LCS(Longest Common Substring)算法

在听数据结构的时候讲到了LCS的一个有意思的算法,mark一下:

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;

int lcs(const string, const string);
int max(int, int);

int main() {
  //test
  cout << lcs("qqqqaqaqqqaq", "zzzazazazz") << endl;
  system("pause");
}

int lcs(const string a, const string b) {
  vector<vector<int>> temp(a.size());
  for (int i = 0; i < a.size(); i++) temp[i].resize(b.size());

  for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
    if (a[i] == b[0] || i != 0 && temp[i - 1][0] == 1) temp[i][0] = 1;
    else temp[i][0] = 0;
  }
  for (int j = 0; j < b.size(); j++) {
    if (b[j] == a[0] || j != 0 && temp[0][j - 1] == 1) temp[0][j] = 1;
    else temp[0][j] = 0;
  }

  for (int i = 1; i < a.size(); i++) {
    for (int j = 1; j < b.size(); j++) {
      if (a[i] == b[j]) temp[i][j] = 1 + temp[i - 1][j - 1];
      else temp[i][j] = max(temp[i][j - 1], temp[i - 1][j]);
    }
  }


  for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
    for (int j = 0; j < b.size(); j++) {
      cout << temp[i][j];
      if (j != b.size()) cout << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  return temp[a.size() - 1][b.size() - 1];
}

int max(int a, int b) { return a > b ? a : b; }

它将字符串问题利用二维数组求路径的方法给出了解,而且复杂度仅为O(n),蛮好蛮好

阅读更多
文章标签: 数据结构 算法
个人分类: 算法
上一篇TIC TAC TOE 消去版
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭