [riˈtəːn] vi.&n.回来,返回","reveal [riˈviːl] vt.展现;揭示,揭露","revenge [riˈvendʒ] vt.替…报仇 n.报仇","reverse [riˈvəːs] vt.颠倒,翻转 n.背面","review [riˈvjuː] vt.再检查 n.复习","revise [riˈvaiz] vt.修订,校订;修改","revolt [riˈvəult] vi.&n.反抗,造反","revolution [ˌrevəˈluː∫ən] n.革命;旋转,绕转","revolutionary [ˈrevəˈluː∫ənəri] a.革命的 n.革命者","reward [riˈwɔːd] n.报答;报酬 vt.报答","rhythm [ˈrið(ə)m] n.韵律,格律;节奏","rib [rib] n.肋,肋骨","ribbon [ˈribən] n.缎带,丝带;带","rice [rais] n.稻,米,饭","rich [rit∫] a.富的,丰富的","rid [rid] vt.使摆脱,使去掉","riddle [ˈridl] n.谜,谜语","ride [raid] vi.&n.骑马,乘车","rider [ˈraidə] n.骑马的人;乘车的人","ridge [ridʒ] n.脊;岭,山脉;垄","ridiculous [riˈdikjuləs] a.荒谬的,可笑的","rifle [ˈraifl] n.步枪,来复枪","right [rait] a.正确的 ad.对,正好","rigid [ˈridʒid] a.刚硬的;僵硬的","ring [riŋ] n.环形物(如圈、环等)","ring vi.鸣;按铃 n.铃声","ripe [raip] a.熟的;时机成熟的","ripen [ˈraipən] vt.使熟 vi.成熟","rise [raiz] vi.起立;升起;上涨","risk [risk] n.风险,危险,冒险","rival [ˈraivəl] n.竞争者 a.竞争的","river [ˈrivə] n.江,河,水道","road [rəud] n.路,道路,公路","roar [rɔː] vi.吼叫;呼喊 n.吼","roast [rəust] vt.&vi.烤,炙,烘","rob [rɔb] vt.&vi.抢劫;劫掠","robber [ˈrɔbə] n.强盗,盗贼","robbery [ˈrɔbəri] n.抢劫,劫掠,盗取","robe [rəub] n.长袍,长衣,浴衣","robot [ˈrəubɔt] n.机器人;自动机","rock [rɔk] vt.摇,使动摇 vi.摇","rock n.岩,岩石;石头","rocket [ˈrɔkit] n.火箭,火箭发动机","rod [rɔd] n.杆,竿,棒","role [rəul] n.角色,作用,任务","roll [rəul] vi.&vt.滚动;转动","roller [ˈrəulə] n.滚柱,滚筒,滚轴","Roman [ˈrəumən] n.古罗马人 a.罗马的","romantic [rəˈmæntik] a.浪漫的;传奇的","roof [ruːf] n.屋顶,车顶;顶","room [rum] n.房间;地位;余地","root [ruːt] n.根,根子 vi.生根","rope [rəup] n.绳,索","rose [rəuz] n.蔷薇花,蔷薇科植物","rot [rɔt] vt.烂,腐坏 n.腐烂","rotary [ˈrəutəri] a.旋转的,转动的","rotate [rəuˈteit] vi.旋转 vt.使旋转","rotation [rəuˈtei∫ən] n.旋转,转动;循环","rotten [ˈrɔtn] a.腐烂的,发臭的","rough [rʌf] a.表面不平的;粗略的","roughly [ˈrʌfli] ad.粗糙地,粗略地","round [raund] a.圆的 n.兜圈;一轮","rouse [rauz] vt.唤醒,唤起;惊起","route [ruːt] n.路,路线,路程","routine [ruːˈtiːn] n.例行公事 a.日常的","row [rau] n.(一)排,(一)行","row vt.划(船等) vi.划船","royal [ˈrɔiəl] a.王的;皇家的","rub [rʌb] vt.摩擦,擦 vi.摩擦","rubber [ˈrʌbə] n.橡皮(擦子);橡胶","rubbish [ˈrʌbi∫] n.垃圾,废物;废话","rude [ruːd] a.加工粗糙的;粗野的","rug [rʌg] n.小地毯;毛毯","ruin [ˈruːin] n.毁灭;废墟 vt.毁坏","rule [ruːl] n.统治;规定;习惯","ruler [ˈruːlə] n.统治者;尺,直尺","rumour [ˈruːmə] n.谣言,谣传,传闻","run [rʌn] vi.跑,奔;行驶;流","runner [ˈrʌnə(r)] n.赛跑的人","rural [ˈruər(ə)l] a.农村的,田园的","rush [rʌ∫] vi.冲,奔 vt.催促","Russian [ˈrʌ∫ən] a.俄罗斯的 n.俄国人","rust [rʌst] n.锈 vi.生锈,氧化","rusty [ˈrʌsti] a.生锈的;变迟钝的","sack [sæk] n.袋,麻袋;开除","sacred [ˈseikrid] a.上帝的;神圣的","sacrifice [ˈsækrifais] n.&vt.牺牲;南祭","sad [sæd] a.悲哀的,令人悲痛的","saddle [ˈsædl] n.鞍子,马鞍","sadly [ˈsædli] ad.悲痛地,悲哀地","sadness [ˈsædnis] n.悲痛,悲哀","safe [seif] a.安全的;谨慎的","safe [seif] n.保险箱","safely [ˈseifli] ad.安全地;可靠地","safety [ˈseifti] n.安全,保险","sail [seil] n.帆;船 vi.航行","sailor [ˈseilə] n.水手,海员,水兵","saint [seint] n.圣徒;基督教徒","sake [seik] n.缘故,理由","salad [ˈsæləd] n.色拉;莴苣,生菜","salary [ˈsæləri] n.薪金,薪水","sale [seil] n.卖;拍卖;销售额","salesman [ˈseilzmən] n.售货员,推销员","salt [sɔːlt] n.盐;盐类 vt.加盐于","salute [səˈluːt] n.招呼,行礼 vi.行礼","same [seim] a.同一的,相同的","sample [ˈsæmpl] n.样品;实例,标本","sand [sænd] n.沙,沙子;沙滩","sandwich [ˈsænwidʒ] n.三明治 vt.夹入","sandy [ˈsændi] n.沙的,含沙的","satellite [ˈsætəlait] n.卫星;人造卫星","satisfaction [ˌsætisˈfæk∫ən] n.满意;快事;赔偿","satisfactory [ˌsætisˈfæktəri] a.令人满意的,良好的","satisfy [ˈsætisfai] vt.满足;使满意","Saturday [ˈsætədi] n.星期六","sauce [sɔːs] n.调味汁,酱汁","saucer [ˈsɔːsə] n.茶托,浅碟","sausage [ˈsɔsidʒ] n.香肠,腊肠","save [seiv] vt.救;节省;储蓄","saving [ˈseiviŋ] n.搭救;节约;存款","saw [sɔː] n.锯子 vt.锯,锯开","say [sei] vt.说;说明;比如说","scale [skeil] n.天平,磅秤,秤","scale n.标度;比例;大小","scan [skæn] vt.细看;浏览;扫描","scar [skɑː] n.伤疤,伤痕;创伤","scarce [skeəs] a.缺乏的;希有的","scarcely [ˈskeəsli] ad.仅仅;几乎不","scare [skeə] vt.惊吓 vi.受惊","scarf [skɑːf] n.围巾,头巾;领带","scatter [ˈskætə] vt.使消散;撒;散播","scene [siːn] n.发生地点;道具","scenery [ˈsiːnəri] n.舞台布景;风景","scent [sent] n.气味,香味;香水","schedule [ˈskedʒjul] n.时间表;计划表","scheme [skiːm] n.计划,规划;诡计","scholar [ˈskɔlə] n.学者(尤指文学方面)","scholarship [ˈskɔlə∫ip] n.学业成绩;奖学金","school [skuːl] n.学校;学院;学派","science [ˈsaiəns] n.科学,科学研究","scientific [saiənˈtifik] a.科学(上)的","scientist [ˈsaiəntist] n.(自然)科学家","scissors [ˈsizəz] n.剪刀,剪子","scold [skəuld] vi.责骂 vt.申斥","scope [skəup] n.范围;余地,机会","score [skɔː] n.得分,比数,成绩","scorn [skɔːn] n.轻蔑;嘲笑 vt.轻蔑","scout [skaut] n.侦察员,侦察机","scrape [skreip] vt.&vi.&n.刮,擦","scratch [skræt∫] vt.&vi.&n.搔;抓","scream [skriːm] vi.尖叫;呼啸","screen [skriːn] n.屏;屏幕 vt.掩蔽","screw [skruː] n.螺旋,螺丝 vt.拧紧","sea [siː] n.海,海洋","seal [siːl] n.封蜡;印记 vt.封","seal n.海豹","seaman [ˈsiːmən] n.海员,水手;水兵","seaport [ˈsiːpɔːt] n.海港,港市","search [səːt∫] vt.在…中搜寻,搜查","season [ˈsiːzn] n.季,季节,时节","seat [siːt] n.座;座部 vt.使坐下","second [ˈsekənd] num.第二 a.二等的","second n.秒","secondary [ˈsekəndəri] a.第二的;次要的","secondly ad.第二(点);其次","secret [ˈsiːkrit] a.秘密的;隐蔽的","secretary [ˈsekrəteri] n.秘书;书记;大臣","section [ˈsek∫ən] n.切片;一段;部门","secure [siˈkjuə] a.安心的;安全的","security [siˈkjuəriti] n.安全,安全感","see [siː] vt.看见;遇见;看出","seed [siːd] n.种(子),籽,萌芽","seek [siːk] vt.寻找,探索;试图","seem [siːm] vi.好像,似乎","seize [siːz] vt.抓住,逮捕;夺取","seldom [ˈseldəm] ad.很少,不常,难得","select [siˈlekt] vt.&vi.选择,挑选","selection [siˈlek∫ən] n.选择,挑选;精选物","self [self] n.自我,自己","selfish [ˈselfi∫] a.自私的,利己的","sell [sel] vt.&vi.卖,销售","seller [ˈselə] n.卖者;行销货","semester [siˈmestə] n.半年;学期,半学年","semiconductor [ˈsemikənˈdʌktə] n.半导体","senate [ˈsenit] n.参议院,上院","send [send] vt.送,寄发;派遣","senior [ˈsiːnjə] a.年少的;地位较高的","sense [sens] n.感官;感觉;见识","sensible [ˈsensəbl] a.感觉得到的;明智的","sensitive [ˈsensitiv] a.敏感的;灵敏的","sentence [ˈsentəns] n.判决;句子 vt.宣判","separate [ˈsepəreit] a.分离的;个别的","separately [ˈsepərətli] ad.分离地","separation [sepəˈrei∫ən] n.分离,分开/居","September [səpˈtembə] n.九月","sequence [ˈsiːkwəns] n.连续,继续;次序","series [ˈsiəriːz] n.连续,系列;丛书","serious [ˈsiəriəs] a.严肃的;认真的","seriously [ˈsiəriəsli] ad.严肃地,认真地","servant [ˈsəːvənt] n.仆人,佣人,雇工","serve [səːv] vt.为…服务;招待","service [ˈsəːvis] n.服务;行政部门","session [ˈse∫ən] n.会议,一段时间","set [set] vt.放;安置 vi.落","setting [ˈsetiŋ] n.安装,调整;环境","settle [ˈsetl] vt.安排;安放;调停","settlement [ˈsetlmənt] n.解决;殖民(地)","seven [ˈsevən] num.七,七个(人或物) ","seventeen [ˈsevənˈtiːn] num.十七,十七个","seventh [ˈsevənθ] num.第七;七分之一","seventy [ˈsevənti] num.七十,七十个","several [ˈsevərəl] a.几个,数个","severe [siˈviə] a.严格的;严厉的","severely [siˈviəli] ad.严厉地,严格地","sew [sjuː] vt.缝制 vi.缝纫","sex [seks] n.性别,性","shade [∫eid] n.荫;遮光物 vi.荫蔽","shadow [ˈ∫ædəu] n.阴影,阴,影子","shady [ˈ∫eidi] a.成荫的,阴凉的","shake [∫eik] vt.摇,使震动 n.摇动","shall [∫æl] aux.v.将要;必须;应","shallow [ˈ∫æləu] a.浅的;浅薄的","shame [∫eim] n.羞耻,羞愧;羞辱","shampoo [∫æmˈpuː] vt.用洗发剂洗 n.洗头","shape [∫eip] n.形状;情况 vt.形成","share [∫eə] n.份;份额;股份","sharp [∫ɑːp] a.锋利的;敏锐的","sharpen [ˈ∫ɑːpən] vt.削尖,使敏锐","sharply [ˈ∫ɑːpli] ad.锐利地,敏锐地","shave [∫eiv] vt.剃,刮 vi.修面","she [∫iː] pron.(主格)她","shear [∫iə] vt.剪;剥夺 vi.剪","shed [∫ed] vt.流出;散发;脱落","shed n.棚,小屋;贷棚","sheep [∫iːp] n.羊,绵羊","sheet [∫iːt] n.被单;纸张;薄板","shelf [∫elf] n.搁板,架子","shell [∫el] n.壳;贝壳;炮弹","shelter [ˈ∫eltə] n.隐蔽处;掩蔽,庇护","shepherd [ˈ∫epəd] n.牧羊人,羊倌","shield [∫iːld] n.盾;防护物 vt.保护","shift [∫ift] vt.替换,转移 n.转换","shilling [ˈ∫iliŋ] n.先令","shine [∫ain] vi.照耀,发光 n.光","ship [∫ip] n.(大)船,海船,舰","shirt [∫əːt] n.(男式)衬衫","shiver [ˈ∫ivə] vi.颤抖,哆嗦 n.冷颤","shock [∫ɔk] n.冲击;震惊 vi.震动","shoe [∫uː] n.鞋","shoot [∫uːt] vt.发射;射中 n.发芽","shop [∫ɔp] n.商店,店铺;车间","shopkeeper [ˈ∫ɔpkiːpə(r)] n.店主","shopping [ˈ∫ɔpiŋ] n.买东西,购物","shore [∫ɔː] n.滨,岸","short [∫ɔːt] a.短的;短期的","shortage [ˈ∫ɔːtidʒ] n.不足,缺少,不足额","shortcoming [ˈ∫ɔːtkʌmiŋ] n.短处,缺点","shortly [ˈ∫ɔːtli] ad.立刻;简短地","shot [∫ɔt] n.发射;弹丸;射门","should [∫ud] aux.v.将;万一;就","shoulder [ˈ∫əuldə] n.肩,肩膀;挑起","shout [∫aut] n.&vi.呼喊,喊叫","show [∫əu] vt.给…看;表明","shower [ˈ∫auə] n.阵雨;(一)阵;淋浴","shriek [∫riːk] vi.尖声喊叫 n.尖叫声","shrink[∫riŋk] vi.收缩;缩小;退缩","shut [∫ʌt] vt.关上,闭上,关闭","shy [∫ai] a.易受惊的;害羞的","sick [sik] a.有病的;恶心的","sickness [ˈsiknis] n.疾病","side [said] n.边,旁边;一方","sideways [ˈsaidweiz] ad.斜着,斜向一边地","sigh [sai] n.&vi.叹气,叹息","sight [sait] n.视力;见;情景","sightseeing [ˈsaitsiːiŋ] n.观光,游览","sign [sain] n.符号;招牌 n.签名","signal [ˈsignl] n.信号 vi.发信号","signature [ˈsignit∫ə] n.署名,签字,签名","significance [sigˈnifikəns] n.意义,意味;重要性","significant [sigˈnifikənt] n.有意义/重要的","silence [ˈsailəns] n.沉默 vt.使沉默","silent [ˈsailənt] a.沉默的;寂静无声的","silk [silk] n.蚕丝,丝,丝织品","silly [ˈsili] a.傻的,愚蠢的","silver [ˈsilvə] n.银;银子;银器","similar [ˈsimilə] a.相似的,类似的","similarly [ˈsimiləli] ad.类似地,相似地","simple [ˈsimpl] a.简单的;朴素的","simplicity [simˈplisiti] n.简单,简易;朴素","simplify [ˈsimplifai] vt.简化,使单纯","simply [ˈsimpli] ad.简单地;朴素地","sin [sin] n.罪,罪孽 vi.犯罪","since [sins] conj.从…以来;因为","sincere [sinˈsiə] a.真诚的;真挚的","sing [siŋ] vi.&vt.唱,演唱","singer [ˈsiŋə(r)] n.歌唱家,歌手","single [ˈsiŋgl] a.单一的;独身的","singular [ˈsiŋgjulə] a.单一的;非凡的","sink [siŋk] vi.下沉;下垂;降低","sir [səː(r)] n.先生,阁下;…爵士","sister [ˈsistə] n.姐妹,姐,妹","sit [sit] vi.坐,就坐 vt.使坐","site [sait] n.地点,地基;场所","situation [ˌsitjuˈei∫ən] n.位置;处境;形势","six [siks] num.六,六个","sixteen [ˈsiksˈtiːn] num.十六,十六个","sixth [siksθ] num.第六;六分之一","sixty [ˈsiksti] num.六十,六十个","size [saiz] n.大小;体积;尺码","skate [skeit] n.冰鞋;滑冰 vi.滑冰","sketch [sket∫] n.略图;速写;概略","ski [skiː] n.滑橇 vi.滑雪","skill [skil] n.技能,技巧;熟练","skilled [skild] a.有技能的,熟练的","skillful [ˈskilful] a.灵巧的,娴熟的","skim [skim] vt.掠过,擦过;略读","skin [skin] n.皮;兽皮;外皮","skirt [skəːt] n.女裙;边缘;郊区","sky [skai] n.天,天空","slam [slæm] vt.使劲关,砰地放下","slave [sleiv] n.奴隶;苦工","slavery [ˈsleivəri] n.奴隶制度;苦役","sleep [sliːp] n.睡眠 vi.睡 vt.睡","sleepy [ˈsliːpi] a.想睡的;寂静的","sleeve [sliːv] n.袖子,袖套","slender [ˈslendə] a.细长的;微薄的","slice [slais] n.薄片,切片;部分","slide [slaid] vi.滑 vt.使滑动 n.滑","slight [slait] a.细长的;轻微的","slightly [ˈslaitli] ad.稍微,有点","slip [slip] vi.滑跤;滑落;溜","slipper [ˈslipə] n.拖鞋,便鞋","slippery [ˈslipəri] a.滑的,使人滑跤的","slit [slit] n.裂缝 vt.切开,撕开","slogan [ˈsləugən] n.标语,口号","slope [sləup] n.倾斜;斜面 vi.倾斜","slow [sləu] a.慢的;迟钝的","slowly [ˈsləuli] ad.慢慢地","slum [slʌm] n.贫民窟,贫民区","sly [slai] a.狡猾的;躲躲闪闪的","small [smɔːl] a.小的,少的;小型的","smart [smɑːt] a.巧妙的;洒脱的","smell [smel] n.嗅觉;气味 vt.嗅","smile [smail] vi.微笑 n.微笑,笑容","smog [smɔg] n.烟雾","smoke [sməuk] n.烟;抽烟 vi.冒烟","smooth [smuːð] a.平滑的;平静的","smoothly [ˈsmuːðli] ad.光滑地;平稳地","snake [sneik] n.蛇","snow [snəu] n.雪 vi.下雪","snowstorm [ˈsnəustɔːm] n.雪暴,暴风雪","snowy [ˈsnəui] a.雪的,下雪的","so [səu] ad.这样;这么;非常","soak [səuk] vt.浸,泡 vi.浸泡","soap [səup] n.肥皂","sob [sɔb] vi.&n.啜泣,呜咽","sober [ˈsəubə] a.清醒的;适度的","so-called a.所谓的,号称的","soccer [ˈsɔkə] n.英式足球","social [ˈsəu∫əl] a.社会的;社交的","socialism [ˈsəu∫əlizəm] n.社会主义","socialist [ˈsəu∫əlist] a.社会主义的","society [səˈsaiəti] n.社会;团体;社交界","sock [sɔk] n.短袜","soda [ˈsəudə] n.碳酸钠,纯碱;汽水","soft [sɔft] a.软的;柔和的","softly [ˈsɔftli] ad.柔软地;温柔地","soil [sɔil] n.泥土,土壤,土地","soil [sɔil] vt.弄脏 vi.变脏","solar [ˈsəulə] a.太阳的,日光的","soldier [ˈsəuldʒə] n.(陆军)士兵,军人","sole [səul] n.脚底,鞋底,袜底","sole [səul] a.单独的,唯一的","solely [ˈsəu(l)li] ad.单独地,唯一地","solemn [ˈsɔləm] a.庄严的;隆重的","solid [ˈsɔlid] a.固体的 n.固体","soluble [ˈsɔljubla.可溶的;可以解决的","solution [səˈljuː∫ən] n.解决,解答;溶解","solve [sɔlv] vt.解答,解释,解决","some [sʌm] a.&pron.一些,若干","somebody [ˈsʌmbədi] pron.某人,有人","somehow [ˈsʌmhau] ad.由于某种原因","someone [ˈsʌmwʌn] pron.某人,有人","something [ˈsʌmθiŋ] pron.某事,某物","sometime [ˈsʌmtaim] ad.在某一时候;从前","sometimes [ˈsʌmtaimz] ad.不时,有时","somewhat [ˈsʌm(h)wɔt] pron.一点儿 ad.有点","somewhere [ˈsʌm(h)weə] ad.在某处 n.某地","son [sʌn] n.儿子","song [sɔŋ] n.歌唱;歌曲,歌词","soon [suːn] ad.不久;早,快","sophisticated [səˈfistikeitid] a.老于世故的;高级的","sore [sɔ] a.痛的;恼火的 n.疮","sorrow [ˈsɔrəu] n.悲痛,悲哀,悲伤","sorry [ˈsɔri] a.难过的;对不起的","sort [sɔːt] n.种类;类别 vt.整理","soul [səul] n.灵魂;精神;人","sound [saund] a.健康的;完好的","sound n.声音 vi.响,发声","soup [suːp] n.汤","sour [ˈsauə] a.酸的;脾气坏的","source [sɔːs] n.河的源头;根源","south [sauθ] n.南,南方 a.南方的","southeast [ˈsauθˈiːst] n.东南 a.位于东南的","southern [ˈsʌðən] a.南方的,南部的","southwest [ˈsauθˈwest] n.西南 a.西南的","Soviet [ˈsəuviet] n.苏维埃 a.苏维埃的","sow [sau] vt.播(种) vi.播种","space [speis] n.空间;场地;空白","spacecraft [ˈspeiskrɑːft] n.航天器,宇宙飞船","spaceship [ˈspeis∫ip] n.航天飞船","spade [speid] n.铲,铁锹","span [spæn] n.跨距;一段时间","Spanish [ˈspæni∫] a.西班牙的 n.西班牙人","spare [speə] vt.节约 a.多余的","spark [spɑːk] n.火花,火星","sparkle [ˈspɑːkl] vi.发火花 vt.使闪耀","sparrow [ˈspærəu] n.麻雀","speak [spiːk] vi.说话;发言 vt.说","speaker [ˈspiːkə] n.说话者;扬声器","spear [spiə] n.矛,枪","special [ˈspe∫əl] a.特殊的;专门的","specialist [ˈspe∫əlist] n.专家","speciality [ˌspe∫iˈæliti] n.专业,特长;特产","specialize [ˈspe∫əlaiz] vi.成为…专家;专攻","specially [ˈspe∫əli] ad.专门地,特别地","specific [spiˈsifik] a.特有的;具体的","specify [ˈspesifai] vi.指定,详细说明","specimen [ˈspesimin] n.样本,标本,样品","spectacle [ˈspektəkl] n.光景,景象;眼镜","speech [spiːt∫] n.言语;演说;方言","speed [spiːd] n.快;速率 vi.快行","spell [spel] vt.拼写 vi.拼字","spelling [ˈspeliŋ] n.拼字,拼法,拼写法","spend [spend] vt.用钱,花费;度过","sphere [sfiə] n.球,圆体;范围","spider [ˈspaidə] n.蜘蛛","spill [spil] vt.使溢出 vi.溢出","spin [spin] vt.纺;使旋转 n.旋转","spirit [ˈspirit] n.精神;气魄;情绪","spiritual [ˈspiritjuəl] a.精神的,心灵的","spit [spit] vi.吐 vi.吐唾沫","splash [splæ∫] vt.&n.溅,泼,飞溅","splendid [ˈsplendid] a.壮丽的;显著的","split [split] vt.劈开 vi.被劈开","spoil [spɔil] vt.损坏,糟蹋;宠坏","sponge [spʌndʒ] n.海绵","sponsor [ˈspɔnsə] n.发起者 vt.发起","spontaneous [spɔnˈteiniəs] a.自发/本能的","spoon [spuːn] n.匙,调羹","sport [spɔːt] n.运动;运动会","sportsman [ˈspɔːtsmən] n.运动员","spot [spɔt] n.点,斑点;地点","spray [sprei] n.浪花;喷雾 vt.喷","spread [spred] vt.伸开;传播 n.传播","spring [spriŋ] vi.跳,跃 n.跳跃;泉","spring n.春天,春季","springtime [ˈspriŋtaim] n.春季,春天","sprinkle [ˈspriŋkl] n.洒,撒;小雨","spur [spəː] n.刺激物 vt.刺激","spy [spai] n.间谍,特务 vt.侦察","square [skweə] n.正方形;广场","squeeze [skwiːz] vt.&vi.榨,挤;压榨","squirrel [ˈskwirəl] n.松鼠","stab [stæb] vt.&vi.&n.刺,戳","stability [stəˈbiliti] n.稳定,稳定性,巩固","stable [ˈsteibl] a.稳定的,不变的","stable n.厩,马厩,牛棚","stack [stæk] n.堆,垛 vt.堆积","stadium [ˈsteidiəm] n.露天大型运动场","staff [stɑːf] n.工作人员;参谋","stage [steidʒ] n.舞台;戏剧;阶段","stain [stein] vt.沾污;给…着色","stair [steə] n.楼梯","staircase [ˈsteəkeis] n.楼梯,楼梯间","stake [steik] n.桩;赌金;奖品","stale [steil] n.陈腐的;走了气的","stamp [stæmp] n.戳子;邮票;标志","stand [stænd] vi.站;坐落 n.架,台","standard [ˈstændəd] n.标准 a.标准的","standpoint [ˈstændpɔint] n.立场,观点","star [stɑː] n.星;恒星;明星","stare [steə(r)] vi.盯,凝视","start [stɑːt] vi.跳起;出发;开始","startle [ˈstɑːtl] vt.使大吃一惊 n.吃惊","starve [stɑːv] vi.饿死 vt.使饿死","state [steit] n.状态;国家;州","state vt.陈述,说明,阐明","statement [ˈsteitmənt] n.陈述,声明","statesman [ˈsteitsmən] n.政治家,国务活动家","static [ˈstætik] a.静的;静态的","station [ˈstei∫ən] n.站,台,所,局","statistical [stəˈtistikəl] a.统计的,统计学的","statue [ˈstæt∫uː] n.塑像,雕像,铸像","status [ˈsteitəs] n.地位,身分","stay [stei] vi.停留;住 n.逗留","steadily [ˈstedili] ad.稳定地,不变地","steady [ˈstedi] a.稳固的 vt.使稳定","steal [stiːl] vt.偷,窍取","steam [stiːm] n.蒸汽 vi.蒸发 vt.蒸","steamer [ˈstiːmə] n.轮船,汽船","steel [stiːl] n.钢,钢铁","steep [stiːp] a.险峻的,陡峭的","steer [stiə] vt.&vi.驾驶","stem [stem] n.茎,(树)干 vi.起源","step [step] n.(脚)步;步骤 vi.走","stern [stəːn] a.严厉的;坚定的","steward [ˈstjuəd] n.乘务员,服务员","stewardess [ˈstjuːədis] n.空中小姐,女乘务员","stick [stik] n.棍,棒 vt.刺;粘贴","sticky [ˈstiki] a.粘性的;胶粘的","stiff [stif] a.硬的;僵直的","stiffen [ˈstifn] vt.使硬;使僵硬","still [stil] a.静止的 n.寂静","stimulate [ˈstimjuleit] vt.刺激,激励,激发","sting [stiŋ] vt.刺;刺痛 vi.&n.刺","stir [stəː] vt.动;拨动;激动","stitch [stit∫] n.一针;针脚 vt.缝","stock [stɔk] n.原料;库存品;股本","stocking [ˈstɔkiŋ] n.长(统)袜","stomach [ˈstʌmək] n.胃;肚子;食欲","stone [stəun] n.石,石头;宝石","stony [ˈstəuni] a.多石的;冷酷的","stool [stuːl] n.凳子","stoop [stuːp] vi.俯身;弯身 n.弯腰","stop [stɔp] vt.塞住;阻止;停止","storage [ˈstɔridʒ] n.贮藏;贮藏量","store [stɔː] n.贮藏;贮存品;商店","storey [ˈstɔːri] n.(层)楼","storm [stɔːm] n.风暴;暴(风)雨","stormy [ˈstɔːmi] a.有暴风雨的;激烈的","story [ˈstɔːri] n.故事,小说,传说","stove [stəuv] n.炉,火炉,电炉","straight [streit] a.直的;正直的 ad.直","strain [strein] vt.拉紧 vi.尽力","strange [streindʒ] a.陌生的;奇怪的","stranger [ˈstreindʒə] n.陌生人;新来者","strap [stræp] n.带子 vt.捆扎","strategy [ˈstrætidʒi] n.战略;策略","straw [strɔː] n.稻草,麦杆吸管","strawberry [ˈstrɔːbəri] n.草莓","stream [striːm] n.河;流 vi.&vt.流","street [striːt] n.街,街道;行车道","strength [streŋθ] n.力,力量,力气","strengthen [ˈstreŋθən] vt.加强,巩固","stress [stres] n.压力;重音 vt.着重","stretch [stret∫] vt.伸展 vi.伸 n.伸展","strict [strikt] a.严格的;严谨的","strictly [ˈstriktli] ad.严格地,严谨地","strike [straik] vt.&vi.打,击 n.罢工","string [striŋ] n.线,细绳;一串","strip [strip] vt.剥;夺去 n.条带","stripe [straip] n.条纹,条子","stroke [strəuk] n.打,击;鸣声;中风","stroke vt.&n.抚,摩,捋","strong [strɔŋ] a.强壮的;擅长的","strongly [ˈstrɔŋli] ad.强壮地,强烈地","structural [ˈstrʌkt∫ərəl] a.结构的,构造的","structure [ˈstrʌkt∫ə] n.结构;构造 vt.建造","struggle [ˈstrʌgl] n.&vi.斗争,奋斗","student [ˈstjuːdənt] n.学生;研究生,学者","study [ˈstʌdi] n.学习,研究 vt.学","stuff [stʌf] n.材料 vt.装,填,塞","stumble [ˈstʌmbl] vi.绊倒;犯错误","stupid [ˈstjuːpid] a.愚蠢的;感觉迟钝的","style [stail] n.风格;文体;式样","subject [ˈsʌbdʒikt] n.题目;学科;主语","submarine [sʌbməˈriːn] a.水下的 n.潜水艇","submerge [səbˈməːdʒ] vt.浸没 vi.潜入水中","submit [səbˈmit] vt.使服从 vi.服从","subsequent [ˈsʌbsikwənt] a.随后的,后来的","substance [ˈsʌbstəns] n.物质;实质;本旨","substantial [səbˈstæn∫əl] a.物质的;坚固的","substitute [ˈsʌbstitjuːt] n.代替人 vt.用…代替","subtract [səbˈtrækt] vt.减,减去,去掉","suburb [ˈsʌbəːb] n.郊区,郊外,近郊","subway[ ˈsʌbwei] n.地道;地下铁路","succeed [səkˈsiːd] vt.继…之后 vi.成功","success [səkˈses] n.成功,成就,胜利","successful [səkˈsesful] a.成功的,结果良好的","successfully [səkˈsesfuli] ad.成功地","succession [səkˈse∫ən] n.连续;继任,继承","successive [səkˈsesiv] a.连续的;接连的","such [sʌt∫] a.这样的;如此的…","suck [sʌk] vt.吸,吮,啜;吸收","sudden [ˈsʌdn] a.突然的,意外的","suddenly [ˈsʌdənli] ad.突然地","suffer [ˈsʌfə] vt.遭受;忍受;容许","sufficient [səˈfi∫ənt] a.足够的,充分的","sufficiently [səˈfi∫əntli] ad.足够地,充分地","sugar [ˈ∫ugə] n.糖","suggest [səˈdʒest] vt.建议;暗示,启发","suggestion [səˈdʒest∫ən] n.建议,意见;暗示","suit [sjuːt] n.起拆,诉讼 vt.适合","suitable [ˈsjuːtəbl] a.合适的;适宜的","sulphur [ˈsʌlfə] n.硫(磺),硫黄","sum [sʌm] n.总数;金额 vi.共计","summarize [ˈsʌməraiz] vt.概括/述,总结","summary [ˈsʌməri] n.摘要,概要,一览","summer [ˈsʌmə] n.夏,夏季","sun [sʌn] n.太阳,日","Sunday [ˈsʌndi] n.星期日,礼拜日","sunlight [ˈsʌnlait] n.日光,阳光","sunny [ˈsʌni] a.阳光充足的;快活的","sunrise [ˈsʌnraiz] n.日出(时分)","sunset [ˈsʌnset] n.日落(时分)","sunshine [ˈsʌn∫ain] n.(直射)日光,阳光","super [ˈsjuːpə] a.极好的,超级的","superficial [sjuːpəˈfi∫əl] a.表面的;肤浅的","superior [sjuːˈpiəriə] a.较高的;优越的","supermarket [ˈsjuːpəˌmɑːkit] n.超级市场","supper [ˈsʌpə] n.晚饭,晚餐","supplement [ˈsʌplimənt] n.&vt.增补,补充","supply [səˈplai] vt.&n.供给,供应","support [səˈpɔːt] vt.支撑;支持;供养","suppose [səˈpəuz] vt.猜想;假定;让","supreme [sjuːˈpriːm] a.最高的;最大的","sure [∫uə] a.确信的;确实的","surely [ˈ∫uəli] a.确实;稳当地","surface [ˈsəːfis] n.地面,表面;外表","surgeon [ˈsəːdʒən] n.外科医师;军医","surgery [ˈsəːdʒəri] n.外科,外科手术","surname [ˈsəːneim] n.姓","surprise [səˈpraiz] vt.使惊奇;突然袭击","surprising [səˈpraiziŋ] a.惊人/出人意外的","surprisingly ad.惊人地","surrender [səˈrendə] vt.交出 vi.投降","surround [səˈraund] vt.围,围绕,圈住","surroundings [səˈraundiŋz] n.周围的事物,环境","survey [səːˈvei] vt.俯瞰;检查;测量","survive [səˈvaiv] vt.幸免于 vi.活下来","suspect [səsˈpekt] vt.怀疑 vi.疑心","suspend [səsˈpend] vt.吊,悬;推迟","suspicion [səsˈpi∫ən] n.怀疑,疑心,猜疑","sustain [səsˈtein] vt.支撑;供养;忍受","swallow [ˈswɔləu] n.燕子","swallow vt.&vi.吞下,咽下","swamp [swɔmp] n.沼泽,沼泽地","swan [swɔn] n.天鹅","swarm [swɔːm] n.一大群 vi.密集","sway [swei] vi.摇动 vt.摇;摇动","swear [sweə] vt.宣(誓) vi.诅咒","sweat [swet] n.汗 vi.出汗","sweater [ˈswetə] n.厚运动衫,毛线衫","sweep [swiːp] vt.扫;刮起;扫过","sweet [swiːt] a.甜的;愉快的","swell [swel] vi.膨胀;隆起;增长","swift [swift] a.快的;反应快的","swim [swim] vi.游,游泳;眼花","swing [swiŋ] vi.摇摆;回转 n.摇摆","Swiss [swis] a.瑞士的 n.瑞士人","switch [swit∫] n.开关;转换 vt.转换","sword [sɔːd] n.剑,刀","symbol [ˈsimbəl] n.象征;符号,记号","sympathetic [ˌsimpəˈθetik] a.同情的;和谐的","sympathize [ˈsimpəθaiz] vi.同情/感,共鸣","sympathy [ˈsimpəθi] n.同情;一致,同感","synthetic [sinˈθeti] a.综合的;合成的","system [ˈsistəm] n.系统,体系;制度","systematic(al) [ˌsistiˈmætik] a.有系统/计划的","table [ˈteibl] n.桌子;餐桌;项目表","tablet [ˈtæblit] n.碑,匾;药片","tag [tæg] n.附加语;标签","tail [teil] n.尾巴;末尾部分","tailor [ˈteilə] n.裁缝 vt.裁制衣服","take [teik] vt.拿;抓;拿走;吃","tale [teil] n.故事,传说","talent [ˈtælənt] n.天才;才能;人才","talk [tɔːk] vi.讲话 vt.谈论","tall [tɔːl] n.高的,身材高的","tame [teim] a.驯服的;顺从的","tan [tæn] n.棕褐色 a.棕黄色的","tank [tæŋk] n.坦克;大容器,槽","tap [tæp] vt.&vi.&n.轻叩","tap n.塞子;龙头 vt.开发","tape [teip] n.线带;磁带,录音带","target [ˈtɑːgit] n.靶,标的;目标","task [tɑːsk] n.任务,工作,作业","taste [teist] vt.尝;尝到 n.味觉","tax [tæks] n.税,税款;负担","taxi [ˈtæksi] n.出租汽车","tea [tiː] n.茶;茶叶;茶树","teach [tiːt∫] vt.讲;教育 vt.教书","teacher [ˈtiːt∫ə] n.教师,老师,先生","teaching [ˈtiːt∫iŋ] n.教学,讲授;教导","team [tiːm] n.队,组","tear [tiə] n.眼泪,泪珠","tear vt.撕开,撕裂","technical [ˈteknikəl] a.技术的,工艺的","technician [tekˈni∫(ə)n] n.技术员,技师","technique [tekˈniːk] n.技术,技巧;技能","technology [tekˈnɔlədʒi] n.工艺学,工艺,技术","tedious [ˈtiːdiəs] a.冗长乏味的,沉闷的","teenager [ˈtiːnˌeidʒə] n.青少年","telegram [ˈteligræm] n.电报","telegraph [ˈteligrɑːf] n.电报机;电报","telephone [ˈtelifəun] n.电话 vi.打电话","telescope [ˈteliskəup] n.望远镜","television [ˈteliviʒən] n.电视;电视机","tell [tel] vt.讲述;吩咐;辨别","temper [ˈtempə] n.韧度;心情,情绪","temperature [ˈtemprit∫ə(r)] n.温度;体温","temple [ˈtempl] n.圣堂,神殿,庙宇","temporary [ˈtempərəri] a.暂时的,临时的","tempt [tempt] vt.引诱,诱惑;吸引","temptation [tempˈtei∫ən] n.诱惑,引诱","ten [ten] num.十,十个","tenant [ˈtenənt] n.承担人,房客,佃户","tend [tend] vt.照管,照料,护理","tend vi.走向,趋向;倾向","tendency [ˈtendənsi] n.趋向,趋势,倾向","tender [ˈtendə] a.嫩的;脆弱的","tennis [ˈtenis] n.网球,网球运动","tense [tens] n.时态,时","tense a.拉紧的,绷紧的","tent [tent] n.帐篷","tenth [tenθ] num.第十;十分之一","term [təːm] n.期;学期;条件;词","terminal [ˈtəːminl] a.末端的 n.末端","terrible [ˈterəbl] a.可怕的;极度的","terrific [təˈrifik] a.可怕的;极大的","territory [ˈteritəri] n.领土,版图;领域","terror [ˈterə] n.恐怖,惊骇","test [test] n.&vt.试验;检验","text [tekst] n.原文,本文;课文","textbook [ˈtekstbuk] n.课本,教科书","textile [ˈtekstail] n.纺织品 a.纺织的","than [ðæn] conj.(比较级)比","thank [θæŋk] vt.谢谢,感谢 n.感谢","that [ðæt] a.那 pron.那 ad.那样","the [ðə] art.(定冠词)这,那","theatre [ˈθiətə(r)] n.戏院;戏剧;教室","their [ðeə] pron.他(她、它)们的","theirs [ðeəz] pron.他(她)们的东西","them [θem] pron.(宾格)他们","themselves [ðəmˈselvz] pron.他们自己","then [ðen] ad.当时;然后;那么","theoretical [θiəˈretikəl] a.理论(上)的","theory [ˈθiəri] n.理论;学说;意见","there [ðeə] ad.在那里;在那点上","thereby [ˈðeəˈbai] ad.因此,从而,由此","therefore [ˈðeəfɔː] ad.因此,所以","thermometer [θəˈmɔmitə(r)] n.温度计,寒暑表","these [ðiːz] a.&pron.这些","they [ðei] pron.(主格)他(她)们","thick [θik] a.厚的;密的;浓","thickness [ˈθiknis] n.厚(度);密(度)","thief [θiːf] n.窃贼,偷窃犯","thin [θin] a.薄的;淡的 vi.变薄","thing [θiŋ] n.物;用品;事;情况","think [θiŋk] vt.想;想要;认为","third [θəːd] num.第三;三分之一","thirdly [ˈθəːdli] ad.第三","thirst [θəːst] n.渴,口渴;渴望","thirsty [ˈθəːsti] a.渴的;渴望的","thirteen [ˈθəːˈtiːn] num.十三,十三个","thirty [ˈθəːti] num.三十,三十个","this [ðis] a.这;今 pron.这","thorn [θɔːn] n.刺,棘;荆棘;蒺藜","thorough [ˈθʌrə] a.彻底的;详尽的","those [ðəuz] pron.那些","though [ðəu] conj.虽然 ad.可是","thought [θɔːt] n.思想;思维;想法","thoughtful [ˈθɔːtful] a.沉思的;体贴的","thousand [ˈθauzənd] num.千,千个 n.无数","thread [θred] n.线;丝;螺纹;头绪","threat [θret] n.威胁,恐吓,凶兆","threaten [ˈθretn] vt.&vi.威胁,恐吓","three [θriː] num.三,三个","thrill [θril] n.一阵激动","thrive [θraiv] vi.兴旺,繁荣,旺盛","throat [θrəut] n.咽喉,喉咙;嗓音","throne [θrəun] n.宝座,御座;王位","throng [θrɔŋ] n.群,人群 vt.挤满","through [θruː] prep.穿过 ad.从头到尾","throughout [θru(ː)ˈaut] prep.遍及 ad.到处","throw [θrəu] vt.投,掷,抛,扔","thrust [θrʌst] vt.插,刺 n.插;讽刺","thumb [θʌm] n.(大)拇指","thunder [ˈθʌndə] n.雷 vi.打雷 vt.吼出","Thursday [ˈθəːzdi] n.星期四","thus [ðʌs] ad.如此,这样;因而","tick [tik] n.滴答声;记号","ticket [ˈtikit] n.票,券;纲领;传票","tide [taid] n.潮,潮汐;潮流","tidy [ˈtaidi] a.整洁的;整齐的","tie [tai] n.领带;联系 vt.系","tiger [ˈtaigə] n.虎","tight [tait] a.紧的;紧身的","till [til] prep.conj.直到…为止","timber [ˈtimbə] n.木材,木料","time [taim] n.时间;时机;次,回","timetable [ˈtaimteib(ə)l] n.时间表,时刻表","timid [ˈtimid] a.胆怯的;羞怯的","tin [tin] n.锡;罐头","tiny [ˈtaini] a.微小的,极小的","tip [tip] n.梢,末端,尖,尖端","tip vt.轻击 vi.给小费","tire [ˈtaiə] vi.疲劳,累;厌倦","tired [ˈtaiəd] a.疲劳的;厌倦的","tissue [ˈtisjuː] n.薄绢;薄纸;组织","title [ˈtaitl] n.标题,题目;称号","to [tuː] prep.到,向,达到","toast [təust] n.烤面包 vt.烘,烤","toast n.祝酒;祝酒词","tobacco [təˈbækəu] n.烟草,烟叶","today [təˈdei] ad.在今天;现在","toe [təu] n.脚趾,足尖","together [təˈgeðə] ad.共同,一起","toilet [ˈtɔilit] n.厕所,盥洗室,浴室","tolerance [ˈtɔlərəns] n.忍受,容忍;公差","tolerate [ˈtɔləreit] vt.忍受,容忍,宽恕","tomato [təˈmɑːtəu] n.番茄,西红柿","tomb [tuːm] n.坟,冢","tomorrow [təˈmɔrəu] ad.在明天 n.明天","ton [tʌn] n.吨;大量","tone [təun] n.音;腔调;声调","tongue [tʌŋ] n.舌,舌头;语言","tonight [təˈnait] ad.在今夜 n.今夜","too [tuː] ad.也,还;太,过分","tool [tuːl] n.工具,器具,用具","tooth [tuːθ] n.牙齿","top [tɔp] n.顶;首位 a.顶的","topic [ˈtɔpik] n.题目,论题,话题","torch [tɔːt∫] n.火炬,火把;手电筒","torrent [ˈtɔrənt] n.奔流,激流,洪流","tortoise [ˈtɔːtəs] n.龟,乌龟","torture [ˈtɔːt∫ə] n.拷问;折磨 vt.拷打","toss [tɔːs] vt.&vi.扔,抛,掷","total [ˈtəutl] a.总的 vi.合计,总共","touch [tʌt∫] vt.触摸;触动 n.触","tough [tʌf] a.坚韧的;健壮的","tour [tuə] n.&vi.旅行,游历","tourist [ˈtuərist] n.旅游者,观光者","toward(s) [təˈwɔːd] prep.向;对于;接近","towel [ˈtauəl n.毛巾,手巾","tower [ˈtauə] n.塔 vi.屹立,高耸","town [taun] n.镇,市镇,城镇","toy [tɔi] n.玩具,玩物","trace [treis] n.痕迹;丝毫 vt.跟踪","track [træk] n.行踪;路径;轨道","tractor [ˈtræktə] n.拖拉机;牵引车","trade [treid] n.贸易;职业 vi.交易","tradition [trəˈdi∫ən] n.传统,惯例","traditional [trəˈdi∫ən(ə)l] a.传统的,惯例的","traffic [ˈtræfik] n.交通,通行;交通量","tragedy [ˈtrædʒidi] n.悲剧;惨事,惨案","trail [treil] n.痕迹;小径 vt.跟踪","train [trein] vt.培养 n.列车;队列","training [ˈtreiniŋ] n.训练,锻炼,培养","traitor [ˈtreitə] n.叛徒,卖国贼","tram [træm] n.(有轨)电车","tramp [træmp] n.流浪者,游民","transfer [trænsˈfəː] vt.转移;调动 vi.转移","transform [trænsˈfɔːm] vt.改变/造;变换","transformation [ˌtrænsfəˈmei∫ən] n.变化;改造;转变","transformer [trænsˈfɔːmə(r)] n.变压/转换器","transistor [trænˈsistə] n.晶体管","translate [trænsˈleit] vt.翻译,译 vt.翻译","translation [trænsˈlei∫ən] n.翻译;译文/本","transmission [trænzˈmi∫ən] n.传送;传动;发射","transmit [trænzˈmit] vt.传送,传达;发射","transparent [trænsˈpeərənt] a.透明的;易识破的","transport [trænsˈpɔːt] vt.运输 n.运输","transportation [ˌtrænspɔːˈtei∫ən] n.运输,运送,客运","trap [træp] n.陷阱;诡计 vt.诱骗","travel [ˈtrævl] vi.&vi.&n.旅行","tray [trei] n.(浅)盘,托盘,碟","treason [ˈtriːzn] n.谋反,通敌,叛国罪","treasure [ˈtreʒə] n.财富;珍宝 vt.珍视","treat [triːt] vt.对待;处理 n.款待","treatment [ˈtriːtmənt] n.待遇;治疗,疗法","treaty [ˈtriːti] n.条约;协议,协定","tree [triː] n.树","tremble [ˈtrembl] vi.发抖,哆嗦;摇动","tremendous [triˈmendəs] a.极大的,非常的","trend [trend] vi.伸向;倾向 n.倾向","trial [ˈtraiəl] n.试,试验;审判","triangle [ˈtraiæŋgl] n.三角(形)","tribe [traib] n.部落,宗族","trick [trik] n.诡计;窍门 vt.哄骗","trifle [ˈtraifl] n.小事,琐事;少许","trim [trim] a.整齐的 vt.使整齐","trip [trip] vi.绊;失足 vt .绊倒","triumph [ˈtraiəmf] n.凯旋;胜利 vi.成功","troop [truːp] n.军队;一群,大量","tropical [ˈtrɔpikl] a.热带的","trouble [ˈtrʌbl] n.烦恼;困难 vi.烦恼","troublesome [ˈtrʌblsəm] a.令人烦恼的;麻烦的","trousers [ˈtrauzəz] n.裤子,长裤","truck [trʌk] n.卡车,载重汽车","true [truː] a.真的;忠实的","truly [truːli] ad.真正地;忠实地","trumpet [ˈtrʌmpit] n.喇叭,小号","trunk [trʌŋk] n.树干;大衣箱,皮箱","trust [trʌst] n.信任 vt.相信;委托","truth [truːθ] n.真理;真实;真实性","try [trai] vt.试;审问 vi.尝试","tub [tʌb] n.桶,盆,浴缸,浴盆","tube [ˈtjuːb] n.管;电子管,显像管","tuck [tʌk] vt.折短,卷起;塞","Tuesday [ˈtjuːzdi] n.星期二","tuition [tjuːˈi∫ən] n.教,教诲;学费","tumble [ˈtʌmbl] vi.摔倒,跌倒;打滚","tune [tjuːn] n.调子;和谐 vt.调谐","tunnel [ˈtʌnl] n.隧道,坑道,地道","turbine [ˈtəːbain] n.叶轮机,汽轮机","turbulent [ˈtəːbjulənt] a.骚动的,骚乱的","turkey [ˈtəːki] n.火鸡;火鸡肉","turn [təːn] vt.转;翻 vi.转动","turning [ˈtəːniŋ] n.旋转;变向;转弯处","turnip [ˈtəːnip] n.萝卜,芜菁","tutor [ˈtjuːtə] n.家庭教师;导师","twelfth[twelfθ] num.第十二","twelve[twelv] num.十二,十二个","twentieth [ˈtwentiiθ] num.第二十","twenty [ˈtwenti] num.二十,二十个","twice [twais] ad.两次,两倍","twin [twin] a.孪生的 n.孪生儿","twinkle [ˈtwiŋkl] vi.闪烁,闪耀","twist [twist] vt.捻;拧 vi.&n.扭弯","two [tuː] num.二,两个","type [taip] n.型,类型 vi.打字","typewriter [ˈtaipraitə] n.打字机","typhoon[taiˈfuːn] n.台风","typical[ˈtipikəl] a.典型的,代表性的","typist [ˈtaipist] n.打字员","tyre [ˈtaiə] n.轮胎,车胎","ugly [ˈʌgli] a.丑陋的;可怕的","ultimate [ˈʌltimit] a.最后的,最终的","ultimately [ˈʌltimətli] ad.最终,最后","umbrella [ʌmˈbrelə] n.伞,雨伞","unable [ˈʌnˈeibl] a.不能的,不会的","unbearable [ʌnˈbeərəbl] a.难堪的,忍受不了的","uncertain [ʌnˈsəːtn] a.无常的;不确定的","uncle [ˈʌŋkl] n.伯父,叔父,舅父","uncomfortable [ʌnˈkʌmfətəbl] a.不舒服的;不自在的","unconscious [ʌnˈkɔn∫əs] a.不省人事的","uncover [ʌnˈkʌvə] vt.揭开…的盖子","under [ˈʌndə] prep.在…下面;低于.","undergo [ˌʌndəˈgəu] vt.经历,经受,忍受","undergraduate [ˌʌndəˈgrædjuit] n.大学肆业生","underground [ˈʌndəgraund] a.地下的;秘密的","underline [ˌʌndəˈlain] vt.划线于…之下","underneath [ˌʌndəˈniːθ] ad.在下面,在底下","understand [ˌʌndəˈstænd] vt.懂;获悉 vi.懂得","understanding [ˌʌndəˈstændiŋ] n.理解;理解力;协定","undertake [ˌʌndəˈteik] vt.从事;承担;保证","undertaking [ˌʌndəˈteikiŋ] n.任务,事业;许诺","undo [ˈʌnˈduː] vt.解开,打开;取消","undoubtedly [ʌnˈdautidli] ad.无容置疑,肯定地","uneasy [ʌnˈiːzi] a.心神不安的,忧虑的","unexpected [ˈʌniksˈpektid] a.想不到的,意外的","unfair [ˈʌnˈfeə] a.不公平的,不公正的","unfortunate [ʌnˈfɔːt∫ənit] a.不幸的;可取的","unfortunately [ʌnˈfɔːtjunətli] ad.不幸地","unhappy [ʌnˈhæpi] a.不幸福的,不快乐的","uniform [ˈjuːnifɔːm] a.一样的 n.制服","union [ˈjuːnjən] n.联合;团结;协会","unique [juːˈniːk] a.唯一的,独一无二的","unit [ˈjuːnit] n.单位;单元;部件","unite [ju(ː)ˈnait] vi.联合 vt.使联合","unity [ˈjuːniti] n.单一;统一;团结","universal [ˌjuːniˈvəːsəl] a.宇宙的;普遍的","universe [ˈjuːnivəːs] n.宇宙,世界","university [ˌjuːniˈvəːsiti] n.大学,综合性大学","unjust [ˈʌnˈdʒʌst] a.非正义的;不公平的","unkind [ʌnˈkaind] a.不仁慈的,不和善的","unknown [ˈʌnˈnəun] a.不知道的;未知的","unless [ʌnˈles] conj.除非,如果不","unlike [ˈʌnˈlaik] a.不同的 prep.不象…","unlikely [ʌnˈlaikli] a.未必的,未必可能的","unload [ˈʌnˈləud] vt.卸(货) vi.卸货","unlucky [ʌnˈlʌki] a.不幸的;不吉的","unnecessary [ʌnˈnesisəri] a.不必要的,多余的","unpleasant [ʌnˈpleznt] a.令人不快的,讨厌的","unsatisfactory[ˈʌnsætisˈfæktəri] a.不能令人满意的","unstable [ˈʌnˈsteibl] a.不稳固的;不稳定的","unsuitable [ʌnˈsuːtəb(ə)l] a.不合适的,不适宜的","until [ʌnˈtil] prep&conj.直到…为止","unusual [ʌnˈjuːʒuəl] a.不平常的;独特的","unusually [ʌnˈjuːʒəli] a.不平常地,非常","unwilling [ˈʌnˈwiliŋ] a.不愿意的","up [ʌp] ad.向上;起床,起来","upon [əˈpɔn] prep.在…上;在…旁","upper [ˈʌpə] a.上面的;地位较高的","upright [ˈʌpˈrait] a.垂直的;正直的","upset [ʌpˈset] vt.弄翻,打翻,倾覆","upside-down [ˈʌpsaidˈdaun] a.颠倒的,乱七八糟的","upstairs [ˈʌpˈsteəz] ad.在楼上 a.楼上的","up-to-date [ˈʌptəˈdeit] a.直到最近/现代的","upward [ˈʌpwəd] a.向上的,上升的","upwards [ˈʌpwədz] ad.趋向上升;以上","urge [əːdʒ] vt.推进;催促 n.冲动","urgent [ˈəːdʒənt] a.紧急的;强求的","us [ʌs] pron.(宾格)我们","usage [ˈjuːsidʒ] n.使用,对待;惯用法","use [juːs] vt.用;耗费 n.用","used [juːst] vi.过去常常","used a.旧的;习惯于…的","useful [ˈjuːsful] a.有用的,有益的","useless [ˈjuːslis] a.无用的,无价值的","user [ˈjuːzə] n.用户,使用者","usual [ˈjuːʒuəl] a.通常的;平常的","usually [ˈjuːʒuəli] ad.通常","utility [juːˈtiliti] n.效用,有用,实用","utilize [juːˈtilaiz] vt.利用","utmost [ˈʌtməust] a.最远的 n.极限","utter [ˈʌtə] a.完全的,彻底的","utter vt.发出,说,讲","vacant [ˈveikənt] a.空的;未被占用的","vacation [veiˈkei∫ən] n.假期,休假","vacuum [ˈvækjuəm] n.真空;真空吸尘器","vague [veig] a.模糊的,含糊的","vain [vein] a.徒劳的;自负的","valid [ˈvælid] a.有效的;正当的","valley [ˈvæli] n.(山)谷,溪谷;流域","valuable [ˈvæljuəbl] a.值钱的;有价值的","value [ˈvæljuː] n.价值;价格 vt.评价","van [væn] n.大篷车,运货车","vanish [ˈvæni∫] vi.突然不见,消失","vanity [ˈvæniti] n.虚荣心,虚夸","vapour [ˈveipə] n.汽,蒸气","variable [ˈveəriəbl] a.易变的 n.变量","variation [ˌveəriˈei∫ən] n.变化,变动;变异","variety [vəˈraiəti] n.多样化;种类;变种","various [ˈveəriəs] a.各种各样的,不同的","vary [ˈveəri] vt.改变;使多样化","vase [veis] n.瓶,花瓶","vast [vɑːst] a.巨大的;大量的","vegetable [ˈvedʒitəbl] n.植物;蔬菜","vehicle [ˈviːikl] n.车辆,机动车","veil [veil] n.面纱,面罩;遮蔽物","velocity [viˈlɔsiti] n.速度,速率","velvet [ˈvelvit] n.丝绒,天鹅绒","venture [ˈvent∫ə] n.&vi.冒险 vt.敢于","verb [vəːb] n.动词","verify [ˈverifai] vt.证实,查证;证明","version [ˈvəː∫(ə)n; (US) ˈvərʒn] n.译文;说法;改写本","vertical [ˈvəːtik(ə)l] a.垂直的,竖式的","very [ˈveri] ad.很;完全 a.真的","vessel [ˈvesl] n.容器;船,飞船;管","vest [vest] n.汗衫;背心;内衣","veteran [ˈvetərən] n.老兵,老手","vex [veks] vt.使烦恼,使恼火","via [ˈvaiə] prep.经过;通过","vibrate [vaiˈbreit] vt.使颤动 vi.颤动","vibration [vaiˈbrei∫ən] n.颤动,振动;摆动","vice [vais] n.罪恶;恶习;缺点","vice n.(老)虎钳","victim [ˈviktim] n.牺牲者,受害者","victorious [vikˈtɔːriəs] a.胜利的,得胜的","victory [ˈviktəri] n.胜利,战胜","video [ˈvidiəu] a.电视的 n.电视","view [vjuː] n.看;视力;风景","viewpoint [ˈvjuːˌpɔint] n.观点,看法,见解","vigorous [ˈvigərəs] a.朝气蓬勃的","village [ˈvilidʒ] n.乡村,村庄","vine [vain] n.葡萄树","vinegar [ˈvinigə] n.醋","violence [ˈvaiələns] n.猛烈,激烈;暴力","violent[ˈvaiələnt] a.猛烈的;狂暴的","violet [ˈvaiəlit] n.紫罗兰","violin [ˌvaiəˈlin] n.小提琴","virtually [ˈvəːtjuəli] ad.实际上,事实上","virtue [ˈvəːtjuː] n.善;美德;优点","visible [ˈvizəbl] a.可见的,看得见的","vision[ˈviʒən] n.视;想象力;梦幻","visit [ˈvizit] vt.&n.访问,参观","visitor [ˈvizitə] n.访问者;游客","visual [ˈvizjuəl] a.看的;看得见的","vital [ˈvaitl] a.生命的;有生命力的","vitamin [ˈvaitəmin] n.维生素,维他命","vivid [ˈvivid] a.鲜艳的;生动的","vocabulary [vəˈkæbjuləri] n.词汇表;词汇,语汇","voice [vɔis] n.说话声;意见;语态","volcano [vɔlˈkeinəu] n.火山","volleyball [ˈvɔlibɔːl] n.排球,排球运动","volt [vəult] n.伏特,伏","voltage [ˈvəultidʒ] n.电压","volume [ˈvɔljuːm] n.卷,册;容积;音量","voluntary [ˈvɔləntəri; (US) -teri] a.自/志愿的","vote [vəut] n.选举,投票,表决","voyage [ˈvɔiidʒ] n.&vi.航海,航空","wage [weidʒ] n.工资,报酬","wage vt.开展(运动)","waggon [ˈwægən] n.四轮运货马车","waist [weist] n.腰,腰部","wait [weit] vi.等,等候 n.等待","waiter [ˈweitə] n.侍者,服务员","wake [weik] vi.醒,醒来 vt.唤醒","waken [ˈweikən] vi.醒来 vt.弄醒","walk [wɔːk] vi.&n.走,步行","wall [wɔːl] n.墙,壁,围墙,城墙","wallet [ˈwɔlit] n.钱包,皮夹子","wander [ˈwɔndə] vi.漫游;迷路;离题","want [wɔnt] vt.要 n.需要;缺乏","war [wɔː] n.战争;冲突,斗争","warm [wɔːm] a.温暖的;热烈的","warmth [wɔːmθ] n.暖和,温暖;热烈","warn[wɔːn] vt.警告 vi.发生警告","wash [wɔ∫] vt.洗;冲出 vi.洗涤","waste [weist] n.浪费;废物;垃圾","watch [wɔt∫] vt.&vi.观看 n.手表","water [ˈwɔːtə] n.水 vt.使湿,灌溉","waterfall [ˈwɔːtəfɔːl] n.瀑布","waterproof [ˈwɔːtəpruːf] a.不透水/防水的","wave [weiv] n.波;波涛 vi.波动","wavelength [ˈweivleŋθ] n.波长","wax [wæks] n.蜡,蜂蜡","way [wei] n.路;路线;方向","we [wiː] pron.(主格)我们","weak [wiːk] a.弱的;软弱的","weaken [ˈwiːkən] vt.削弱 vi.变弱","weakness [ˈwiːknis] n.虚弱,软弱;弱点","wealth [welθ] n.财富,财产;丰富","wealthy [ˈwelθi] a.富的,富裕的","weapon [ˈwepən] n.武器,兵器","wear [wiə] vt.穿着,戴;磨损","weary [ˈwiəri] a.疲倦的 vt.使疲乏","weather [ˈweðə] n.天气","weave [wiːv] vt.织,编 vi.纺织","wedding [ˈwediŋ] n.婚礼","Wednesday [ˈwenzdei] n.星期三","weed [wiːd] n.杂草,野草 vi.除草","week [wiːk] n.星期,周","weekday [ˈwiːkdei] n.周日,工作日","weekend [wiːkˈend] n.周末,周末假期","weekly [ˈwiːkli] a.每周的 ad.每周","weep [wiːp] vi.哭泣,流泪","weigh [wei] vt.称…的重量;掂量","weight [weit] n.重;砝码;重担","welcome [ˈwelkəm] int.&n.&vt.欢迎","weld [weld] vt.&n.焊接,熔接","welfare [ˈwelfeə] n.幸福,福利","well [wel] n.井","well ad.好;完全地 int.嘿","well-known a.众所周知的,出名的","west [west] n.西;西洋 a.西方的","western [ˈwestən] a.西方的,西部的","westward [ˈwestwəd] a.向西的 ad.向西","wet [wet] a.湿的;下雨的","what [(h)wɔt] pron.什么 a.什么","whatever [wɔtˈevə] pron.无论什么","wheat [wiːt] n.小麦","wheel [wiːl] n.轮,车轮","when [(h)wen] ad.什么时候;当…时","whenever [(h)wenˈevə] conj.无论何时,每当","where [(h)weə] ad.在哪里 pron.哪里","wherever [(h)weərˈevə] ad.究竟在哪里","whether [ˈ(h)weðə] conj.是否","which [(h)wit∫] pron.哪一个 a.哪一个","whichever [(h)wit∫ˈevə] a.无论哪个/些","while [(h)wail] conj.当…的时候;而","whilst [wailst] conj.&n.当…的时候","whip [(h)wip] vt.鞭笞;搅打 n.鞭子","whirl [(h)wəːl] vt.使回旋 vi.&n.回旋","whisky [ˈ(h)wiski] n.威士忌酒","whisper [ˈ(h)wispə] vt.低声地讲 vi.低语","whistle [(h)wisl] n.口哨 vi.吹口哨","white [(h)wait] a.白的 n.白色","whitewash [ˈ(h)waitwɔ∫] vt.粉刷,涂白","who [huː] pron.谁;…的人","whoever [huːˈevə(r)] pron.谁;无论谁","whole [həul] a.完整的 n.全部","wholly [ˈhəuli] ad.完全地,全部","whom [huːm] pron.(宾格)谁","whose [huːz] pron.谁的;哪个人的","why [(h)wai] ad.为什么","wicked [ˈwikid] a.坏的;令人厌恶的","wide [waid] a.宽阔的 ad.全部地","widely [ˈwaidli] ad.广,广泛","widen [ˈwaidn] vt.加宽 vi.变宽","widespread [ˈwaidspred] a.分布广/普遍的","widow [ˈwidəu] n.寡妇","width [widθ] n.宽阔,广阔;宽度","wife [waif] n.妻子","wild [waild] a.野生的;野蛮的","will [wil] aux.v.将要,会;愿","willing [ˈwiliŋ] a.愿意的,心甘情愿的","win [win] vi.获胜,赢 vt.赢得","wind [waind] n.风;气息,呼吸","wind vt.绕,缠绕 vi.卷曲","window [ˈwindəu] n.窗子,窗户,窗口","wine [wain] n.葡萄酒,果酒","wing [wiŋ] n.翼,翅膀,翅","winner [ˈwinə] n.获胜者,优胜者","winter [ˈwintə] n.冬天,冬季","wipe [waip] vt.&n.揩,擦","wire [ˈwaiə] n.金属线;电缆;电信","wireless [ˈwaiəlis] a.不用电线的,无线的","wisdom [ˈwizdəm] n.智慧,才智;名言","wise [waiz] a.有智慧的,聪明的","wish [wi∫] vt.祝;想要 n.希望","wit [wit] n.智力,才智,智能","with [wið] prep.和…一起;具有","withdraw [wiðˈdrɔː] vt.收回;撤回 vi.撤退","within [wiˈðin] prep.在…里面","without [wiðˈaut] prep.无,没有,不","withstand [wiðˈstænd] vt.抵挡,反抗","witness [ˈwitnis] n.证据;证人 vt.目击","wolf [wulf] n.狼","woman [ˈwumən] n.妇女,女人,女性","wonder [ˈwʌndə] n.惊异,惊奇;奇迹","wonderful [ˈwʌndəful] a.惊人的;极好的","wood [wud] n.树林,森林;木头","wooden [ˈwudn] a.木制的;呆板的","wool [wul] n.羊毛;毛线,绒线","woollen [ˈwulin] a.羊毛制的,毛线的","word [wəːd] n.词;话;消息;语言","work [wəːk] n.工作;职业 vi.工作","worker [ˈwəːkə] n.工人;工作者,人员","workman [ˈwəːkmən] n.工人/匠,劳动者","workshop [ˈwəːk∫ɔp] n.车间,工场;创作室","world [wəːld] n.世界;世人;世间","world-wide [ˈwəːldwaid] a.遍及全球的","worm [wəːm] n.虫,蠕虫","worry [ˈwʌri] vt.使烦恼 vi.发愁","worse [wəːs] a.更坏的 ad.更坏","worship [ˈwəː∫ip] n.礼拜;崇拜 vt.崇拜","worst [wəːst] a.最坏的 ad.最坏地","worth [wəːθ] a.值…的 n.价值","worthless [ˈwəːθlis] a.无价值的,无用的","worthwhile [ˈwəːðˈ(h)wail] a.值得花时间的","worthy [ˈwəːði] a.有价值的;值得的","would [wud] aux.v.将;愿;总是","wound [wuːnd] n.创伤,伤 vt.使受伤","wrap [ræp] vt.裹,包,捆 n.披肩","wreath [riːθ] n.花环,花圈,花冠","wreck [rek] n.失事;残骸 vt.破坏","wrist [rist] n.腕,腕关节","write [rait] vt.书写;写 vi.写","writer [ˈraitə] n.作者,作家,文学家","writing [ˈraitiŋ] n.书写,写;著作","wrong[rɔŋ] a.错误的 ad.错,不对","X-ray [ˈeksˈrei] n.X 射线,X 光","yard n.院子,庭院;场地","yard [jɑːd] n.码","yawn [jɔːn] vi.打呵欠 n.呵欠","year [jəː] n.年;年年","yearly [ˈjəːli] a.每年的 ad.一年一度","yell [jel] vi.叫喊","yellow [ˈjeləu] a.黄(色)的 n.黄(色)","yes [jes] ad.是,是的","yesterday [ˈjestədi] n.&ad.昨天,昨日","yet [jet] ad.还;已经 conj.而","yield [jiːld] vt.&vi.出产 n.产量","you [juː] pron.你,你们","young [jʌŋ] a.年轻的 n.青年们","your [jɔː] pron.你的,你们的","yours [jɔːz] pron.你们的(东西)","yourself [jɔːˈself] pron.你自己;你亲自","youth [juːθ] n.青春;青年们;青年","youthful [ˈjuːθful] a.年轻的,青年的","zeal [ziːl] n.热心,热情,热忱","zealous [ˈzeləs] a.热心的,热情的","zebra [ˈziːbrə] n.斑马","zero [ˈziərəu] n.零;零点,零度","zone [zəun] n.地区,区域,范围","zoo [zuː] n.动物园");

	var max = 4612;
	var min = 0;
  var cd = 500; //修改弹出单词的时间间隔。
  var bottom = 400;
  var right = 500;
  var x_color ="#" + ('00000' + (Math.random() * 0x1000000 << 0).toString(16)).substr(-6);

  var month = new Date().getMonth() +1
  var day = new Date().getDate()
  //偶数日期 会根据月份和日期调整max、min的值,从当前的月任务(360个单词)中取48个单词作为一天的任务。
  if((day & 1) != 1 ){
    max = (month*360 - 360) + day*24
    min = max -48
    console.log("范围:"+min+ "--" +max)
  }
  //5的倍数,回顾复习
  if((day % 5) == 0){
    max = (month*360 - 360) + day*24
    min = max - 60
    console.log("范围:"+min+ "--" +max)
   }

	var a_idx = parseInt(Math.random() * (max - min + 1) + min);

  var cs = 1;
	var dsq1;
	var dbclk = 1;

	var count2 = function() {
			if (cs <= 1 && 1 == dbclk) {
				cs++;
				var $i = $("<span/>").text(a[a_idx]);
				a_idx = parseInt(Math.random() * (max - min + 1) + min);

				$i.css({
					"z-index": 99999,
          "bottom": bottom,
					"right": right,
					"position": "fixed",
					"color": x_color,
					"font-size": "30px",
          "font-weight":"bold",
					"text-shadow": "0 0 3px white"
				});
				$("body").first().append($i);

				dsq1 = setTimeout(function() {

					$i.animate({
            "right": right + 10,
						"font-size": "35px",
						"opacity": 1
					}, 1000); //单词上移的速度(时间)
					$i.delay(1000).animate({ //暂停1秒
            "right": right,
            "font-size": "35px",
						"opacity": 0.7
					}, 500, function() {
						$i.remove();
						cs--
					})
				}, 500);
				$i.on({
					mouseover: function() {
						if (1 == dbclk) {
							cs = 1000;
							$i.stop(true);
							clearTimeout(dsq1);
						}
					},
					dblclick: function() {
						$i.css({
							"position": "fix",
							});
						$i.trigger("mouseout")
					},
					mouseout: function() {
						if (1 == dbclk) {
							$i.animate({
								"opacity": 0.7
							}, 500, function() {
								$i.remove();
								cs = 1
							})
						}
					}
				})
			}
			return count2
		}
	setInterval(count2(), cd)
})();

在这里插入图片描述

 • 3
  点赞
 • 2
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值