QT中文乱码

在函数中添加编码转换为utf-8,我是一个widget页面直接加到构造函数中去了

#include"qtextcodec.h"

//编码转换
    QTextCodec *utf8 = QTextCodec::codecForName("utf-8");

    QTextCodec::setCodecForTr(utf8 );
    QTextCodec::setCodecForLocale(utf8 );
    QTextCodec::setCodecForCStrings(utf8 );

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读