Hdu 5967 小R与手机

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/53453242

LCT模板题

如果某一次加边会成环,我们可以保证这个点一定是某一个根,在根上记录一下后继

每一次切断某条边的之后同时查询根的是否有后继,后继是否可以连接

具体见代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 212345;

struct Node{
  int fa,son[2];
  int vedg;
  void init(){
    fa = son[0] = son[1] = 0;
    vedg = 0;
  }
}node[maxn];

int ori(int st){ 
  if(node[st].fa < 0) return 0;
  return st == node[node[st].fa].son[1]; 
}
void setc(int st,int sn,int d){
  if(st > 0) node[st].son[d] = sn; 
  if(sn > 0) node[sn].fa   = st;
}

void zg(int x){ 
  int st = node[x].fa;
  int p = node[st].fa;
  int d = ori(x) , dst=ori(st);

  setc(st,node[x].son[d^1],d);
  setc(x,st,d^1);
  setc(p,x,dst);
}

void splay(int x){
  #define f(x) (node[x].fa)
  while(f(x) > 0) {
    if(f(f(x)) <= 0) zg(x);
    else{ 
      if(ori(x) == ori(f(x))) 
        zg(f(x));
      else 
        zg(x);
      zg(x);
    }
  }
}

void access(int x){
  splay(x);
  while(node[x].fa < 0){
    int fa = -node[x].fa;
    splay(fa);
    node[node[fa].son[1]].fa *= -1;
    setc(fa,x,1);
    splay(x);
  }
}

int root(int x){
  access(x);
  while(node[x].son[0]) {
    x = node[x].son[0];
  }
  splay(x);
  return x;
}

void link(int st,int x){
  access(x);
  node[x].fa = -st;
  access(x);
}
void cut(int x){
  access(x);
  node[node[x].son[0]].fa = 0;
  node[x].son[0] = 0;
}

void Link(int st,int x){
  int rot = root(x);
  if(rot == x) node[rot].vedg = 0;
  else cut(x);
  int rv = node[rot].vedg;
  if(rv && root(rv) != rot){
    link(rv,rot);
    node[rot].vedg = 0;
  }
  if(root(st) == x) node[x].vedg = st;
  else link(st,x);
}int main(){
  int n,m;
  scanf("%d %d",&n,&m);
  for(int i = 0 ; i <= n ; i ++)
    node[i].init();
  int x;
  for(int i = 1; i <= n; i ++){
    scanf("%d",&x);
    if(x) Link(x,i);
  }
  int ord,st;
  while(m--){
    scanf("%d %d",&ord,&x);
    if(ord == 2){
      x = root(x);
      printf("%d\n",node[x].vedg == 0 ? x : -1);
    }
    else{
      scanf("%d",&st);
      Link(st,x);
    }
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭