tensorflow提示出错module 'tensorflow.contrib' has no attribute 'bidirectional_rnn'

运行报错
 File "model.py", line 21, in __init__
    output, _, _ = tf.contrib.static_bidirectional_rnn(....)

AttributeError: module 'tensorflow.contrib' has no attribute 'bidirectional_rnn'  


解决方案:
tf.contrib.rnn.static_bidirectional_rnn()(失败)

tf.nn.bidirectional_dynamic_rnn()(成功)没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭