python: 在图片上 打印中文

版权声明:转载请注明出处 https://blog.csdn.net/JNingWei/article/details/79945094

我整理的代码模板:

# 指定字体文件地址
FONT_FILE_PATH = ...

# 转换成PIL
src_img = cv2.imread(img_path)
img_PIL = Image.fromarray(cv2.cvtColor(src_img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
draw = ImageDraw.Draw(img_PIL)

# 配置参数
text = "Hello Nanjing !"
normal_color, sum_color = (255, 255, 255), (100, 255, 100)
sku_font = ImageFont.truetype(FONT_FILE_PATH, 25)
sum_font = ImageFont.truetype(FONT_FILE_PATH, 30)

# 打印文字
draw.text((x, y), text, fill=normal_color, font=sku_font)

# 转换回普通矩阵
dst_img = img_PIL
dst_img = cv2.cvtColor(np.array(dst_img), cv2.COLOR_RGB2BGR)

# 输出
return dst_img

[1] OpenCV-Python在图片上输出中文

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试