Spark-SQL常用的时间处理函数

Spark-SQL常用的时间处理函数

Spark-SQL函数对大小写不敏感
姊妹篇:Mysql常用时间处理函数

 • year
select year('2018-03-03 20:30:34'); // 2018
 • month
select month('2018-03-03 20:30:34'); // 3
 • weekOfYear
select weekOfYear('2018-03-03 20:30:34'); // 9
 • dayOfYear
select dayOfYear('2018-03-03 20:30:34'); // 62
 • unixTimestamp
select unix_timestamp('2018-03-03 20:30:34'); // 1520080234
 • parseToDay
select substring(now(), 1, 10); // 2018-03-06
 • yesterday
select substring(date_sub(now(), 1), 1, 10); // 2018-03-05
 • firstDayOfLastMonth
select concat(substring(add_months(now(), -1), 1, 7), '-01 00:00:00'); // 2018-02-01 00:00:00【与mysql不同】
 • firstDayOfThisMonth
select concat(substring(now(), 1, 7), '-01 00:00:00'); // 2018-03-01 00:00:00
 • strToDate
select cast(unix_timestamp('03/13/2018 01:59:20', 'MM/dd/yyyy mm:ss:HH') as timestamp); // 2018-03-13 20:01:59【与mysql不同】
 • nowOnYear
select year(now()); // 2018
 • 时间运算
select date_add(now(), 1); // 2018-03-14【加一天】
select date_sub(now(), 1); // 2018-03-12【减一天】
select add_months(now(), 1); // 2018-04-13【加一月】
select add_months(now(), -1); // 2018-02-13【减一月】

附:Spark-SQL的时间格式【与java一致】

- yyyy:年份,如2018
- MM:月份,如03
- dd:日期,如06
- HH:小时,如20
- mm:分钟,如30
- ss:秒数,如45
 • 1
  点赞
 • 7
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值