LINUX 自启动管理

我最习惯的设置服务自动启动的方式是在rc.local里加类似一下的脚本:
#sshd
/usr/local/sbin/sshd

#proftpd
/usr/local/sbin/proftpd

#apache
/home/apache/bin/apachectl start

#mysql
/home/mysql/bin/safe_mysqld --port=3306 &

#start oracle8i listener first
su - oracle -c 'lsnrctl start'

#start oracle8i
su - oracle -c 'dbstart' 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试