bzoj 1756: Vijos1083 小白逛公园 (线段树)

题目描述

传送门

题目大意:求区间的最大连续子段和

题解

线段树维护区间左/右连续最大,区间最大连续子段,区间和
注意:输入不能保证a<=b

代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define N 500003
using namespace std;
struct data{
  int ls,rs,sum,mx;
}tr[N*4];
int n,m,a[N];
data update(data l,data r)
{
  data now;
  now.sum=l.sum+r.sum;
  now.mx=max(l.mx,r.mx);
  now.mx=max(now.mx,l.rs+r.ls);
  now.ls=max(l.ls,l.sum+r.ls);
  now.rs=max(r.rs,r.sum+l.rs);
  return now;
}
void build(int now,int l,int r)
{
  if (l==r) {
    tr[now].ls=tr[now].rs=tr[now].sum=tr[now].mx=a[l];
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  build(now<<1,l,mid);
  build(now<<1|1,mid+1,r);
  tr[now]=update(tr[now<<1],tr[now<<1|1]);
}
void pointchange(int now,int l,int r,int x,int v)
{
  if (l==r) {
    tr[now].ls=tr[now].rs=tr[now].sum=tr[now].mx=v;
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  if (x<=mid) pointchange(now<<1,l,mid,x,v);
  else pointchange(now<<1|1,mid+1,r,x,v);
  tr[now]=update(tr[now<<1],tr[now<<1|1]);
}
data query(int now,int l,int r,int ll,int rr)
{
  if (ll<=l&&r<=rr) return tr[now];
  int mid=(l+r)/2;
  data ans; bool pd=false;
  if (ll<=mid) ans=query(now<<1,l,mid,ll,rr),pd=true;
  if (rr>mid) {
    if (pd) ans=update(ans,query(now<<1|1,mid+1,r,ll,rr));
    else ans=query(now<<1|1,mid+1,r,ll,rr);
  }
  return ans;
}
int main()
{
  freopen("a.in","r",stdin);
  freopen("my.out","w",stdout);
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
  build(1,1,n);
  for (int i=1;i<=m;i++) {
    int opt,x,y;
    scanf("%d%d%d",&opt,&x,&y);
    if (opt==1) {
     if (x>y) swap(x,y);
     data t=query(1,1,n,x,y);
     printf("%d\n",t.mx);
    }
    else pointchange(1,1,n,x,y);
  }
}
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页