C语言 十进制转换成二进制转换方法,以及指定位反转
#include <stdio.h>
char * itbs(int n,char * ps);
void show_bstr(char * str);
int inver_end(int number,int bits);
void main(){
      char bin_str[8*sizeof(int)+1];
	  int number;
	  while((scanf("%d",&number))==1){
			itbs(number,bin_str);
			show_bstr(bin_str);
			putchar('\n');
			number=inver_end(number,4);
			show_bstr(itbs(number,bin_str));
	  }
}

char * itbs(int n,char * ps){
	int i;
	static int size=8*sizeof(int);
	for(i=size-1;i>=0;i--,n>>=1){
		ps[i]=(01&n)+'0';//掩码,加上'0'的ASCII码编码可以完成该转换
	}
	ps[size]='\0';
	return ps;
}

void show_bstr(char * str){
	int i=0;
	while(str[i]){
		putchar(str[i]);
		if(++i%4==0&&str[i])
			putchar(' ');
	}
}

//指定位反转
int inver_end(int number,int bits){
	int mask=0;
	int bitval=1;
	while(bits-->0){
		mask|=bitval;
		bitval<<=1;
	}
	return number^mask;
}

 结果:

阅读更多
文章标签: c语言 linux 算法
个人分类: c linux 算法
想对作者说点什么? 我来说一句

十进制ip地址转二进制c语言实现

2015年01月04日 1021B 下载

c语言实现八进制转十进制

2010年08月02日 10KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

C语言 十进制转换成二进制转换方法,以及指定位反转

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭