Debian 安装记录

前几天装了个 testing 版本的 Debian ,不好用,显卡一起没装好,昨天晚上刻了个稳定版的,不用装显卡一样用。现在把安装过程记录下来:

1,安装过程中选用中国的第一个源,而不是传说中的cn99那个,韩国和台湾的我也试过,比中国的差远了。

2,安装完系统后首先要作的是修改源,从Google上搜一下:Ubuntu的大学更新源列表
里面有不少大学的源,这里我选用了上海交大的:如下所示:

deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty main multiverse restricted universe
deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-backports main multiverse restricted universe
deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-proposed main multiverse restricted universe
deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-security main multiverse restricted universe
deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-updates main multiverse restricted universe
deb http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu-cn/ feisty main multiverse restricted universe
deb-src http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty main multiverse restricted universe
deb-src http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-backports main multiverse restricted universe
deb-src http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-proposed main multiverse restricted universe
deb-src http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-security main multiverse restricted universe
deb-src http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ feisty-updates main multiverse restricted universe


$apt-get update
试一下速度吧:
#apt-get upgrade
速度近 3 M
3,Debian下的EVA挺好用,不像在FC7下还要编译Pidgin一样。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭