localtime_r的替代实现

struct tm * my_localtime_r(const time_t *srctime,struct tm *tm_time)
{
    long int n32_Pass4year,n32_hpery;
 
    // 每个月的天数  非闰年
    const static char Days[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
   
    // 一年的小时数
    const static int ONE_YEAR_HOURS = 8760; // 365 * 24 (非闰年)
 
    //计算时差8*60*60 固定北京时间
    time_t time = *srctime;
    time=time+28800;
    tm_time->tm_isdst=0;
    if(time < 0)
    {
    time = 0;
    }

    //取秒时间
    tm_time->tm_sec=(int)(time % 60);
    time /= 60;
   
    //取分钟时间
    tm_time->tm_min=(int)(time % 60);
    time /= 60;
   
    //计算星期
    tm_time->tm_wday=(time/24+4)%7;
   
    //取过去多少个四年,每四年有 1461*24 小时
    n32_Pass4year=((unsigned int)time / (1461L * 24L));
   
    //计算年份
    tm_time->tm_year=(n32_Pass4year << 2)+70;
   
    //四年中剩下的小时数
    time %= 1461L * 24L;
   
    //计算在这一年的天数
    tm_time->tm_yday=(time/24)%365;

    //校正闰年影响的年份,计算一年中剩下的小时数
    for (;;)
    {
        //一年的小时数
        n32_hpery = ONE_YEAR_HOURS;
       
        //判断闰年
        if ((tm_time->tm_year & 3) == 0)
        {
            //是闰年,一年则多24小时,即一天
            n32_hpery += 24;
        }

        if (time < n32_hpery)
        {
            break;
        }

        tm_time->tm_year++;
        time -= n32_hpery;
    }

    //小时数
    tm_time->tm_hour=(int)(time % 24);

    //一年中剩下的天数
    time /= 24;

    //假定为闰年
    time++;

    //校正润年的误差,计算月份,日期
    if ((tm_time->tm_year & 3) == 0)
    {
        if (time > 60)
        {
            time--;
        }
        else
        {
            if (time == 60)
            {
                tm_time->tm_mon = 1;
                tm_time->tm_mday = 29;
                return tm_time;
            }
        }
    }

    //计算月日
    for (tm_time->tm_mon = 0;Days[tm_time->tm_mon] < time;tm_time->tm_mon++)
    {
        time -= Days[tm_time->tm_mon];
    }

    tm_time->tm_mday = (int)(time);
    return tm_time;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试