hdu1285(记录拓扑排序板子)

版权声明:转载带上我的名字哦 https://blog.csdn.net/zezzezzez/article/details/79981501
Problem Description
有N个比赛队(1<=N<=500),编号依次为1,2,3,。。。。,N进行比赛,比赛结束后,裁判委员会要将所有参赛队伍从前往后依次排名,但现在裁判委员会不能直接获得每个队的比赛成绩,只知道每场比赛的结果,即P1赢P2,用P1,P2表示,排名时P1在P2之前。现在请你编程序确定排名。
 

Input
输入有若干组,每组中的第一行为二个数N(1<=N<=500),M;其中N表示队伍的个数,M表示接着有M行的输入数据。接下来的M行数据中,每行也有两个整数P1,P2表示即P1队赢了P2队。
 

Output
给出一个符合要求的排名。输出时队伍号之间有空格,最后一名后面没有空格。

其他说明:符合条件的排名可能不是唯一的,此时要求输出时编号小的队伍在前;输入数据保证是正确的,即输入数据确保一定能有一个符合要求的排名。
 

Sample Input
4 3 1 2 2 3 4 3
 

Sample Output
1 2 4 3
 

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<set>
#include<functional>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define inf 0x3f3f3f3f
struct node
{
  int v;
  int nextt;
//  friend bool operator<(node a,node b)
//  {
//    return a.v>b.v;
//  }
}e[1005];
priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >q;
int n,m;
int r;
int first[505],in[505],z[505];
void add(int x,int y)
{
  e[r].v=y;
  e[r].nextt=first[x];
  first[x]=r++;
}
int k;
void tp()
{
  while(!q.empty())
  {
    q.pop();
  }
  node x;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(in[i]==0)
      q.push(i);
  }
  k=0;
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.top();
    q.pop();
    z[k++]=u;
    in[u]--;
    for(int i=first[u];i!=-1;i=e[i].nextt)
    {
      int x=e[i].v;
      in[x]--;
      if(in[x]==0)
        q.push(x);
    }
  }
}
int main()
{
  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  {
    int a,b;
    r=0;
    memset(first,-1,sizeof(first));
    memset(in,0,sizeof(in));
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
      scanf("%d%d",&a,&b);
      add(a,b);
      in[b]++;
    }
    tp();
    printf("%d",z[0]);
    for(int i=1;i<k;i++)
      printf(" %d",z[i]);
    printf("\n");
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试