HDU - 1241 Oil Deposits 搜索dfs

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ACMer_QJ/article/details/79965778

   遍历所有点,求出连通块的数量

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
//#include <map>
#include <set>
#include <vector>
#include <queue>
#include <stack>
#include <string>
using namespace std;
#define ll long long
const int maxn = 10050;
char map[105][105];
int n, m, vis[105][105];
int dis[8][2] = {{0,1},{0,-1},{1,1},{1,-1},{-1,1},{-1,-1},{1,0},{-1,0}};
void dfs(int i, int j) {
    vis[i][j] = 1;
    for (int k = 0; k < 8; k ++) {
        int xi = i + dis[k][0];
        int yi = j + dis[k][1];
        if (xi >= 0 && yi >= 0 && xi < n && yi < m && !vis[xi][yi] && map[xi][yi] == '@') {
            dfs(xi, yi);
        }
    }
    return ;
}
int main()
{
    while (scanf("%d%d", &n, &m), n + m) {
        for (int i = 0; i < n; i ++) {
            scanf("%s", map[i]);
        }
        int ans = 0;
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        for (int i = 0; i < n; i ++) {
            for (int j = 0; j < m; j ++) {
                if (!vis[i][j] && map[i][j] == '@') {
                    ans ++;
                    dfs(i, j);
                }
            }
        }
        printf("%d\n", ans);
    }
}



没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试