MQTT协议之HTTP方式发布接收消息

官方参看文档:
HTTP GET 接收主题请求协议和响应协议
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzau.doc/ts21230_.htm
HTTP POST 发布主题请求协议和响应协议
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzau.doc/ts21220_.htm
HTTP DELETE 订阅主题请求协议和响应协议
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzau.doc/ts21240_.htm
请求响应头各个字段的含义的讲解
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzau.doc/ts21250_.htm
响应错误处理

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzau.doc/ts21340_.htm

关于http发布接收消息请参考:

1.基于HTTP POST MQTT 发布消息服务端使用

2.基于HTTP DELETE MQTT 订阅消息服务

3.基于HTTP GET MQTT 抓取消息服务端使用


MQTT HTTP项目:

https://github.com/tobyjaffey/mqtt-http-server

https://github.com/techrobby/http-mqtt-server

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭