LeetCode47. 全排列 II

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Jaster_wisdom/article/details/80653144

题目大意:给定一个含有重复元素的序列,返回这个序列所有不重复的全排列

题目分析:与最基本的全排列递归算法相比,本题要对重复的元素进行特别的处理。例如序列“112”,第一个1和第二个1就不需要交换了,因为交换前后排列的序列是重复的。例如序列“211”,当“2”与第一个“1”交换了之后,变成第一个数字是1,后两个数12全排列。这种情况和“2”与第二个“1”交换了之后的情形是一样的。

简而言之,只要要处理数字放进一个list中,如果之前出现过,那就不需要处理了。

代码展示:

class Solution(object):
  def permuteUnique(self, nums):
    numsLen = len(nums)
    result = []
    self.compute(result,nums,0,numsLen-1)
    return result
  
  def compute(self,result,nums,m,n):
    if m==n:
      temp = []
      for i in range(0,len(nums)):
        temp.append(nums[i])
      result.append(temp)
    else:
      flag = []
      for i in range(m,n+1):
        if nums[i] not in flag:
          flag.append(nums[i])
          nums[i],nums[m] = nums[m],nums[i]
          self.compute(result,nums,m+1,n)
          nums[m],nums[i] = nums[i],nums[m]

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页