bzoj 4513 储能表

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/51340663

一句话题面

x=0n1y=0m1min(xyk,0)(modp)

好的题面就到这里

数位dp一下就好

记忆话搜索的时候其实用不着很多的分类讨论,具体的看代码吧

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define LL long long
const int maxn = 70;

LL n[maxn],m[maxn],k[maxn];
LL p;

LL cnt[maxn][2][2][2],dp[maxn][2][2][2];
LL tw[maxn];

void biter(LL x,LL *s){
  for(int i = 0;i<maxn;i++){
    s[i] = x % 2;
    x /= 2;
  }
}

LL dfsn(int pos,bool un,bool um,bool uk){
  if(pos < 0) return 1;
  LL & ncnt = cnt[pos][un][um][uk];
  if(ncnt != -1)
    return ncnt;
  int nb = un ? n[pos] : 1;
  int mb = um ? m[pos] : 1;
  ncnt = 0;
  for(int i = 0;i<=nb;i++){
    for(int j=0;j<=mb;j++){
      LL x = i ^ j;
      if(!uk || x >= k[pos]){
        ncnt += dfsn(pos-1,un && i==nb,um && j == mb,uk && x==k[pos]);
        ncnt %= p;
      }
    }
  }
  return ncnt;
}

LL dfs(int pos,bool un,bool um,bool uk){
  if(pos < 0) return 0;
  LL & ndp = dp[pos][un][um][uk];
  if(ndp != -1)
    return ndp;
  int nb = un ? n[pos] : 1;
  int mb = um ? m[pos] : 1;
  ndp = 0;
  for(int i=0;i<=nb;i++){
    for(int j=0;j<=mb;j++){
      LL x = i ^ j;
      if(!uk || x >= k[pos]){
        LL mid = x;
        mid *= dfsn(pos-1,un && i== nb,um && j == mb,uk && x==k[pos]);
        (mid *= tw[pos]) %= p;
        ndp += mid;
        (ndp += dfs(pos-1,un && i== nb,um && j == mb,uk && x==k[pos])) %= p;
      }
    }
  }
  return ndp;
}

LL cal(LL N,LL M,LL K){
  tw[0] = 1;
  for(int i=1;i<maxn;i++){
    tw[i] = (tw[i-1] * 2 ) % p;
  }
  N--,M--;
  biter(N,n);
  biter(M,m);
  biter(K,k);
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  memset(cnt,-1,sizeof(cnt));
  LL tim = dfsn(maxn-1,true,true,true);
  LL val = dfs(maxn-1,true,true,true);
  K %= p;
  tim *= K % p;
  (val -= tim % p ) %= p;
  val += p;
  val %= p;
  return val;
}

int main(){
  int T;
  LL N,M,K;
  cin>>T;
  while(T-- && cin>>N>>M>>K>>p){
    cout<<cal(N,M,K)<<endl;
  }
  return 0;
}

人弱写了两遍dfs……

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭