JAVA比较日期前后的方法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/King_flag/article/details/65629398

在java中要比较日期的前后

代码如下

				SimpleDateFormat sdf =   new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
				String beginTimeString="2017-03-24 08:00:00";

				String endTimeString="2017-03-27 08:00:00";

				String nowtimeString =sdf.format(new Date());
				Date beginTimeDate = sdf.parse( activitybeginTimeString );
				Date endTimeDate = sdf.parse( activityendTimeString );
				Date nowtimeTimeDate = sdf.parse( nowtimeString );
				System.out.println("活动开始时间"+beginTimeDate);
				System.out.println("活动结束时间"+endTimeDate);
				System.out.println("当前时间"+nowtimeTimeDate);
if ( (nowtimeTimeDate.before(activityendTimeDate))&&((nowtimeTimeDate.after(activitybeginTimeDate))) ){ 
					  System.out.println("活动期内");}else{
System.out.println("活动期外");
}

判断当前日期是否处于制定日期内没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试