【PAT乙级】1028 人口普查(20)

版权声明: https://blog.csdn.net/yuquan87/article/details/80686104

某城镇进行人口普查,得到了全体居民的生日。现请你写个程序,找出镇上最年长和最年轻的人。

这里确保每个输入的日期都是合法的,但不一定是合理的——假设已知镇上没有超过200岁的老人,而今天是2014年9月6日,所以超过200岁的生日和未出生的生日都是不合理的,应该被过滤掉。

输入格式:

输入在第一行给出正整数N,取值在(0, 10^5^];随后N行,每行给出1个人的姓名(由不超过5个英文字母组成的字符串)、以及按“yyyy/mm/dd”(即年/月/日)格式给出的生日。题目保证最年长和最年轻的人没有并列。

输出格式:

在一行中顺序输出有效生日的个数、最年长人和最年轻人的姓名,其间以空格分隔。

输入样例:

5
John 2001/05/12
Tom 1814/09/06
Ann 2121/01/30
James 1814/09/05
Steve 1967/11/20

输出样例:

3 Tom John
我最先想到的解题思路是排序算法,符合年龄的进入vector,然后排序输出就可以了,代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

struct people{
	int year, month, day;
	string name;
};
bool cmp(people p1, people p2)
{
	if (p1.year != p2.year)
		return p1.year < p2.year;
	else if (p1.month != p2.month)
		return p1.month < p2.month;
	else
		return p1.day < p2.day;
}
int main()
{
	int n,tmpye,tmpmon,tmpday;
	string na;
	people tmpperson;
	vector <people> person;
	cin >> n;
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cin >> na;
		scanf("%d/%d/%d", &tmpye, &tmpmon, &tmpday);
		tmpperson.name = na;
		tmpperson.year = tmpye;
		tmpperson.month = tmpmon;
		tmpperson.day = tmpday;
		if (tmpye < 1814 || (tmpye == 1814 && tmpmon < 9) || (tmpye == 1814 && tmpmon == 9 && tmpday < 6) || tmpye > 2014 || (tmpye == 2014 && tmpmon > 9) || (tmpye == 2014 && tmpmon == 9 && tmpday > 6))
			continue;
		else
			person.push_back(tmpperson);
	}
	sort(person.begin(), person.end(), cmp);
	cout<<person.size();
	if(person.size()!=0)
	  cout<< " "<<person.front().name <<" "<<person.back().name;
	return 0;
}

但是这样的话比较麻烦,我们只需要找出最大最小的年龄就可以了,所以删减后的代码如下:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int maxyear = 9999, maxmonth = 9999, maxday = 9999;
	int minyear = 0, minmonth = 0, minday = 0;
	int n,tmpye,tmpmon,tmpday,count=0;
	string na,minname,maxname;
	cin >> n;
	for (int i = 0; i < n; i++){
		cin >> na;
		scanf("%d/%d/%d", &tmpye, &tmpmon, &tmpday);
		if (tmpye < 1814 || (tmpye == 1814 && tmpmon < 9) || (tmpye == 1814 && tmpmon == 9 && tmpday < 6) || tmpye > 2014 || (tmpye == 2014 && tmpmon > 9) || (tmpye == 2014 && tmpmon == 9 && tmpday > 6))
			continue;
		else{
			count++;
			if (tmpye > minyear || (tmpye == minyear&&tmpmon > minmonth) || (tmpye == minyear&&tmpmon == minmonth&&tmpday > minday))
			{
				minyear = tmpye; minmonth = tmpmon; minday = tmpday; minname = na;
			}
			if (tmpye < maxyear || (tmpye == maxyear&&tmpmon < maxmonth) || (tmpye == maxyear&&tmpmon == maxmonth&&tmpday < maxday))
			{
				maxyear = tmpye; maxmonth = tmpmon; maxday = tmpday; maxname = na;
			}
		}
	}
	cout << count;
	if (count!=0)
		cout<<" " << maxname <<" "<< minname;
	return 0;
}


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页