RGB 24和YUY2相互转换

 

YUY2经常用于电视制式以及许多摄像头的输出格式.而我们在处理时经常需要将其转化为RGB进行处理,这里简单介绍下YUY2(YUV)与RGB之间相互转化的关系:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893078.aspx

 

YUY2(YUV) To RGB:

C = Y - 16

D = U - 128

E = V - 128

R = clip(( 298 * C + 409 * E + 128) >> 8)
G = clip(( 298 * C - 100 * D - 208 * E + 128) >> 8)
B = clip(( 298 * C + 516 * D + 128) >> 8)

其中 clip()为限制函数,将其取值限制在0-255之间.

 

RGB To YUY2(YUV):

Y = ( ( 66 * R + 129 * G + 25 * B + 128) >> 8) + 16
U = ( ( -38 * R - 74 * G + 112 * B + 128) >> 8) + 128
V = ( ( 112 * R - 94 * G - 18 * B + 128) >> 8) + 128

上述两个公式在代码中的
int YUV2RGB(void* pYUV, void* pRGB, int width, int height, bool alphaYUV, bool alphaRGB);
int RGB2YUV(void* pRGB, void* pYUVX, int width, int height, bool alphaYUV, bool alphaRGB);
函数中转换。

在诸如摄像头的数据获取中,我们往往需要直接在YUY2(YUV)空间上进行一些图象处理,我们希望能够在YUY2
(YUV)进行一些RGB上可以做到的处理。这里已blending为例,将两张带有透明度的YUY2(YUV)图片进行叠加,
以达到在RGB空间进行图像合成的效果。

RGB空间进行图像叠加,通常背景(BG)是不透明的,而前景(FG)是带有透明度的。在RGB空间,可以简单表示为:
Rdest = Rfg*alpha + Rbg*(1-alpha);
Gdest = Gfg*alpha + Gbg*(1-alpha);
Bdest = Bfg*alpha + Bbg*(1-alpha);
// Rdest、Gdest、Bdest 为最终合成后的像素值

考虑到
Y = ( ( 66 * R + 129 * G + 25 * B + 128) >> 8) + 16
U = ( ( -38 * R - 74 * G + 112 * B + 128) >> 8) + 128
V = ( ( 112 * R - 94 * G - 18 * B + 128) >> 8) + 128
我们可以推导出

(Ydest-16)<<8 = ((Yfg-16)<<8)*alpha + ((Ybg-16)<<8)*(1-alpha);
(Udest-128)<<8 = ((Ufg-128)<<8)*alpha + ((Ubg-128)<<8)*(1-alpha);
(Vdest-128)<<8 = ((Vfg-128)<<8)*alpha + ((Vbg-128)<<8)*(1-alpha);

从而可以得到
Ydest = (Yfg-16)*alpha + (Ybg-16)*(1-alpha) + 16;
Udest = (Ufg-128)*alpha + (Ubg-128)*(1-alpha) + 128;
Vdest = (Vfg-128)*alpha + (Vbg-128)*(1-alpha) + 128;

这个叠加过程在函数
int YUVBlending(void* pBGYUV, void* pFGYUV, int width, int height, bool alphaBG, bool alphaFG)
中实现。

由于本文针对摄像头采集所得的数据进行处理,因此数据为YUY2格式,即4个字节来表示两个像素点的YUV信息,
排列为Y1 U1 Y2 V2, 对于像素点1为(Y1, U1, V1),像素点2为(Y2, U1, V1)。即两个像素点共用U、V信息。

这里假设带有alpha透明度的YUV格式用6个字节来表示两个像素点的YUV以及alpha信息,排列为 Y1 U1 Y2 V1 alpha1 alpha2
其中像素点1为(Y1, U1, V1, alpha1),像素点2为(Y2, U1, V1, alpha2)。其中alpha为对应点的透明度信息。

而带有alpha透明度RGB格式的图片,假设为32bits的BMP图片,每个像素点用4bytes来表示,分别为B G R alpha信息。

上述函数的具体实现为:
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 2. // YUV2RGB   
 3. // pYUV         point to the YUV data   
 4. // pRGB         point to the RGB data   
 5. // width        width of the picture   
 6. // height       height of the picture   
 7. // alphaYUV     is there an alpha channel in YUV   
 8. // alphaRGB     is there an alpha channel in RGB   
 9. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 10. int YUV2RGB(void* pYUV, void* pRGB, int width, int height, bool alphaYUV, bool alphaRGB)  
 11. {  
 12.     if (NULL == pYUV)  
 13.     {  
 14.         return -1;  
 15.     }  
 16.     unsigned char* pYUVData = (unsigned char *)pYUV;  
 17.     unsigned char* pRGBData = (unsigned char *)pRGB;  
 18.     if (NULL == pRGBData)  
 19.     {  
 20.         if (alphaRGB)  
 21.         {  
 22.             pRGBData = new unsigned char[width*height*4];  
 23.         }  
 24.         else  
 25.             pRGBData = new unsigned char[width*height*3];  
 26.     }  
 27.     int Y1, U1, V1, Y2, alpha1, alpha2, R1, G1, B1, R2, G2, B2;  
 28.     int C1, D1, E1, C2;  
 29.     if (alphaRGB)  
 30.     {  
 31.         if (alphaYUV)  
 32.         {  
 33.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 34.             {  
 35.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 36.                 {  
 37.                     Y1 = *(pYUVData+i*width*3+j*6);  
 38.                     U1 = *(pYUVData+i*width*3+j*6+1);  
 39.                     Y2 = *(pYUVData+i*width*3+j*6+2);  
 40.                     V1 = *(pYUVData+i*width*3+j*6+3);  
 41.                     alpha1 = *(pYUVData+i*width*3+j*6+4);  
 42.                     alpha2 = *(pYUVData+i*width*3+j*6+5);  
 43.                     C1 = Y1-16;  
 44.                     C2 = Y2-16;  
 45.                     D1 = U1-128;  
 46.                     E1 = V1-128;  
 47.                     R1 = ((298*C1 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 + 409*E1 + 128)>>8);  
 48.                     G1 = ((298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);    
 49.                     B1 = ((298*C1+516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C1+516*D1 +128)>>8);    
 50.                     R2 = ((298*C2 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 409*E1 + 128)>>8);  
 51.                     G2 = ((298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);  
 52.                     B2 = ((298*C2 + 516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 516*D1 +128)>>8);    
 53.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+2) = R1<0 ? 0 : R1;  
 54.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+1) = G1<0 ? 0 : G1;  
 55.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8) = B1<0 ? 0 : B1;  
 56.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+3) = alpha1;      
 57.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+6) = R2<0 ? 0 : R2;  
 58.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+5) = G2<0 ? 0 : G2;  
 59.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+4) = B2<0 ? 0 : B2;  
 60.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+7) = alpha2;      
 61.                 }  
 62.             }     
 63.         }  
 64.         else  
 65.         {  
 66.             int alpha = 255;  
 67.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 68.             {  
 69.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 70.                 {  
 71.                     Y1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4);  
 72.                     U1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+1);  
 73.                     Y2 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+2);  
 74.                     V1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+3);  
 75.                     C1 = Y1-16;  
 76.                     C2 = Y2-16;  
 77.                     D1 = U1-128;  
 78.                     E1 = V1-128;  
 79.                     R1 = ((298*C1 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 + 409*E1 + 128)>>8);  
 80.                     G1 = ((298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);    
 81.                     B1 = ((298*C1+516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C1+516*D1 +128)>>8);    
 82.                     R2 = ((298*C2 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 409*E1 + 128)>>8);  
 83.                     G2 = ((298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);  
 84.                     B2 = ((298*C2 + 516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 516*D1 +128)>>8);    
 85.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+2) = R1<0 ? 0 : R1;  
 86.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+1) = G1<0 ? 0 : G1;  
 87.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8) = B1<0 ? 0 : B1;  
 88.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+3) = alpha;   
 89.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+6) = R2<0 ? 0 : R2;  
 90.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+5) = G2<0 ? 0 : G2;  
 91.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+4) = B2<0 ? 0 : B2;  
 92.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+7) = alpha;   
 93.                 }  
 94.             }     
 95.         }  
 96.     }  
 97.     else  
 98.     {  
 99.         if (alphaYUV)  
 100.         {  
 101.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 102.             {  
 103.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 104.                 {  
 105.                     Y1 = *(pYUVData+i*width*3+j*4);  
 106.                     U1 = *(pYUVData+i*width*3+j*4+1);  
 107.                     Y2 = *(pYUVData+i*width*3+j*4+2);  
 108.                     V1 = *(pYUVData+i*width*3+j*4+3);  
 109.                     C1 = Y1-16;  
 110.                     C2 = Y2-16;  
 111.                     D1 = U1-128;  
 112.                     E1 = V1-128;  
 113.                     R1 = ((298*C1 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 + 409*E1 + 128)>>8);  
 114.                     G1 = ((298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);    
 115.                     B1 = ((298*C1+516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C1+516*D1 +128)>>8);    
 116.                     R2 = ((298*C2 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 409*E1 + 128)>>8);  
 117.                     G2 = ((298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);  
 118.                     B2 = ((298*C2 + 516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 516*D1 +128)>>8);    
 119.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+2) = R1<0 ? 0 : R1;  
 120.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+1) = G1<0 ? 0 : G1;  
 121.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6) = B1<0 ? 0 : B1;  
 122.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+5) = R2<0 ? 0 : R2;  
 123.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+4) = G2<0 ? 0 : G2;  
 124.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+3) = B2<0 ? 0 : B2;  
 125.                 }  
 126.             }  
 127.         }  
 128.         else  
 129.         {  
 130.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 131.             {  
 132.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 133.                 {  
 134.                     Y1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4);  
 135.                     U1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+1);  
 136.                     Y2 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+2);  
 137.                     V1 = *(pYUVData+i*width*2+j*4+3);  
 138.                     C1 = Y1-16;  
 139.                     C2 = Y2-16;  
 140.                     D1 = U1-128;  
 141.                     E1 = V1-128;  
 142.                     R1 = ((298*C1 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 + 409*E1 + 128)>>8);  
 143.                     G1 = ((298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C1 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);    
 144.                     B1 = ((298*C1+516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C1+516*D1 +128)>>8);    
 145.                     R2 = ((298*C2 + 409*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 409*E1 + 128)>>8);  
 146.                     G2 = ((298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 - 100*D1 - 208*E1 + 128)>>8);  
 147.                     B2 = ((298*C2 + 516*D1 +128)>>8>255 ? 255 : (298*C2 + 516*D1 +128)>>8);    
 148.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+2) = R1<0 ? 0 : R1;  
 149.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+1) = G1<0 ? 0 : G1;  
 150.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6) = B1<0 ? 0 : B1;  
 151.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+5) = R2<0 ? 0 : R2;  
 152.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+4) = G2<0 ? 0 : G2;  
 153.                     *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+3) = B2<0 ? 0 : B2;  
 154.                 }  
 155.             }     
 156.         }  
 157.     }  
 158.     return 0;  
 159. }  
 160.   
 161. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 162. // RGB2YUV   
 163. // pRGB         point to the RGB data   
 164. // pYUV         point to the YUV data   
 165. // width        width of the picture   
 166. // height       height of the picture   
 167. // alphaYUV     is there an alpha channel in YUV   
 168. // alphaRGB     is there an alpha channel in RGB   
 169. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 170. int RGB2YUV(void* pRGB, void* pYUV, int width, int height, bool alphaYUV, bool alphaRGB)  
 171. {  
 172.     if (NULL == pRGB)  
 173.     {  
 174.         return -1;  
 175.     }  
 176.     unsigned char* pRGBData = (unsigned char *)pRGB;  
 177.     unsigned char* pYUVData = (unsigned char *)pYUV;  
 178.     if (NULL == pYUVData)  
 179.     {  
 180.         if (alphaYUV)  
 181.         {  
 182.             pYUVData = new unsigned char[width*height*3];  
 183.         }  
 184.         else  
 185.             pYUVData = new unsigned char[width*height*2];  
 186.     }  
 187.     int R1, G1, B1, R2, G2, B2, Y1, U1, Y2, V1;  
 188.     int alpha1, alpha2;  
 189.     if (alphaYUV)  
 190.     {  
 191.         if (alphaRGB)  
 192.         {  
 193.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 194.             {  
 195.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 196.                 {  
 197.                     B1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8);  
 198.                     G1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+1);  
 199.                     R1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+2);  
 200.                     alpha1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+3);  
 201.                     B2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+4);  
 202.                     G2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+5);  
 203.                     R2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+6);  
 204.                     alpha2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+7);  
 205.                     Y1 = (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16) > 255 ? 255 : (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16);  
 206.                     U1 = ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 207.                     Y2 = (((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16)>255 ? 255 : ((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16;  
 208.                     V1 = ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 209.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6) = Y1;  
 210.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+1) = U1;  
 211.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+2) = Y2;  
 212.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+3) = V1;  
 213.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+4) = alpha1;  
 214.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+5) = alpha2;  
 215.                 }  
 216.             }     
 217.         }  
 218.         else  
 219.         {  
 220.             unsigned char alpha = 255;  
 221.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 222.             {  
 223.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 224.                 {  
 225.                     B1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6);  
 226.                     G1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+1);  
 227.                     R1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+2);  
 228.                     B2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+3);  
 229.                     G2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+4);  
 230.                     R2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+5);  
 231.                     Y1 = ((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16;  
 232.                     U1 = ((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8+(-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8)/2 + 128;  
 233.                     Y2 = ((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16;  
 234.                     V1 = ((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8 + (112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8)/2 + 128;  
 235.                     Y1 = (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16) > 255 ? 255 : (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16);  
 236.                     U1 = ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 237.                     Y2 = (((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16)>255 ? 255 : ((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16;  
 238.                     V1 = ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 239.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6) = Y1;  
 240.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+1) = U1;  
 241.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+2) = Y2;  
 242.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+3) = V1;  
 243.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+4) = alpha;  
 244.                     *(pYUVData+i*width*3+j*6+5) = alpha;  
 245.                 }  
 246.             }     
 247.         }  
 248.     }  
 249.     else  
 250.     {  
 251.         if (alphaRGB)  
 252.         {  
 253.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 254.             {  
 255.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 256.                 {  
 257.                     B1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8);  
 258.                     G1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+1);  
 259.                     R1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+2);  
 260.                     B2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+4);  
 261.                     G2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+5);  
 262.                     R2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*4+j*8+6);  
 263.                     Y1 = (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16) > 255 ? 255 : (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16);  
 264.                     U1 = ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 265.                     Y2 = (((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16)>255 ? 255 : ((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16;  
 266.                     V1 = ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 267.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4) = Y1;  
 268.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+1) = U1;  
 269.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+2) = Y2;  
 270.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+3) = V1;  
 271.                 }  
 272.             }     
 273.         }  
 274.         else  
 275.         {  
 276.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 277.             {  
 278.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 279.                 {  
 280.                     B1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6);  
 281.                     G1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+1);  
 282.                     R1 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+2);  
 283.                     B2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+3);  
 284.                     G2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+4);  
 285.                     R2 = *(pRGBData+(height-i-1)*width*3+j*6+5);  
 286.                     Y1 = (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16) > 255 ? 255 : (((66*R1+129*G1+25*B1+128)>>8) + 16);  
 287.                     U1 = ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((-38*R1-74*G1+112*B1+128)>>8)+((-38*R2-74*G2+112*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 288.                     Y2 = (((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16)>255 ? 255 : ((66*R2+129*G2+25*B2+128)>>8) + 16;  
 289.                     V1 = ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128)>255 ? 255 : ((((112*R1-94*G1-18*B1+128)>>8) + ((112*R2-94*G2-18*B2+128)>>8))/2 + 128);  
 290.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4) = Y1;  
 291.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+1) = U1;  
 292.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+2) = Y2;  
 293.                     *(pYUVData+i*width*2+j*4+3) = V1;  
 294.                 }  
 295.             }     
 296.         }  
 297.     }  
 298.     return 0;  
 299. }  
 300.   
 301. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 302. // pGBYUV           point to the background YUV data   
 303. // pFGYUV           point to the foreground YUV data   
 304. // width            width of the picture   
 305. // height           height of the picture   
 306. // alphaBG          is there an alpha channel in background YUV data   
 307. // alphaFG          is there an alpha channel in fourground YUV data   
 308. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 309. int YUVBlending(void* pBGYUV, void* pFGYUV, int width, int height, bool alphaBG, bool alphaFG)  
 310. {  
 311.     if (NULL == pBGYUV || NULL == pFGYUV)  
 312.     {  
 313.         return -1;  
 314.     }  
 315.     unsigned char* pBGData = (unsigned char*)pBGYUV;  
 316.     unsigned char* pFGData = (unsigned char*)pFGYUV;  
 317.     if (!alphaFG)  
 318.     {  
 319.         if (!alphaBG)  
 320.         {  
 321.             memcpy(pBGData, pFGData, width*height*2);  
 322.         }  
 323.         else  
 324.         {  
 325.             for (int i=0; i<height; ++i)  
 326.             {  
 327.                 for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 328.                 {  
 329.                     *(pBGData+i*width*2+j*4) = *(pFGData+i*width*2+j*4);  
 330.                     *(pBGData+i*width*2+j*4+1) = *(pFGData+i*width*2+j*4+1);  
 331.                     *(pBGData+i*width*2+j*4+2) = *(pFGData+i*width*2+j*4+2);  
 332.                     *(pBGData+i*width*2+j*4+3) = *(pFGData+i*width*2+j*4+3);  
 333.                 }  
 334.             }  
 335.         }  
 336.     }  
 337.     int Y11, U11, V11, Y12, Y21, U21, V21, Y22;  
 338.     int alpha1, alpha2;  
 339.     if (!alphaBG)  
 340.     {  
 341.         for (int i=0; i<height; ++i)  
 342.         {  
 343.             for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 344.             {  
 345.                 Y11 = *(pBGData+i*width*2+j*4);  
 346.                 U11 = *(pBGData+i*width*2+j*4+1);  
 347.                 Y12 = *(pBGData+i*width*2+j*4+2);  
 348.                 V11 = *(pBGData+i*width*2+j*4+3);  
 349.   
 350.                 Y21 = *(pFGData+i*width*3+j*6);  
 351.                 U21 = *(pFGData+i*width*3+j*6+1);  
 352.                 Y22 = *(pFGData+i*width*3+j*6+2);  
 353.                 V21 = *(pFGData+i*width*3+j*6+3);  
 354.                 alpha1 = *(pFGData+i*width*3+j*6+4);  
 355.                 alpha2 = *(pFGData+i*width*3+j*6+5);  
 356.   
 357.                 *(pBGData+i*width*2+j*4) = (Y21-16)*alpha1/255+(Y11-16)*(255-alpha1)/255+16;  
 358.                 *(pBGData+i*width*2+j*4+1) = ((U21-128)*alpha1/255+(U11-128)*(255-alpha1)/255 + (U21-128)*alpha2/255+(U11-128)*(255-alpha2)/255)/2+128;  
 359.                 *(pBGData+i*width*2+j*4+3) = ((V21-128)*alpha1/255+(V11-128)*(255-alpha1)/255 + (V21-128)*alpha2/255+(V11-128)*(255-alpha2)/255)/2+128;  
 360.                 *(pBGData+i*width*2+j*4+2) = (Y22-16)*alpha2/255+(Y12-16)*(255-alpha2)/255+16;  
 361.             }  
 362.         }  
 363.     }  
 364.     else  
 365.     {  
 366.         for (int i=0; i<height; ++i)  
 367.         {  
 368.             for (int j=0; j<width/2; ++j)  
 369.             {  
 370.                 Y11 = *(pBGData+i*width*3+j*6);  
 371.                 U11 = *(pBGData+i*width*3+j*6+1);  
 372.                 Y12 = *(pBGData+i*width*3+j*6+2);  
 373.                 V11 = *(pBGData+i*width*3+j*6+3);  
 374.   
 375.                 Y21 = *(pFGData+i*width*3+j*6);  
 376.                 U21 = *(pFGData+i*width*3+j*6+1);  
 377.                 Y22 = *(pFGData+i*width*3+j*6+2);  
 378.                 V21 = *(pFGData+i*width*3+j*6+3);  
 379.                 alpha1 = *(pFGData+i*width*3+j*6+4);  
 380.                 alpha2 = *(pFGData+i*width*3+j*6+5);  
 381.   
 382.                 *(pBGData+i*width*3+j*6) = (Y21-16)*alpha1/255+(Y11-16)*(255-alpha1)/255+16;  
 383.                 *(pBGData+i*width*3+j*6+1) = ((U21-128)*alpha1/255+(U11-128)*(255-alpha1)/255 + (U21-128)*alpha2/255+(U11-128)*(255-alpha2)/255)/2+128;  
 384.                 *(pBGData+i*width*3+j*6+3) = ((V21-128)*alpha1/255+(V11-128)*(255-alpha1)/255 + (V21-128)*alpha2/255+(V11-128)*(255-alpha2)/255)/2+128;  
 385.                 *(pBGData+i*width*3+j*6+2) = (Y22-16)*alpha2/255+(Y12-16)*(255-alpha2)/255+16;  
 386.             }  
 387.         }  
 388.     }  
 389.     return 0;  
 390. }  
经测试,功能已经实现,如有错误或者不妥的地方,恳请指出。 mosesyuan at gmail dot com
阅读更多
文章标签: c null gmail 测试
上一篇YUV420、YUV422、RGB24转换
下一篇如何用DirectDraw显示YUV数据
想对作者说点什么? 我来说一句

高效YUY2转灰度

2015年07月21日 541KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭