bzoj1644

1644: [Usaco2007 Oct]Obstacle Course 障碍训练课

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit:64 MB
Submit: 657  Solved: 313
[Submit][Status][Discuss]

Description

考虑一个 N x N (1 <= N <= 100)的有1个个方格组成的正方形牧场。有些方格是奶牛们不能踏上的,它们被标记为了'x'。例如下图:

. . B x .
. x x A .
. . . x .
. x . . .
. . x . .

贝茜发现自己恰好在点A处,她想去B处的盐块舔盐。缓慢而且笨拙的动物,比如奶牛,十分讨厌转弯。尽管如此,当然在必要的时候她们还是会转弯的。对于一个给定的牧场,请你计算从A到B最少的转弯次数。开始的时候,贝茜可以使面对任意一个方向。贝茜知道她一定可以到达。

Input

第 1行: 一个整数 N 行

2..N + 1: 行 i+1 有 N 个字符 ('.', 'x', 'A', 'B'),表示每个点的状态。

Output

行 1: 一个整数,最少的转弯次数。

Sample Input

3
.xA
...
Bx.

Sample Output

2

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
using namespace std;
int fx[4]={0,0,1,-1};
int fy[4]={1,-1,0,0};
queue <int> qx,qy,qf;
int n,sx,sy,tx,ty,dis[105][105][5];
int x,y,f,nx,ny;
bool flag[105][105][5];
char ch[105][105];
inline int bfs(){
  for (int i=1;i<=n;++i)
    for (int j=1;j<=n;++j)
      for (int k=0;k<4;++k)
        dis[i][j][k]=1e9;
  qx.push(sx);qx.push(sx);qx.push(sx);qx.push(sx);
  qy.push(sy);qy.push(sy);qy.push(sy);qy.push(sy);
  qf.push(0) ;qf.push(1) ;qf.push(2) ;qf.push(3) ;
  dis[sx][sy][0]=dis[sx][sy][1]=dis[sx][sy][2]=dis[sx][sy][3]=0;
  while (!qx.empty()){
    x=qx.front();y=qy.front();f=qf.front();
    qx.pop();qy.pop();qf.pop();
    flag[x][y][f]=0;
    for (int i=0;i<4;++i){
      nx=x+fx[i];
      ny=y+fy[i];
      if (nx<1 || nx>n || ny<1 || ny>n || ch[nx][ny]=='x')continue;
      if (dis[nx][ny][i]>dis[x][y][f]+(i!=f)){
        dis[nx][ny][i]=dis[x][y][f]+(i!=f);
        if (!flag[nx][ny][i]){
          qx.push(nx);
          qy.push(ny);
          qf.push(i);
          flag[nx][ny][i]=1;
        }
      }
    }
  }
  return min(dis[tx][ty][0],min(dis[tx][ty][1],min(dis[tx][ty][2],dis[tx][ty][3])));
}
int main (){
  scanf ("%d",&n);
  for (int i=1;i<=n;++i){
    scanf ("%s",ch[i]+1);
    for (int j=1;j<=n;++j)
      if (ch[i][j]=='A'){sx=i;sy=j;}
      else if (ch[i][j]=='B'){tx=i;ty=j;}
  }
  printf ("%d",bfs());
  return 0;
}


相关推荐
<p> <strong><span style="background-color:#FFFFFF;color:#E53333;font-size:24px;">本页面购买不发书!!!仅为视频课购买!!!</span></strong> </p> <p> <strong><span style="color:#E53333;font-size:18px;">请务必到</span></strong><a href="https://edu.csdn.net/bundled/detail/49?utm_source=banner"><strong><span style="color:#E53333;font-size:18px;">https://edu.csdn.net/bundled/detail/49</span></strong></a><strong><span style="color:#E53333;font-size:18px;">下单购买课+书。</span></strong> </p> <p> <span style="font-size:14px;">本页面,仅为观看视频页面,如需一并购买图书,请</span><span style="font-size:14px;">务必到</span><a href="https://edu.csdn.net/bundled/detail/49?utm_source=banner"><span style="font-size:14px;">https://edu.csdn.net/bundled/detail/49</span></a><span style="font-size:14px;">下单购买课程+图书!!!</span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;">疯狂Python精讲课程覆盖《疯狂Python讲义》全书的主体内容。</span> </p> <span style="font-size:14px;">内容包括Python基本数据类型、Python列表、元组和字典、流程控制、函数式编程、面向对象编程、文件读写、异常控制、数据库编程、并发编程与网络编程、数据可视化分析、Python爬虫等。</span><br /> <span style="font-size:14px;"> 全套课程从Python基础开始介绍,逐步步入当前就业热点。将会带着大家从Python基础语法开始学习,为每个知识点都提供对应的代码实操、代码练习,逐步过渡到文件IO、数据库编程、并发编程、网络编程、数据分 析和网络爬虫等内容,本课程会从小案例起,至爬虫、数据分析案例终、以Python知识体系作为内在逻辑,以Python案例作为学习方式,最终达到“知行合一”。</span><br />
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页