DM642 VP口输入口 YUV FIFO 的疑问

DM642 VP 输入口 的YUV FIFO的分配

 

如果输入视频是 BT656的YUV422 那么转成 YUV420 是这么转的吗?

 

 

void yuv422to420( char *frameIn[], char *frm_out[],
                  int width, int height)
{
    char *pSrcY = frameIn[0];
    char *pSrcU = frameIn[1];
    char *pSrcV = frameIn[2];

    char *pDestY = frm_out[0];
    char *pDestU = frm_out[1];
    char *pDestV = frm_out[2];

    unsigned int id;
    unsigned int i;

    for( i = 0; i < height; i++)
    {
        id = DAT_copy(pSrcY + (i * 720), int_mem_temp, 720);
        id = DAT_copy(int_mem_temp,      pDestY + (i * 720),  720);
        DAT_wait(id);
    }

    for( i = 0; i < (height >> 1); i++)
    {
        id = DAT_copy(pSrcU + (i * 720), int_mem_temp, 360);
        id = DAT_copy(int_mem_temp,      pDestU + (i * 360),  360);
        DAT_wait(id);
    }

    for( i = 0; i < (height >> 1); i++)
    {
        id = DAT_copy(pSrcV + (i * 720), int_mem_temp, 360);
        id = DAT_copy(int_mem_temp,      pDestV + (i * 360),  360);
        DAT_wait(id);
    }

    return ;

 

 

为什么YUV422 里 U、V分量的周期是720了呢?

不是应该是360的吗?为Y分量的1/2

阅读更多
文章标签: 360 bt
想对作者说点什么? 我来说一句

DM642VP口驱动,Vp口驱动程序

2008年10月19日 175KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭