Lintcode: 形状工厂

 形状工厂

工厂模式是一种常见的设计模式。实现一个形状工厂 ShapeFactory 来创建不同的形状类。这里我们假设只有三角形,正方形和矩形三种形状。

样例
ShapeFactory sf = new ShapeFactory();
Shape shape = sf.getShape("Square");
shape.draw();
>> ----
>> |  |
>> |  |
>> ----

shape = sf.getShape("Triangle");
shape.draw();
>>  /\
>> / \
>> /____\

shape = sf.getShape("Rectangle");
shape.draw();
>> ----
>> |  |

>> ----

**  * Your object will be instantiated and called as such:  * ShapeFactory* sf = new ShapeFactory();  * Shape* shape = sf->getShape(shapeType);  * shape->draw();  */ class Shape { public:     virtual void draw() const=0; }; class Rectangle: public Shape {     // Write your code here     public:     void draw() const     {       printf(" ---- \n");       printf("|    |\n");       printf(" ---- \n");     } }; class Square: public Shape {     // Write your code here       public:      void draw() const     {       printf(" ---- \n");       printf("|    |\n");       printf("|    |\n");       printf(" ---- \n");     } }; class Triangle: public Shape {     // Write your code here      public:      void draw() const     {       printf("  /\\  \n");       printf(" /  \\ \n");       printf("/____\\\n");     } }; class ShapeFactory { public:     /**      * @param shapeType a string      * @return Get object of type Shape      */     Shape* getShape(string& shapeType) {         // Write your code here         if(shapeType=="Square")           return new Square();         else if(shapeType=="Triangle")           return new Triangle();         else           return new Rectangle();     } };

阅读更多
个人分类: lintcode
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Lintcode: 形状工厂

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭