Hdu 5921 Binary Indexed Tree

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/52740848

题解链接


题意搬运:

用树状数组维护一个序列,在给区间 [l,r] 加上一个t的时候,要给 [1,r]加上 t,给 [1,l1] 减去 t,两次操作后值真正发生变化的节点个数就是这一次区间修改的代价,现在要修改每一个[1,n]的子区间,求总代价对 109+7取模后的结果。

题解搬运

cnti表示i的二进制表达式中1的个数,lcp(i,j)表示ij的二进制表示的最长公共前缀(如果长度不同,右对齐之后在左边补0),那么就是求

r=1nl=0r1(cntl+cntr2cntlcp(l,r))=12l=0nr=0n(cntl+cntr2cntlcp(l,r))
考虑逐位计算贡献,对于第i位,枚举两个数lr,如果前i位都相同那么没有贡献,否则贡献是lr在第i位的数之和,于是dp[i][0/1][0/1][0/1]表示已经考虑了最高i位,现在lr的前缀是否相等以及各自是否等于n的前缀的方案数,计算贡献时要补上后缀,观察到lr的后缀是相互独立的,只需考虑前缀是否等于n的前缀。


其实dp数组就是前i位是否开始统计,l和r是否卡到上界的状态

每次统计的时候,当前位的能产生的贡献次数就是后面能接的后缀的个数

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 63,mod = 1e9+7;
#define LL long long

int inser(int *s,LL *v,LL x){
  memset(s,0,sizeof(int)*maxn);
  int len = 0;
  while(x)
    s[len++] = x & 1, x >>= 1;
  v[0] = s[0];
  for(int i=1;i<len;i++)
    v[i] = v[i-1]+((1ll*s[i])<<i);
  for(int i=0;i<len;i++)
    v[i] = (v[i] + 1) % mod;
  return len;
}

LL dp[maxn][2][2][2], lr[maxn];
int lrs[maxn];

LL tim(int pos,bool lnd,bool rnd){
  if(pos < 0) return 1;
  LL full = (1ll << (pos+1)) % mod, ret = 1;
  if(lnd) (ret *= lr[pos]) %= mod;
  else (ret *= full) %= mod;
  if(rnd) (ret *= lr[pos]) %= mod;
  else (ret *= full) %= mod;
  return ret;
}

LL dfs(int pos,bool lbnd,bool rbnd,bool scnt){
  if(pos < 0) return 0;
  LL & ndp = dp[pos][lbnd][rbnd][scnt];
  if(ndp != -1) return ndp;
  int lb = lbnd ? lrs[pos] : 1, rb = rbnd ? lrs[pos] : 1;
  ndp = 0;
  for(int i=0;i<=lb;i++){
    for(int j=0;j<=rb;j++){
      (ndp += dfs(pos-1
            ,lbnd && i == lb
            ,rbnd && j == rb
            ,scnt || (i != j)) ) %= mod;
      (ndp += (scnt||(i!=j))*(i+j) 
          * tim(pos-1 
             ,lbnd && i == lb 
             ,rbnd && j == rb) ) %= mod;
    }
  }
  return ndp;
}

LL cal(LL num){
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  int n = inser(lrs,lr,num);
  return dfs(n-1,true,true,false);
}

int main(){
  int T,icase = 1;
  scanf("%d",&T);
  LL n;
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  while(T-- && ~scanf("%lld",&n)){
    LL rev = (mod + 1) / 2;
    LL ans = cal(n)* rev % mod;
    printf("Case #%d: %lld\n",icase++,ans);
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭