ZOJ Problem Set - 1004 Anagrams by Stack

/*
以下是一段很烂很差的代码,简单的DFS 却 坑死人。对栈的处理不够熟悉。
比起班上某位女牛的代码 相差太大了。
回溯你妹的!回溯的东西都是他妈的参数。
用数来记录比用一开始做的string做的容易理解的多。
对某些恶心的片段那也是为了AC被迫写的!
龙哥 我对自己无语了!
加大对搜索的练习!
*/

#include <iostream>
#include <queue>
#include <stack>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
char tch[100],cotch[100];
char src[100],aim[100];
stack <char> q;
stack <char> s;

int total;

void dfs(int pos,int tlen,int cotlen,char tmp)// tmp 这里记录的是每次从栈推出的字符,所以要在参数里体现
{
  
  int i,cot;
  if(pos == total) {

    while(!s.empty()) {tch[tlen++] = s.top();q.push(s.top());cotch[cotlen++] = 'o';s.pop();}
    cot = 0;
    for(i = 0;i < tlen;i ++) {if(aim[i] == tch[i]) cot++;} if(cot == tlen){
    for(i = 0;i < cotlen;i ++) cout<<cotch[i]<<" ";cout<<endl;}
    while(!q.empty()){tlen --;cotlen --;s.push(q.top());q.pop();}
    return ;
  }
  else
  {
    if(pos < total)
    {
        s.push(src[pos]);
        cotch[cotlen ++] = 'i';
        dfs(pos+1,tlen,cotlen,tmp);
        s.pop();
        cotlen --;

    }
    if(!s.empty())
    {
        tmp = s.top();
        s.pop();cotch[cotlen ++] = 'o';tch[tlen ++] = tmp;
        dfs(pos,tlen,cotlen,tmp);
        s.push(tmp);
        cotlen --; tlen --;
    }

  }
}
int main()
{
  //freopen("a.txt","r",stdin);
  while(cin>>src)
  {
    cin>>aim;
    cout<<"["<<endl;
    while(!s.empty()) s.pop();
    while(!q.empty()) q.pop();
    total = strlen(src);
    s.push(src[0]);
    cotch[0] = 'i';
    dfs(1,0,1,'#');
    cout<<"]"<<endl;
  }
  return 0;
}

阅读更多
文章标签: string
个人分类: 搜索
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭