CF474D Flowers 题解

这道题题意简单明了,很明显 Marmot 只有两种吃法:

  • 一次吃 1 个
  • 一次吃 k k k

因此,这道题是一道序列性动态规划。

到这里,我们有两种方法:记忆化搜索与动态规划。

这两种方法的计算式子是一样的:令 f i f_i fi 表示吃 i i i 块蛋糕所用的方案数,则: f i = f i − 1 + f i − k f_i=f_{i-1}+f_{i-k} fi=fi1+fik ,从吃 1 块( f i − 1 f_{i-1} fi1 )转移与吃 k k k 块( f i − k f_{i-k} fik )转移即可。

初始化: 1 ≤ i < k 1 \leq i < k 1i<k 时, f i = 1 f_i=1 fi=1 ,且 f 2 = k f_2=k f2=k

计算出 f i f_i fi 后,直接前缀和求解即可。

DP 代码(本人只写了 DP ,如果各位读者有兴趣可以写一下记忆化搜索的代码):

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=1e5+10;
const int P=1000000007;
long long f[MAXN+10];
long long sum[MAXN+10];
int t,k;
int main()
{
	scanf("%d %d",&t,&k);
	for(int i=1;i<k;i++) f[i]=1;
	f[k]=2;
	for(int i=k+1;i<=MAXN;i++) f[i]=(f[i-1]+f[i-k])%P;
	for(int i=1;i<=MAXN;i++) sum[i]=(sum[i-1]+f[i])%P;
	while(t--)
	{
		int a,b;
		scanf("%d %d",&a,&b);
		printf("%lld\n",(sum[b]-sum[a-1]+P)%P);
	}
	return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页