LeetCode150. 逆波兰表达式求值

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Jaster_wisdom/article/details/81415443

根据逆波兰表示法,求表达式的值。

有效的运算符包括 +-*/ 。每个运算对象可以是整数,也可以是另一个逆波兰表达式。

说明:

 • 整数除法只保留整数部分。
 • 给定逆波兰表达式总是有效的。换句话说,表达式总会得出有效数值且不存在除数为 0 的情况。

示例 1:

输入: ["2", "1", "+", "3", "*"]
输出: 9
解释: ((2 + 1) * 3) = 9

示例 2:

输入: ["4", "13", "5", "/", "+"]
输出: 6
解释: (4 + (13 / 5)) = 6

示例 3:

输入: ["10", "6", "9", "3", "+", "-11", "*", "/", "*", "17", "+", "5", "+"]
输出: 22
解释: 
 ((10 * (6 / ((9 + 3) * -11))) + 17) + 5
= ((10 * (6 / (12 * -11))) + 17) + 5
= ((10 * (6 / -132)) + 17) + 5
= ((10 * 0) + 17) + 5
= (0 + 17) + 5
= 17 + 5
= 22

题目分析:首先,想到用栈来存储数字,每次遇到数字则将其入栈,遇到运算符,则从栈中弹出两个数字,将它们运算之后的结果再次入栈,直到遍历完成,栈中只剩下一个数字,那就是结果。

代码展示:

class Solution {
public:
  int evalRPN(vector<string>& tokens) {
    stack<int> s_num;
    int num1,num2;
    for(auto token:tokens){
      if(token=="+"||token=="-"||token=="*"||token=="/"){
        num2 = s_num.top();
        s_num.pop();
        num1 = s_num.top();
        s_num.pop();
        char c = token[0];
        switch(c){
          case '+':
            s_num.push(num1+num2);
            break;
          case '-':
            s_num.push(num1-num2);
            break;
          case '*':
            s_num.push(num1*num2);
            break;
          case '/':
            s_num.push(num1/num2);
            break;
        }
      }
      else{
        s_num.push(atoi(token.c_str()));
      }    
    }
    return s_num.top();
  }
};

 

没有更多推荐了,返回首页