[BZOJ3197][Sdoi2013]assassin(树形DP+树同构+二分图最优匹配)

关于树同构,有一个神奇的性质:
一棵树的重心只有 1 1 个或 2 个,如果有 2 2 个(记为 u v v ),那么一定有边 (u,v) ,而此时可以断开边 (u,v) ( u , v ) ,新建一个节点,分别向 u u v 建边,这样新建的节点就是重心。上面所说的性质是:如果有两棵树,强制以重心为根,那么这两棵树同构当且仅当形成的两棵有根树同构。
而两棵有根树(分别以 u u v)同构,当且仅当 u u v 的度数相同,
并且设 u u 的子节点集合为 sonu={x1,x2,...,xm}
v v 的子节点集合为 sonv={y1,y2,...,ym}
存在一个 1 1 m 的排列 P P 使得对于每个 i ,满足以 xi x i 为根的子树与以 yPi y P i 为根的子树同构。
回到原问题。根据性质,可以先找出树的重心,然后强制以重心为根,做一次树形 DP:
f[x][y] f [ x ] [ y ] :使 x x 的子树和 y 的子树启动情况同构的最小代价。其中 x x y 必须深度相同且子树同构。
转移当然是从 x x y 的子树转移。也就是找到一个合法的,最优的子树匹配,使得满足条件:
(1)如果 x x 的一个子树 u y y 的一个子树 v 进行匹配,那么 u u 的子树和 v 的子树必须同构。
(2) u u v 匹配的代价为 f[u][v] f [ u ] [ v ] ,必须最小化 f[u][v] ∑ f [ u ] [ v ]
显然,关键在于条件(2)。而条件(2)是一个最小权和完备匹配问题,用 KM / 费用流可以求得。
现在还剩下最后一个问题,那就是,如何判断深度相同的两个子树 u u v 是否同构。
Hash 大法好!
也就是为每个子树定义一个 Hash 函数,如果 u u v 的 Hash 值相等,那么 u u 的子树和 v 的子树同构。
具体地,构造这个 Hash 函数的方法是:
将子树内的所有节点按照 Hash 值从大到小排序,那么 Hash 函数为:

H(u)=((A×H(son[u]1))×p+H(son[u]2))×p+... H ( u ) = ( ( A × H ( s o n [ u ] 1 ) ) × p + H ( s o n [ u ] 2 ) ) × p + . . .

调了 37 遍,最后才发现 KM 写挂了
代码:

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define For(i, a, b) for (i = a; i <= b; i++)
#define Edge(u) for (int e = adj[u], v; e; e = nxt[e])
using namespace std;
inline int read() {
  int res = 0; bool bo = 0; char c;
  while (((c = getchar()) < '0' || c > '9') && c != '-');
  if (c == '-') bo = 1; else res = c - 48;
  while ((c = getchar()) >= '0' && c <= '9')
    res = (res << 3) + (res << 1) + (c - 48);
  return bo ? ~res + 1 : res;
}
typedef long long ll;
const int N = 805, M = N << 1, INF = 0x3f3f3f3f;
int n, ecnt, nxt[M], adj[N], go[M], st[N], ed[N], dis[N], pyz[N], lpf[N],
Root = -1, Root0 = -1, tot, cnt, mo[N], ox[N], f[N][N], fa[N], dep[N];
vector<int> edg[N];
ll has[N], orz[N];
struct cyx {
  int n, val[N][N], tox[N], ex[N], ey[N], orz[N];
  bool visx[N], visy[N];
  bool dfs(int u) {
    int v; visx[u] = 1; For (v, 1, n) {
      if (visy[v] || val[u][v] == -1) continue;
      int t = val[u][v] - ex[u] - ey[v]; if (t == 0) {
        visy[v] = 1; if (!tox[v] || dfs(tox[v]))
          return tox[v] = u, 1;
      }
      else orz[v] = min(orz[v], t);
    }
    return 0;
  }
  int solve() {
    if (n == 0) return 0;
    int i, j; For (i, 1, n) tox[i] = 0;
    For (i, 1, n) {
      ey[i] = 0; ex[i] = INF; For (j, 1, n)
        if (val[i][j] != -1) ex[i] = min(ex[i], val[i][j]);
    }
    For (i, 1, n) {
      For (j, 1, n) orz[j] = INF; int cnt = 0; while (1) {
        For (j, 1, n) visx[j] = visy[j] = 0;
        if (dfs(i)) break; int mind = INF; For (j, 1, n)
          if (!visy[j]) mind = min(mind, orz[j]);
        For (j, 1, n) {
          if (visx[j]) ex[j] += mind;
          if (visy[j]) ey[j] -= mind;
          else orz[j] -= mind;
        }
      }
    }
    int ans = 0; For (i, 1, n) ans += ex[i] + ey[i]; return ans;
  }
} km;
void add_edge(int u, int v) {
  nxt[++ecnt] = adj[u]; adj[u] = ecnt; go[ecnt] = v;
  nxt[++ecnt] = adj[v]; adj[v] = ecnt; go[ecnt] = u;
}
int dfs(int u, int fu) {
  fa[u] = fu; dis[u] = 0; pyz[u] = u; Edge(u) {
    if ((v = go[e]) == fu) continue; dfs(v, u);
    if (2 + dis[v] > dis[u]) dis[u] = 2 + dis[v], pyz[u] = pyz[v];
  }
  return pyz[u];
}
void calcHash(int u, int fu) {
  dep[u] = dep[fu] + 1;
  has[u] = 14221; Edge(u) if ((v = go[e]) != fu) calcHash(v, u);
  int i; tot = 0; Edge(u) if ((v = go[e]) != fu) orz[++tot] = has[v];
  sort(orz + 1, orz + tot + 1); For (i, 1, tot)
    has[u] = (has[u] * 4481 % 1060469 ^ orz[i]) % 1060469;
  has[u] = has[u] * 20707 % 1060469;
}
bool comp(int u, int v) {return has[u] < has[v];}
bool comp2(int u, int v) {
  if (dep[u] != dep[v]) return dep[u] > dep[v]; return has[u] < has[v];
}
int DP() {
  int i, j, k; For(i, 1, n) lpf[i] = i; sort(lpf + 1, lpf + n + 1, comp2);
  for (k = 1; k <= n;) {
    int nx = k; while (nx <= n && dep[lpf[k]] == dep[lpf[nx]]
      && has[lpf[k]] == has[lpf[nx]]) nx++;
    For (i, k, nx - 1) For (j, k, nx - 1) {
      int u = lpf[i], v = lpf[j], sb = 0; km.n = 0;
      for (int e = adj[u]; e; e = nxt[e])
        if (dep[go[e]] == dep[u] + 1) km.n++;
      for (int e = adj[u]; e; e = nxt[e]) if (dep[go[e]] == dep[u] + 1) {
        sb++; int sp = 0; for (int r = adj[v]; r; r = nxt[r])
          if (dep[go[r]] == dep[v] + 1) {
            km.val[sb][++sp] = has[go[e]] == has[go[r]]
              ? f[go[e]][go[r]] : -1;
          }
      }
      f[u][v] = km.solve() + (st[u] != ed[v]);
    }
    k = nx;
  }
  return f[Root][Root];
}
int main() {
  int i, j, x, y, d; n = read(); For (i, 1, n - 1)
    x = read(), y = read(), edg[x].push_back(y),
    edg[y].push_back(x), add_edge(x, y);
  For (i, 1, n) st[i] = read(); For (i, 1, n) ed[i] = read();
  x = dfs(1, 0); y = dfs(x, 0); Root = y; d = dis[x] >> 1;
  For (i, 1, d >> 1) Root = fa[Root]; if (d & 1) Root0 = fa[Root];
  if (Root0 != -1) {
    ecnt = 0; memset(adj, 0, sizeof(adj));
    For (i, 1, n) {
      int tmp = edg[i].size(); For (j, 0, tmp - 1)
        if (i < edg[i][j] && !(i == Root && edg[i][j] == Root0) &&
          !(i == Root0 && edg[i][j] == Root)) add_edge(i, edg[i][j]);
    }
    add_edge(++n, Root); add_edge(n, Root0); Root = n;
  }
  calcHash(Root, 0); printf("%d\n", DP());
  return 0;
}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页