Jenkins构建时间Poll Scm的设置

每15分钟构建一次:H/15 * * * *   或*/5 * * * *


每天8点构建一次:0 8 * * *


每天8点~17点,两小时构建一次:0 8-17/2 * * *


周一到周五,8点~17点,两小时构建一次:0 8-17/2 * * 1-5


每月1号、15号各构建一次,除12月:H H 1,15 1-11 *


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页